قیمت محیط کشت کیولب

قیمت محیط کشت کیولب را در این صفحه  مشاهده می فرمایید. کمپانی کانادایی QUELAB تولید کننده انواع محیط کشت در بسته بندی های 100 و 500 گرمی همراه با certificate. با کلیک  روی کلمات نارنجی رنگ از مشخصات هریک از محیط کشت های میکروبی آگاه می شوید.

  ردیف

شرح کالا

نام کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

1امولسیون استريل تلوريت دار زرده تخم مرغ  (اگ يولك) 50mlQuelab  300/000*
2امولسیون استريل بدون تلوريت زرده تخم مرغ  (اگ يولك) 100mlQuelab  250/000*
3اگون آگار 100g     (ائوگونیک LT آگار)Quelab 300/000*
4اگون آگار 500g    (ائوگونیک LT آگار)Quelab 800/000*
5آلکالین پپتون واتر 500g (غنی کننده نمک)Quelab 600/000*
6آئروموناس آگار  100gQuelab  
7آئروموناس آگار  500gQuelab  
8اورنج سرم آگار 100gQuelab 280/000*
9اورنج سرم آگار 500gQuelab 650/000*
10اورنج سرم براث 100gQuelab 300/000*
11اورنج سرم براث 500gQuelab 750/000*
12اوره اندول مدیوم 100gQuelab ——-
13اوره اندول مدیوم 500gQuelab 1/200/000*
14اوره آگار 100gQuelab 300/000*
15اوره آگار 500gQuelab 950/000*
16اوره براث 100gQuelab 300/000*
17اوره براث 500gQuelab 950/000*
18استامید براث 100gQuelab 340/000*
19استامید براث 500gQuelab 950/000*
20اسپارژین براث 100gQuelab 300/000*
21اسپارژین براث 500gQuelab 1/000/000*
22 اسید براث 100gQuelab  300/000*
23اسید براث 500gQuelab  700/000*
24 آگار 100gQuelab  1,000,000
25 آگار 500gQuelab  3,000,000
25باکتو آگار 100gQuelab  950/000*
27باکتو آگار 500gQuelab  1/300/000*
28بایل اسکولین آگار 100gQuelab  320/000*
29بایل اسکولین آگار 500gQuelab  950/000*
30بایل اسکولین آزاید آگار 100gQuelab  440/000*
31بایل اسکولین آزاید آگار 500gQuelab  ———*
32بایل لاکتوزگرین براث  100gQuelab  300/000*
33بایل لاکتوزگرین براث  500gQuelab  700/000*
 

قیمت محیط کشت کیولب

  
34 باسیلوس سرِئوس سلکتیو آگار   100g MYPQuelab  250/000*
35 باسیلوس سرِئوس سلکتیو آگار   500g MYPQuelab  600/000*
36 برد پارکر آگار 100gQuelab 270/000*
37 برد پارکر آگار 500gQuelab 960/000*
38برلیانت گرین آگار 100g  BPLS Quelab 390/000*
39 برلیانت گرین آگار 500g BPLS Quelab 800/000*
40برلیانت گرین بایل براث  100g BGBQuelab 300/000*
41برلیانت گرین بایل براث  500g BGBQuelab 800/000*
42برلیانت گرین بایل لاکتوز آگار 100g BPLS-AGARQuelab 300/000*
43برلیانت گرین بایل لاکتوز آگار 500g BPLS-AGARQuelab 800/000*
44برین هارت اینفیوژن آگار 100g BHI AgarQuelab 350/000*
45برین هارت اینفیوژن آگار  500g BHI AgarQuelab 800/000*
46برین هارت اینفیوژن  براث 100g BHI BrothQuelab 340/000*
47برین هارت اینفیوژن  براث 500g BHI BrothQuelab 800/000*
48بروسلا آگار 100gQuelab 500/000*
49بروسلا آگار 500gQuelab 1/400/000*
50بروسلا براث 100gQuelab 500/000*
 

قیمت محیط کشت کیولب

  
51بروسلا براث 500gQuelab 1/400/000*
52برموکروزول پرپل آزاید براث 100gQuelab 300/000*
53برموکروزول پرپل آزاید براث 500gQuelab 770/000*
54 بلادآگار  100gQuelab 500/000*
55 بلادآگار  500gQuelab 1/400/000*
56بولتون براث 100gQuelab 450/000*
57بولتون براث 500gQuelab ———-
58بیسموت سولفیت آگار 100gQuelab 250/000*
59بیسموت سولفیت آگار 500gQuelab 650/000*
60بیف اکسترکت آگار 100gQuelab 350/000*
61بیف اکسترکت آگار 500gQuelab 1/100/000*
62بیفیدو باکتریو آگار 100gQuelab 300/000*
63بیفیدو باکتریو آگار 500gQuelab 780/000*
64پپتون واتر بدون ایندول 100g Quelab 500,000
65پپتون واتر بدون ایندول 500g Quelab 650/000*
66 پپتون واتر بافره 100g Quelab 380/000*
67  پپتون واتر بافره 500g Quelab 700/000*
68پپتون یست اکستراکت برموکروزول پرپل براث  100g PE-2 MediumQuelab 250/000*
69پپتون یست اکستراکت برموکروزول پرپل براث  500g PE-2 MediumQuelab 

هلدینگ KTG

70پلیت کانت آگار 100gQuelab 600,000
71پلیت کانت آگار 500gQuelab 1,700,000
72پلیت کانت اسکیم میلک آگار 100gQuelab  300/000*
73پلیت کانت اسکیم میلک آگار 500gQuelab  700/000*
74پوتیتو دکستروز آگار  100g  PDAQuelab  260/000*
75پوتیتو دکستروز آگار  500g  PDAQuelab  850/000*
76پوتیتو دکستروز براث  100g  PDBQuelab  300/000*
77پوتیتو دکستروز براث  500g  PDBQuelab  600/000*
78تایوگلیکولات مدیوم 100gQuelab430/000*
79تایوگلیکولات مدیوم 500gQuelab1/200/000*
80تایوگلیکولات براث 100gQuelab  600/000
81 تایوگلیکولات براث 500gQuelab  1/200/000*
 

قیمت محیط کشت کیولب

  
82 تریپتون تریپتوفان براث 100gQuelab  300/000*
83 تریپتون تریپتوفان براث 500gQuelab  800/000*
84 ویولت رد بایل آگار VRB Agar 100gQuelab  500,000
85 ویولت رد بایل آگار VRB Agar 500gQuelab  1,400,000
86 ویولت رد بایل دکستروزآگار VRBD Agar 100gQuelab  270/000*
87ویولت رد بایل دکستروزآگار VRBD Agar 500gQuelab  800/000*
88کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث 100gQuelab  360/000*
89کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث 500gQuelab  1/000/000*
90سوی بین کازئین دایجست لسیتین پلی سوربات براث 100gQuelab  390/000*
91سوی بین کازئین دایجست لسیتین پلی سوربات براث 500gQuelab  1/100/000*
92گلوکز یست اکستراکت پپتون آگار 100gQuelab  350/000*
93گلوکز یست اکستراکت پپتون آگار 500gQuelab  800/000*
94یست گلوکز کلرا مفنیکل آگار YGC  100gQuelab  230/000*
95 یست گلوکز کلرا مفنیکل آگار YGC 500gQuelab  1,600,000
96یست اکستراکت 100gQuelab  350/000*
97یست اکستراکت 500gQuelab  1/000/000*
98یست اکستراکت آگار 100gQuelab  250/000*
99یست اکستراکت آگار 500gQuelab  750/000*
100EC براث 100gQuelab  500,000
101EC براث 500gQuelab  750/000*
102EE براث 100g (ماسل براث)Quelab  300/000*
103EE براث 500g(ماسل براث)Quelab  1/100/000*
 

قیمت محیط کشت کیولب

  
104قرص رینگر  100 عددیQuelab360/000*
105قرص رینگر  100 عددیMerck 
106پودر رینگر  100 گرمیQuelab300/000*
107دی کلران رزبنگال  100g   DRBCQuelab  300/000*
108دی کلران رزبنگال  500g   DRBCQuelab  800/000*
109  100g  DG-18Quelab  300/000*
110500g  DG-18Quelab  800/000*
111 EMB(ائوزین متیلن بلو )آگار  100gQuelab  240/000*
112 EMB(ائوزین متیلن بلو )آگار 500gQuelab650/000*
113   MCCD آگار 100gQuelab450/000*
114   MCCD آگار 500gQuelab1/300/000*
115  M17 آگار 100gQuelab———-
116  M17 آگار 500gLio2/500/000*
117MRS بایل آگار 100gQuelab400/000*
118MRS بایل آگار 500gQuelab——–
119MRS آگار 100gQuelab500/000*
120MRS آگار 500gQuelab1,800,000
121MRS براث 100gQuelab300/000*
122MRS براث 500gQuelab750/000*
123MRS مدیفاید براث 500gQuelab—————
 

هلدینگ KTG

  
124MRVP براث 100gQuelab400/000*
124MRVP براث 500gQuelab1/200/000*
125MRVP آگار بیس 100gQuelab———
126MRVP آگار بیس 500gQuelab———
127Modified PSB -BROTH 100gQuelab400/000*
128RVSسالمونلا انریچمنت براث (راپاپورت واسیلیداس) براث 100gQuelab350/000*
129RVSسالمونلا انریچمنت براث (راپاپورت واسیلیداس) براث 500gQuelab1/100/000*
130SIM medium 100gQuelab350/000*
131SIM medium 500gQuelab1/000/000*
132TOS Propionat AGAR 100 g (جهت یک لیتر)Quelab————
133محلول کواکس اندول 100mlQuelab370/000*
134پپتون کازئین (تریپتون)100gQuelab360/000*
135پپتون کازئین (تریپتون)500gQuelab1000/000*
136فلوئیدتایوگلیکولات (تیوگلیکولات مایع) 100gQuelab400/000*
137فلوئیدتایوگلیکولات (تیوگلیکولات مایع) 500gQuelab1/050/000*
138تتراتیونات براث بیس 100gQuelab250/000*
139تتراتیونات براث بیس 500gQuelab880/000*
140مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین  100gQuelab500/000*
141مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین  500gQuelab——
142تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار  100g TSCQuelab310/000*
143تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار  500g TSCQuelab850/000*
144ترژیتول 7 (لاکتوز  TTC)100gQuelab320/000*
145ترژیتول 7 (لاکتوز  TTC)500gQuelab850/000*
146تریپتون گلوکزاکستراکت آگار  100g TGEAQuelab——
147تریپتون گلوکزاکستراکت آگار  500g TGEAQuelab——
 

QUELAB

  
148تلوریت پتاسیم 5gQuelab 
149تریپتون واتر 100gQuelab310/000*
150تریپتون واتر 500gQuelab850/000*
151تریپتیک سوی آگار 100g TSA(کازوآگار)Quelab350/000*
152تریپتیک سوی آگار 500g TSA(کازوآگار)Quelab850/000*
153تریپتیک سوی براث 100g TSB(کازو براث)Quelab350/000*
154تریپتیک سوی براث 500g TSB(کازو براث)Quelab840/000*
155تریپتیک سولفیت براث 100gQuelab300/000*
156تریپتیک سولفیت براث 500gQuelab800/000*
157تریپل شوگر آیرون آگار  100g TSIQuelab310/000*
158تریپل شوگر آیرون آگار  500g TSIQuelab350/000*
159جیلوتی کانتونی براث   100g GCBQuelab950/000*
160جیلوتی کانتونی براث   500g GCBQuelab————-
161سابرو دکستروز آگار  100g SDAQuelab300/000*
162سابرو دکستروز آگار  500g SDAQuelab1,550,000
163سابرو کلرامفنیکل آگار 100gQuelab350/000*
164سالمونلا شیگلا آگار   100g SS AgarQuelab300/000*
165ستریماید آگار 100gQuelab330/000*
166ستریماید آگار 500gQuelab900/000*
167سودوموناس آگار 100gQuelab370/000*
168سودوموناس آگار 500gQuelab1/050/000*
169سلنیت سیستئین انریچمنت براث 100gQuelab380/000*
170سلنیت سیستئین انریچمنت براث 500gQuelab———-
171سوی پپتون 100gQuelab380/000*
172سوی پپتون 500gQuelab1/050/000*
173سیمون سیترات آگار 100gQuelab350/000*
174سیمون سیترات آگار 500gQuelab900/000*
 

محیط کشت های کیولب

  
175فنیل آلانین آگار 100gQuelab310/000*
176فنیل آلانین آگار 500gQuelab950/000*
177فنیل آلانین دی آمیلاز آگار  100gQuelab330/000*
178فنیل آلانین دی آمیلاز آگار  500gQuelab———–
179کنرفیکال آگار   100g  KF AgarQuelab370/000*
180 کنرفیکال آگار   500g  KF AgarQuelab1/050/000*
181کنر فیکال براث   100g  KF BrothQuelab430/000*
182کنر فیکال براث   500g  KF BrothQuelab———–
183کوک میت براث (مدیوم)100gQuelab380/000*
184کوک میت براث(مدیوم) 500gQuelab1050/000*
 

محیط کشت های کیولب

  
185کلمبیا آگار 100gQuelab350/000*
186کلمبیا آگار 500gQuelab850/000*
187گلوکز آگار 100gQuelab320/000*
188گلوکز آگار 500gQuelab830/000*
189گلوکز آزاید براث 100gQuelab330/000*
190گلوکز آزاید براث 500gQuelab900/000*
191لاکتوز براث 100gQuelab450/000*
192لاکتوز براث 500gQuelab1/300/000*
193لاکتوز سولفیت براث بیس  100gQuelab330/000*
194لاکتوز سولفیت براث بیس  500gQuelab880/000*
195لایزین آیرون آگار 100gQuelab310/000*
196لایزین آیرون آگار 500gQuelab820/000*
197لایزین دکربوکسیلاز آگار 100gQuelab370/000*
198لایزین دکربوکسیلاز آگار 500gQuelab850/000*
199لایزین دکربوکسیلاز براث 100gQuelab370/000*
200لایزین دکربوکسیلاز براث 500gQuelab850/000*
201 لوریل سولفات براث 100gQuelab300/000*
202 لوریل سولفات براث 500gQuelab800/000*
203لوریل سولفات تریپتوز براث 100gQuelab300/000*
204 لوریل سولفات تریپتوز براث 500gQuelab800/000*
205مالاشیت گرین براث  500g Quelab330/000*
206معرف شناسایی گالاکتوژیداز معرف کواکس -اندول   100gQuelab 
207مکانکی آگار 100gQuelab500/000*
208مکانکی آگار 500gQuelab1/400/000*
209مکانکی براث 100gQuelab450/000*
210مکانکی براث 500gQuelab1/300/000*
211مولر هینتون آگار 100gQuelab310/000*
212مولر هینتون آگار  500gQuelab800/000*
 

هلدینگ KTG

  
213نوترینت  آگار 100gQuelab650,000
214نوترینت  آگار 500gQuelab2,300,000
215نوترینت براث 100gQuelab450/000*
216نوترینت براث 500gQuelab1/300/000*
217یرسینا آگار 100gQuelab430/000*
218یرسینا آگار 500gQuelab__
219 تریپتیکاز پپتون گلوکز یست اکستراکت براث  TPGY  100gQuelab350/000*
220 تریپتیکاز پپتون گلوکز یست اکستراکت براث  TPGY  500gQuelab920/000*
221100g APT AgarQuelab350/000*
222500g APT AgarQuelab900/000*
223مایکو بیوتیک آگار 100gQuelab 
224مایکو بیوتیک آگار 500gQuelab 
225 محیط کشت  100g XLDQuelab500,000
226 محیط کشت 500g XLDQuelab900/000*
227(فکال کلیفرم) M7HFC Agar 500gQuelab———–
228(آب و پسماند) M7HRFC Agar 500gQuelab————
 

فهلینگ A  و B

  
229فهلینگA  یک لیتریAcros650/000*
230فهلینگB یک لیتریAcros650/000*
231RPMI 1640(پودر جهت 10 لیتر)Gibco———
232RPMI 1640
(500 میلی)
Gibco—–
233 فتال بووین سرمFBS(500 ml)Biochrom—–
234 فتال بووین سرمFBS(500 ml)Gibco—–
235 فتال بووین سرمFBS(100 ml)Sigma——-
236LB (لوریا برتونی ) آگار 100gQuelab350/000*
237LB (لوریا برتونی ) آگار 500gQuelab950/000*
238LB (لوریا برتونی ) براث  100gQuelab350/000*
239LB (لوریا برتونی ) براث  500gQuelab870/000*
240  100g Tire Martin Agar BaseQuelab350/000*
241500g Tire Martin Agar BaseQuelab900/000*
242

VCN No1 (supplement)

Quelab——–
243Twin Pack No2 (supplement)Quelab—–
244استرپتوکوک موتاس (Tryptone yeast cysteine source bacitractin agar) (TYCSB) 100gQuelab—–
245استرپتوکوک موتاس (Tryptone yeast cysteine source bacitractin agar) (TYCSB) 500gQuelab—–
246مانیتول سالت آگار 100gQuelab300/000*
247مانیتول سالت آگار 500gQuelab800/000*
248باکتو پپتون (Bacto Peptone) 100gQuelab400/000*
249باکتو پپتون (Bacto Peptone) 500gQuelab1/050/000*
250مارین براث Marin Broth
500g
Quelab———–
251مارین آگار Marin Agar  500 gQuelab———–
252شکلات آگار  100gQuelab  400/000*
253شکلات آگار  500gQuelab  —–
254اورنتین دکربوکسیلاز براث 100gQuelab450/000*
255ال آرژنین دی هیدرولاز براث 100gQuelab460/000*
256تریپتیکاز 100gQuelab—–
257تریپتیکاز 500gQuelab—–
258ویولت رد بایل لاکتوز آگار 100gQuelab310/000*
259ویولت رد بایل لاکتوز آگار 500gQuelab855/000*
260لوریل تریپتوز مانیتول براث 100gQuelab370/000*
261سابرو دکستروز براث 100gQuelab320/000*
262سابرو دکستروز براث 500gQuelab820/000*
263کلیگر آیرون آگار 100gQuelab350/000*
264کلیگر آیرون آگار 500gQuelab900/000*
265پپتون آگار  100gQuelab570/000*
266پپتون  آگار 500gQuelab1/000/000*
267   100g   Cystine tryptic agarQuelab300/000*
268    500g   Cystine tryptic agarQuelab1/050/000*
269HT   محیط کشت مالت اکسترکت آگار 100gQuelab550,000
269HT   محیط کشت مالت اکسترکت آگار 500gQuelab1,900,000
270HT   محیط کشت مولر هینتون آگار 100gQuelab470,000

برای اطلاعات بیشتر می توانید وب سایت کمپانی Biolife را نیز مطالعه نمایید.

"قیمت

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.