تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب

تاریخ :آوریل 16, 2021 نویسنده :Admin

تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب

تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب به قرار زیر هستند:

• فیلتر فتومتر و اسپکتروفتومترهای تك پرتوي و دوپرتوي UV/VIS
ازکمپانی های PG Instrument آلمان، Unico امریکا،Jenway انگلستان وHach امريكا…
  
www.unico1.com
 www.hach-lange.com

• انواع فتومتر ازکمپانی های Lovibond آلمان.

• فلیم فتومترهای صنعتی و کلینیکال از کمپانی هایBWB انگلستان ، Jenway انگلستان و Hach امريكا…

 

www.bwbtech.com

www.jenway.com

تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب

• تجهیزات آزمایشگاه سنجش ميزان هدایت الکتریکی (Cond متر)،

اندازه گیری خاصیت اسیدی و بازی PH متر ،
سنجش میزان اکسیژن محلول (DO متر )
سنجش کدورت (Turbidity متر)،
پتانسیل اکسید اسیون و احیا(ORP متر)
سیستم های یون سنجی(Ion متر)
اندازه گیری وسنجش میزان کلر به صورت پرتابل و رومیزی(کلرسنج)
ومولتی پارامتر از کمپانی های WTW آلمان، Lovibond آلمان،
Hach امريكا، Jenway انگلستان، Elmetron لهستان و Testoآلمان …

www.wtw.com

• همزن های الكتريكي و مکانیکی،

همزن های هیتردار مغناطیسی،
شیکرارلن و بالن، شیکر لوله(ورتكس)،
هات پلیت،جارتست از کمپانی های POL-EKOلهستان، IKAآلمان، Velp ایتالیاو Jenway انگلستان…
 

www.ika.com

• تجهیزات آزمایشگاه اندازه گیری فیبرخام،

سوکسله و کجلدال،
BOD و COD متر ازکمپانی های Velp ایتالیا،WTW آلمان، Lovibond آلمان …
 

www.velp.com

www.tintometer.de

www.wtw.com

• دستگاه نمونه گیری آب و پساب(Stationary Sampler)از کمپانیPOL-EKOلهستان.

این دستگاه درمراکز وپالایشگاههای صنعتی،کارخانجات کاغذسازی وکنترل پسابهای صنعتی

و بررسی پارامترهای آب قابل استفاده بوده وبه صورت ثابت(Stationary)می باشدو

دارای محفظه استیل مخصوص نگهداری نمونه های جمع آوری شده در دمای(+4°c) است.

محفظه این دستگاه بسته به مدل انتخابی گنجایش یک ظرف 25لیتری،123ظرف 3لیتری و یا24ظرف 1لیتری را دارامی باشد.

سیستم مکش عموماٌبه وسیله پمپ خلاء باقابلیت نمونه برداری ظرفیتهای(30-250 ml)انجام گرفته

وطول شیلنگ مطابق با استاندارد 8 متر می باشد.

در مدلهای PP2002E سیستم مکش به وسیله پمپ پریستالتیک انجام گرفته و

قابلیت نمونه برداری ظرفیتهای(10-9990 ml)را دارا می باشند.

مدلPP2002M علاوه بر ویژگیهای هردومدل فوق وقابلیت کار هم با پمپ خلاء و

هم پمپ پریستالتیک قابلیت نمونه برداری از دونقطه مختلف را نیز دارابوده و امکان اندازه گیری

پارامترهای(COD,Redox,Do,Conductivity,PH)را فراهم می سازد.

این مدل مجهزبه پورتRS485،نمایشگرLCD، SD card جهت ضبط داده هاو نیزGPRS/GSM می باشد.

www.polekolab.com

تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب

• انواع معرف و كيت هاي آب وپساب ازكمپاني های Hach امریکا, MN آلمان وLovibond (Aqualytic) آلمان، Merck آلمان و…

www.hach-lange.com

www.aqualytic.com

شرکت کیمیا طب گستر ارائه دهنده ی انواع تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب می باشد.

آزمایشگاه آب و پساب

برای تشخیص سلامت آب از لحاظ آشامیدنی و آبیاری باید آزمایش میکروبی و شیمیایی آب در آزمایشگاه آب و پساب معتبر اجرا گردد.

آزمایشگاه مذکور باید قابلیت اندازه گیری پارامتر هایی همچون تعیین کلیه کاتیون ها و آنیون های آب ، فلزات سنگین و مواد آلی آب را داشته باشد.

اجرای دقیقا آزمایش های آب در آزمایشگاه آب و پساب دارای اهمیت است.

سرعت عمل در تشخيص آلودگي منابع آب در آزمایشگاه آب و پساب به ترکيبات مختلف از جمله :

فاکتورهاي بسيار مهم در کاهش اثرات سوء ناشي از بلایاي انسان ساخت است.

در شرایط عادي تشخيص آلودگي آب به سموم و آلاینده هاي آلي نيازمند دسترسي به دستگاه گازکروماتوگرافي جرمي بوده

و براي تشخيص آلودگي آب به فلزات سنگين به دستگاه جذب اتمي نياز مي باشد که در زمان بروز بلایا  مقدور نمي باشد،

لذا سنجش بعضي از پارامترهاي جایگزین در کنار روش هاي اصلي مي تواند به تشخيص آلودگي ها کمک نماید :

پارامتر های جایگزین تشخیص آلودگی شیمیایی آب

 1. PH
 2. کدورت
 3. کل کربن آٖلی
 4. کلر باقی مانده
 5. هدایت الکتریکی
 6. اکسیژن محلول
 7. نیترات و نیتریت
 8. فسفات
 9. اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod

 تشخیص آلودگی میکروبی آب

 1. شاخص سمیت
 2. کدورت
 3. فسفات
 4. کل کربن آٖلی
 5. نیترات ، نیتریت
 6. کلر باقی مانده

 آلودگی سموم آب

 1. شاخص سمیت
 2. کل کربن آلی

کلرباقيمانده یكی از حساسترین پارامترهای شاخص در پایش سيستم های توزیع آب در آزمایشگاه آب و پساب است.

با توجه به اینكه کلر با اکثر الاینده های شيميایی و بيولوژیكی واکنش می دهد، در صورت وجود عوامل آلاینده،

غلظت کلرباقيمانده به ميزان قابل توجهی کاهش می یابد.

بنابراین می توان از ارتباط تجربی بين افت کلرباقيمانده و حضور آلاینده های طبيعی و مصنوعی جهت تشخيص آلودگی آب استفاده نمود. 

آلاینده های مختلف نظير ميكروارگانيسم ها و ذرات کلویيدی آلی و معدنی منجر به کدورت در آب می شوند.

بنابراین سنجش این پارامتر نيز یكی از روش های تشخيص سریع آلودگی آب است.

سنجش کل کربن آلی یكی از روش های اندازه گيری مواد کربنه محلول و معلق آب است.

استفاده از دستگاه سنجش TOC در مسير آب تصفيه شده، می تواند جهت تشخيص سریع آلودگی آب به مواد آلی استفاده گردد.

PH و هدایت الكتریكی از مهمترین پارامترهای شاخص تعيين کننده تغييرات قدرت و ترکيب یونی آب می باشند.

کاربرد توأم این 2 پارامتر با سایر ویژگی های آب در تشخيص آلودگی آب مفيد می باشد.

استفاده از موجودات زنده نظير ماهی ها و انجام آزمون تعيين سميت به روش زیست آزمونی

یكی دیگر از معيار های تشخيص آلودگی و حضور مواد سمی در آب می باشد.

زیست آزموني علاوه بر ارزش علمي زیادي که دارد، انجام آن آسان و کم هزینه بوده و نيازمند زمان،

فضا و امكانات آزمایشگاهي کمی می باشد.

به همين دليل امروزه چنين آزمایشهایي جایگاه ویژه اي را در اقدامات کنترل آلودگي آب به خود اختصاص داده اند.

در زیست آزموني ارگانيسم هایی نظير دافنيا، انواع ماهی و ميگو در معرض مقادیر مختلف آلاینده قرار گرفته و

به وسيله پایش خصوصيات و رفتارهاي بيولوژیكي این ارگانيسمها و مقایسه آنها با ارگانيسمهایي که

هيچ گونه مواجهه با مواد آلوده کننده نداشته اند، ارزیابي سميت انجام می گيرد.

آزمایش سميت برای حيات آبزیان روشی است که از عكس العمل های موجودات آبزی،

برای آشكار سازی یک یا چند ماده سمی، فاضلاب یا عوامل محيطی به تنهائی یا توأم با یكدیگر، مورد استفاده قرار می گيرد.

مهمترین عوامل تأثير گذار بر انتخاب ارگانيسم مناسب براي آزمون سميت شامل حساسيت ارگانيسم انتخابي

به آلاینده های سمي، فراواني ارگانيسم در تمام طول سال، زاد و ولد فراوان آن، اقتصادي بودن،

اهميت اکولوژیكي، ارتباط با هدف مورد مطالعه و شرایط فيزیكي و بيماریهاي آن است.

 

گروه K.T.G با هدف تضمین کیفی و رضایتمندی مشتریان،کالاهای مورد درخواست را از کمپانی های معتبر داخلی و

همچنین کشور های اروپایی، آمریکایی و آسیایی بر اساس استاندارد مورد تایید و کیفیت بالا ، تهیه و ارائه می دهد.

لیست تمامی محصولات در سایت شرکت کیمیا طب گستر قرار داده شده است و

برای ورود به صفحه هریک از محصولات بر روی آن کلمه کلیک کرده

تا وارد صفحه محصول مورد نظر با مشخصات فنی دستگاه مورد نیاز شوید.

به علاوه تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی خود را به متخصصین و کارشناسان ما بسپارید.

همه ی محصولات دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

قیمت تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب را از شماره زیر استعلام نمایید:

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید