قیمت محیط کشت کیولب

تاریخ :نوامبر 5, 2021 نویسنده :Admin

قیمت محیط کشت کیولب

قیمت محیط کشت کیولب را در این صفحه  مشاهده می فرمایید.

کمپانی کانادایی QUELAB تولید کننده انواع محیط کشت در بسته بندی های 100 و 500 گرمی همراه با certificate.

با کلیک  روی کلمات نارنجی رنگ از مشخصات هریک از محیط کشت های میکروبی آگاه می شوید.

 

 

  ردیف

شرح کالا

نام کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

1 امولسیون استريل تلوريت دار زرده تخم مرغ  (اگ يولك) 50ml Quelab   300/000*
2 امولسیون استريل بدون تلوريت زرده تخم مرغ  (اگ يولك) 100ml Quelab   250/000*
3 اگون آگار 100g     (ائوگونیک LT آگار) Quelab  300/000*
4 اگون آگار 500g    (ائوگونیک LT آگار) Quelab  800/000*
5 آلکالین پپتون واتر 500g (غنی کننده نمک) Quelab  600/000*
6 آئروموناس آگار  100g Quelab 
7 آئروموناس آگار  500g Quelab 
8 اورنج سرم آگار 100g Quelab  280/000*
9 اورنج سرم آگار 500g Quelab  650/000*
10 اورنج سرم براث 100g Quelab  300/000*
11 اورنج سرم براث 500g Quelab  750/000*
12 اوره اندول مدیوم 100g Quelab  ——-
13 اوره اندول مدیوم 500g Quelab  1/200/000*
14 اوره آگار 100g Quelab  300/000*
15 اوره آگار 500g Quelab  950/000*
16 اوره براث 100g Quelab  300/000*
17 اوره براث 500g Quelab  950/000*
18 استامید براث 100g Quelab  340/000*
19 استامید براث 500g Quelab  950/000*
20 اسپارژین براث 100g Quelab  300/000*
21 اسپارژین براث 500g Quelab  1/000/000*
22  اسید براث 100g Quelab   300/000*
23 اسید براث 500g Quelab   700/000*
24  آگار 100g Quelab   350/000*
25  آگار 500g Quelab   950/000*
25 باکتو آگار 100g Quelab   950/000*
27 باکتو آگار 500g Quelab   1/300/000*
28 بایل اسکولین آگار 100g Quelab   320/000*
29 بایل اسکولین آگار 500g Quelab   950/000*
30 بایل اسکولین آزاید آگار 100g Quelab   440/000*
31 بایل اسکولین آزاید آگار 500g Quelab   ———*
32 بایل لاکتوزگرین براث  100g Quelab   300/000*
33 بایل لاکتوزگرین براث  500g Quelab   700/000*

قیمت محیط کشت کیولب

34  باسیلوس سرِئوس سلکتیو آگار   100g MYP Quelab   250/000*
35  باسیلوس سرِئوس سلکتیو آگار   500g MYP Quelab   600/000*
36  برد پارکر آگار 100g Quelab  270/000*
37  برد پارکر آگار 500g Quelab  960/000*
38 برلیانت گرین آگار 100g  BPLS  Quelab  390/000*
39  برلیانت گرین آگار 500g BPLS  Quelab  800/000*
40 برلیانت گرین بایل براث  100g BGB Quelab  300/000*
41 برلیانت گرین بایل براث  500g BGB Quelab  800/000*
42 برلیانت گرین بایل لاکتوز آگار 100g BPLS-AGAR Quelab  300/000*
43 برلیانت گرین بایل لاکتوز آگار 500g BPLS-AGAR Quelab  800/000*
44 برین هارت اینفیوژن آگار 100g BHI Agar Quelab  350/000*
45 برین هارت اینفیوژن آگار  500g BHI Agar Quelab  800/000*
46 برین هارت اینفیوژن  براث 100g BHI Broth Quelab  340/000*
47 برین هارت اینفیوژن  براث 500g BHI Broth Quelab  800/000*
48 بروسلا آگار 100g Quelab  260/000*
49 بروسلا آگار 500g Quelab  650/000*
50 بروسلا براث 100g Quelab  270/000*

قیمت محیط کشت کیولب

51 بروسلا براث 500g Quelab  650/000*
52 برموکروزول پرپل آزاید براث 100g Quelab  300/000*
53 برموکروزول پرپل آزاید براث 500g Quelab  770/000*
54  بلادآگار  100g Quelab  250/000*
55  بلادآگار  500g Quelab  650/000*
56 بولتون براث 100g Quelab  450/000*
57 بولتون براث 500g Quelab  ———-
58 بیسموت سولفیت آگار 100g Quelab  250/000*
59 بیسموت سولفیت آگار 500g Quelab  650/000*
60 بیف اکسترکت آگار 100g Quelab  350/000*
61 بیف اکسترکت آگار 500g Quelab  1/100/000*
62 بیفیدو باکتریو آگار 100g Quelab  300/000*
63 بیفیدو باکتریو آگار 500g Quelab  780/000*
64 پپتون واتر بدون ایندول 100g  Quelab  250/000*
65 پپتون واتر بدون ایندول 500g  Quelab  650/000*
66  پپتون واتر بافره 100g  Quelab  380/000*
67   پپتون واتر بافره 500g  Quelab  700/000*
68 پپتون یست اکستراکت برموکروزول پرپل براث  100g PE-2 Medium Quelab  250/000*
69 پپتون یست اکستراکت برموکروزول پرپل براث  500g PE-2 Medium Quelab 

هلدینگ KTG

70 پلیت کانت آگار 100g Quelab  350/000*
71 پلیت کانت آگار 500g Quelab  760/000*
72 پلیت کانت اسکیم میلک آگار 100g Quelab   300/000*
73 پلیت کانت اسکیم میلک آگار 500g Quelab   700/000*
74 پوتیتو دکستروز آگار  100g  PDA Quelab   260/000*
75 پوتیتو دکستروز آگار  500g  PDA Quelab   850/000*
76 پوتیتو دکستروز براث  100g  PDB Quelab   300/000*
77 پوتیتو دکستروز براث  500g  PDB Quelab   600/000*
78 تایوگلیکولات مدیوم 100g Quelab 430/000*
79 تایوگلیکولات مدیوم 500g Quelab 1/200/000*
80 تایوگلیکولات براث 100g Quelab   400/000*
81  تایوگلیکولات براث 500g Quelab   1/200/000*

قیمت محیط کشت کیولب

82  تریپتون تریپتوفان براث 100g Quelab   300/000*
83  تریپتون تریپتوفان براث 500g Quelab   800/000*
84  ویولت رد بایل آگار VRB Agar 100g Quelab   270/000*
85  ویولت رد بایل آگار VRB Agar 500g Quelab   800/000*
86  ویولت رد بایل دکستروزآگار VRBD Agar 100g Quelab   270/000*
87 ویولت رد بایل دکستروزآگار VRBD Agar 500g Quelab   800/000*
88 کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث 100g Quelab   360/000*
89 کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث 500g Quelab   1/000/000*
90 سوی بین کازئین دایجست لسیتین پلی سوربات براث 100g Quelab   390/000*
91 سوی بین کازئین دایجست لسیتین پلی سوربات براث 500g Quelab   1/100/000*
92 گلوکز یست اکستراکت پپتون آگار 100g Quelab   350/000*
93 گلوکز یست اکستراکت پپتون آگار 500g Quelab   800/000*
94 یست گلوکز کلرا مفنیکل آگار YGC  100g Quelab   230/000*
95  یست گلوکز کلرا مفنیکل آگار YGC 500g Quelab   700/000*
96 یست اکستراکت 100g Quelab   350/000*
97 یست اکستراکت 500g Quelab   1/000/000*
98 یست اکستراکت آگار 100g Quelab   250/000*
99 یست اکستراکت آگار 500g Quelab   750/000*
100 EC براث 100g Quelab   240/000*
101 EC براث 500g Quelab   750/000*
102 EE براث 100g (ماسل براث) Quelab   300/000*
103 EE براث 500g(ماسل براث) Quelab   1/100/000*

قیمت محیط کشت کیولب

104 قرص رینگر  100 عددی Quelab 360/000*
105 قرص رینگر  100 عددی Merck
106 پودر رینگر  100 گرمی Quelab 300/000*
107 دی کلران رزبنگال  100g   DRBC Quelab   300/000*
108 دی کلران رزبنگال  500g   DRBC Quelab   800/000*
109   100g  DG-18 Quelab   300/000*
110 500g  DG-18 Quelab   800/000*
111  EMB(ائوزین متیلن بلو )آگار  100g Quelab   240/000*
112  EMB(ائوزین متیلن بلو )آگار 500g Quelab 650/000*
113    MCCD آگار 100g Quelab 450/000*
114    MCCD آگار 500g Quelab 1/300/000*
115   M17 آگار 100g Quelab ———-
116   M17 آگار 500g Lio 2/500/000*
117 MRS بایل آگار 100g Quelab 400/000*
118 MRS بایل آگار 500g Quelab ——–
119 MRS آگار 100g Quelab 350/000*
120 MRS آگار 500g Quelab 450/000*
121 MRS براث 100g Quelab 300/000*
122 MRS براث 500g Quelab 750/000*
123 MRS مدیفاید براث 500g Quelab —————

هلدینگ KTG

124 MRVP براث 100g Quelab 400/000*
124 MRVP براث 500g Quelab 1/200/000*
125 MRVP آگار بیس 100g Quelab ———
126 MRVP آگار بیس 500g Quelab ———
127 Modified PSB -BROTH 100g Quelab 400/000*
128 RVSسالمونلا انریچمنت براث (راپاپورت واسیلیداس) براث 100g Quelab 350/000*
129 RVSسالمونلا انریچمنت براث (راپاپورت واسیلیداس) براث 500g Quelab 1/100/000*
130 SIM medium 100g Quelab 350/000*
131 SIM medium 500g Quelab 1/000/000*
132 TOS Propionat AGAR 100 g (جهت یک لیتر) Quelab ————
133 محلول کواکس اندول 100ml Quelab 370/000*
134 پپتون کازئین (تریپتون)100g Quelab 360/000*
135 پپتون کازئین (تریپتون)500g Quelab 1000/000*
136 فلوئیدتایوگلیکولات (تیوگلیکولات مایع) 100g Quelab 400/000*
137 فلوئیدتایوگلیکولات (تیوگلیکولات مایع) 500g Quelab 1/050/000*
138 تتراتیونات براث بیس 100g Quelab 250/000*
139 تتراتیونات براث بیس 500g Quelab 880/000*
140 مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین  100g Quelab 500/000*
141 مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین  500g Quelab ——
142 تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار  100g TSC Quelab 310/000*
143 تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار  500g TSC Quelab 850/000*
144 ترژیتول 7 (لاکتوز  TTC)100g Quelab 320/000*
145 ترژیتول 7 (لاکتوز  TTC)500g Quelab 850/000*
146 تریپتون گلوکزاکستراکت آگار  100g TGEA Quelab ——
147 تریپتون گلوکزاکستراکت آگار  500g TGEA Quelab ——

QUELAB

148 تلوریت پتاسیم 5g Quelab
149 تریپتون واتر 100g Quelab 310/000*
150 تریپتون واتر 500g Quelab 850/000*
151 تریپتیک سوی آگار 100g TSA(کازوآگار) Quelab 350/000*
152 تریپتیک سوی آگار 500g TSA(کازوآگار) Quelab 850/000*
153 تریپتیک سوی براث 100g TSB(کازو براث) Quelab 350/000*
154 تریپتیک سوی براث 500g TSB(کازو براث) Quelab 840/000*
155 تریپتیک سولفیت براث 100g Quelab 300/000*
156 تریپتیک سولفیت براث 500g Quelab 800/000*
157 تریپل شوگر آیرون آگار  100g TSI Quelab 310/000*
158 تریپل شوگر آیرون آگار  500g TSI Quelab 350/000*
159 جیلوتی کانتونی براث   100g GCB Quelab 950/000*
160 جیلوتی کانتونی براث   500g GCB Quelab ————-
161 سابرو دکستروز آگار  100g SDA Quelab 300/000*
162 سابرو دکستروز آگار  500g SDA Quelab 800/000*
163 سابرو کلرامفنیکل آگار 100g Quelab 350/000*
164 سالمونلا شیگلا آگار   100g SS Agar Quelab 300/000*
165 ستریماید آگار 100g Quelab 330/000*
166 ستریماید آگار 500g Quelab 900/000*
167 سودوموناس آگار 100g Quelab 370/000*
168 سودوموناس آگار 500g Quelab 1/050/000*
169 سلنیت سیستئین انریچمنت براث 100g Quelab 380/000*
170 سلنیت سیستئین انریچمنت براث 500g Quelab ———-
171 سوی پپتون 100g Quelab 380/000*
172 سوی پپتون 500g Quelab 1/050/000*
173 سیمون سیترات آگار 100g Quelab 350/000*
174 سیمون سیترات آگار 500g Quelab 900/000*

محیط کشت های کیولب

175 فنیل آلانین آگار 100g Quelab 310/000*
176 فنیل آلانین آگار 500g Quelab 950/000*
177 فنیل آلانین دی آمیلاز آگار  100g Quelab 330/000*
178 فنیل آلانین دی آمیلاز آگار  500g Quelab ———–
179 کنرفیکال آگار   100g  KF Agar Quelab 370/000*
180  کنرفیکال آگار   500g  KF Agar Quelab 1/050/000*
181 کنر فیکال براث   100g  KF Broth Quelab 430/000*
182 کنر فیکال براث   500g  KF Broth Quelab ———–
183 کوک میت براث (مدیوم)100g Quelab 380/000*
184 کوک میت براث(مدیوم) 500g Quelab 1050/000*

محیط کشت های کیولب

185 کلمبیا آگار 100g Quelab 350/000*
186 کلمبیا آگار 500g Quelab 850/000*
187 گلوکز آگار 100g Quelab 320/000*
188 گلوکز آگار 500g Quelab 830/000*
189 گلوکز آزاید براث 100g Quelab 330/000*
190 گلوکز آزاید براث 500g Quelab 900/000*
191 لاکتوز براث 100g Quelab 450/000*
192 لاکتوز براث 500g Quelab 1/300/000*
193 لاکتوز سولفیت براث بیس  100g Quelab 330/000*
194 لاکتوز سولفیت براث بیس  500g Quelab 880/000*
195 لایزین آیرون آگار 100g Quelab 310/000*
196 لایزین آیرون آگار 500g Quelab 820/000*
197 لایزین دکربوکسیلاز آگار 100g Quelab 370/000*
198 لایزین دکربوکسیلاز آگار 500g Quelab 850/000*
199 لایزین دکربوکسیلاز براث 100g Quelab 370/000*
200 لایزین دکربوکسیلاز براث 500g Quelab 850/000*
201  لوریل سولفات براث 100g Quelab 300/000*
202  لوریل سولفات براث 500g Quelab 800/000*
203 لوریل سولفات تریپتوز براث 100g Quelab 300/000*
204  لوریل سولفات تریپتوز براث 500g Quelab 800/000*
205 مالاشیت گرین براث  500g  Quelab 330/000*
206 معرف شناسایی گالاکتوژیداز معرف کواکس -اندول   100g Quelab
207 مکانکی آگار 100g Quelab 450/000*
208 مکانکی آگار 500g Quelab 1/300/000*
209 مکانکی براث 100g Quelab 450/000*
210 مکانکی براث 500g Quelab 1/300/000*
211 مولر هینتون آگار 100g Quelab 310/000*
212 مولر هینتون آگار  500g Quelab 800/000*

هلدینگ KTG

213 نوترینت  آگار 100g Quelab 450/000*
214 نوترینت  آگار 500g Quelab 1/300/000*
215 نوترینت براث 100g Quelab 450/000*
216 نوترینت براث 500g Quelab 1/300/000*
217 یرسینا آگار 100g Quelab 430/000*
218 یرسینا آگار 500g Quelab __
219  تریپتیکاز پپتون گلوکز یست اکستراکت براث  TPGY  100g Quelab 350/000*
220  تریپتیکاز پپتون گلوکز یست اکستراکت براث  TPGY  500g Quelab 920/000*
221 100g APT Agar Quelab 350/000*
222 500g APT Agar Quelab 900/000*
223 مایکو بیوتیک آگار 100g Quelab
224 مایکو بیوتیک آگار 500g Quelab
225  محیط کشت  100g XLD Quelab 330/000*
226  محیط کشت 500g XLD Quelab 900/000*
227 (فکال کلیفرم) M7HFC Agar 500g Quelab ———–
228 (آب و پسماند) M7HRFC Agar 500g Quelab ————

فهلینگ A  و B

229 فهلینگA  یک لیتری Acros 650/000*
230 فهلینگB یک لیتری Acros 650/000*
231 RPMI 1640(پودر جهت 10 لیتر) Gibco ———
232 RPMI 1640
(500 میلی)
Gibco —–
233  فتال بووین سرمFBS(500 ml) Biochrom —–
234  فتال بووین سرمFBS(500 ml) Gibco —–
235  فتال بووین سرمFBS(100 ml) Sigma ——-
236 LB (لوریا برتونی ) آگار 100g Quelab 350/000*
237 LB (لوریا برتونی ) آگار 500g Quelab 950/000*
238 LB (لوریا برتونی ) براث  100g Quelab 350/000*
239 LB (لوریا برتونی ) براث  500g Quelab 870/000*
240   100g Tire Martin Agar Base Quelab 350/000*
241 500g Tire Martin Agar Base Quelab 900/000*
242

VCN No1 (supplement)

Quelab ——–
243 Twin Pack No2 (supplement) Quelab —–
244 استرپتوکوک موتاس (Tryptone yeast cysteine source bacitractin agar) (TYCSB) 100g Quelab —–
245 استرپتوکوک موتاس (Tryptone yeast cysteine source bacitractin agar) (TYCSB) 500g Quelab —–
246 مانیتول سالت آگار 100g Quelab 300/000*
247 مانیتول سالت آگار 500g Quelab 800/000*
248 باکتو پپتون (Bacto Peptone) 100g Quelab 400/000*
249 باکتو پپتون (Bacto Peptone) 500g Quelab 1/050/000*
250 مارین براث Marin Broth
500g
Quelab ———–
251 مارین آگار Marin Agar  500 g Quelab ———–
252 شکلات آگار  100g Quelab   400/000*
253 شکلات آگار  500g Quelab   —–
254 اورنتین دکربوکسیلاز براث 100g Quelab 450/000*
255 ال آرژنین دی هیدرولاز براث 100g Quelab 460/000*
256 تریپتیکاز 100g Quelab —–
257 تریپتیکاز 500g Quelab —–
258 ویولت رد بایل لاکتوز آگار 100g Quelab 310/000*
259 ویولت رد بایل لاکتوز آگار 500g Quelab 855/000*
260 لوریل تریپتوز مانیتول براث 100g Quelab 370/000*
261 سابرو دکستروز براث 100g Quelab 320/000*
262 سابرو دکستروز براث 500g Quelab 820/000*
263 کلیگر آیرون آگار 100g Quelab 350/000*
264 کلیگر آیرون آگار 500g Quelab 900/000*
265 پپتون آگار  100g Quelab 570/000*
266 پپتون  آگار 500g Quelab 1/000/000*
267    100g   Cystine tryptic agar Quelab 300/000*
268     500g   Cystine tryptic agar Quelab 1/050/000*

"قیمت

برای اطلاعات بیشتر می توانید وب سایت کمپانی Biolife را نیز مطالعه نمایید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]
فرم سفارش