تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب

تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب به شرح زیر می باشد:

تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب
برای تجهیز آزمایشگاه خود می توانید لیست تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق واتساپ یا ایمیل اعلام بفرمایید یا از طریق لینک زیر، قیمت تجهیزات آزمایشگاهی مورد نظر خود را مشاهده کنید.

تجهیزات آزمایشگاه سنجش ميزان هدایت الکتریکی (Cond متر)،

 • اندازه گیری خاصیت اسیدی و بازی PH متر ،
 • سنجش میزان اکسیژن محلول (DO متر )
 • سنجش کدورت (Turbidity متر)،
 • پتانسیل اکسید اسیون و احیا(ORP متر)
 • سیستم های یون سنجی(Ion متر)
 • اندازه گیری وسنجش میزان کلر به صورت پرتابل و رومیزی(کلرسنج)
 • مولتی پارامتر از کمپانی های WTW آلمان، Lovibond آلمان، Hach امريكا، Jenway انگلستان، Elmetron لهستان و Testoآلمان …

تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب

 • همزن های الكتريكي و مکانیکی، همزن های هیتردار مغناطیسی،
 • شیکرارلن و بالن، شیکر لوله(ورتكس)،
 • هات پلیت،جارتست از کمپانی های POL-EKOلهستان، IKAآلمان، Velp ایتالیاو Jenway انگلستان…
 • تجهیزات آزمایشگاه اندازه گیری فیبرخام،
 • سوکسله و کجلدال،
 • BOD و COD متر ازکمپانی های Velp ایتالیا،WTW آلمان، Lovibond آلمان …

www.velp.com
www.tintometer.de
www.wtw.com

 دستگاه نمونه گیری آب و پساب(Stationary Sampler)از کمپانیPOL-EKOلهستان.

این دستگاه درمراکز وپالایشگاههای صنعتی،کارخانجات کاغذسازی وکنترل پسابهای صنعتی و بررسی پارامترهای آب قابل استفاده بوده وبه صورت ثابت(Stationary)می باشدو دارای محفظه استیل مخصوص نگهداری نمونه های جمع آوری شده در دمای(+4°c) است.

محفظه این دستگاه بسته به مدل انتخابی گنجایش یک ظرف 25لیتری،123ظرف 3لیتری و یا24ظرف 1لیتری را دارامی باشد. سیستم مکش عموماٌبه وسیله پمپ خلاء باقابلیت نمونه برداری ظرفیتهای(30-250 ml)انجام گرفته وطول شیلنگ مطابق با استاندارد 8 متر می باشد. در مدلهای PP2002E سیستم مکش به وسیله پمپ پریستالتیک انجام گرفته و قابلیت نمونه برداری ظرفیتهای(10-9990 ml)را دارا می باشند.

مدلPP2002M علاوه بر ویژگیهای هردومدل فوق وقابلیت کار هم با پمپ خلاء و هم پمپ پریستالتیک قابلیت نمونه برداری از دونقطه مختلف را نیز دارابوده و امکان اندازه گیری پارامترهای(COD,Redox,Do,Conductivity,PH)را فراهم می سازد. این مدل مجهزبه پورتRS485،نمایشگرLCD، SD card جهت ضبط داده هاو نیزGPRS/GSM می باشد.
www.polekolab.com

تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب

• انواع معرف و كيت هاي آب وپساب ازكمپاني های Hach امریکا, MN آلمان وLovibond (Aqualytic) آلمان، Merck آلمان و…
www.hach-lange.com
www.aqualytic.com

هلدینگ KTG ارائه دهنده ی انواع تجهیزات آزمایشگاه آب و پساب می باشد.

آزمایشگاه آب و پساب

برای تشخیص سلامت آب از لحاظ آشامیدنی و آبیاری باید آزمایش میکروبی و شیمیایی آب در آزمایشگاه آب و پساب معتبر اجرا گردد.

آزمایشگاه مذکور باید قابلیت اندازه گیری پارامتر هایی همچون تعیین کلیه کاتیون ها و آنیون های آب ، فلزات سنگین و مواد آلی آب را داشته باشد.
سرعت عمل در تشخيص آلودگي منابع آب در آزمایشگاه آب و پساب به ترکيبات مختلف از جمله : فاکتورهاي بسيار مهم در کاهش اثرات سوء ناشي از بلایاي انسان ساخت است.

در شرایط عادي تشخيص آلودگي آب به سموم و آلاینده هاي آلي نيازمند دسترسي به دستگاه گازکروماتوگرافي جرمي بوده  و براي تشخيص آلودگي آب به فلزات سنگين به دستگاه جذب اتمي نياز مي باشد که در زمان بروز بلایا  مقدور نمي باشد،

لذا سنجش بعضي از پارامترهاي جایگزین در کنار روش هاي اصلي مي تواند به تشخيص آلودگي ها کمک نماید :

پارامتر های جایگزین تشخیص آلودگی شیمیایی آب

 1. PH
 2. کدورت
 3. کل کربن آٖلی
 4. کلر باقی مانده
 5. هدایت الکتریکی
 6. اکسیژن محلول
 7. نیترات و نیتریت
 8. فسفات
 9. اکسیژن مورد نیاز شیمیایی cod

 تشخیص آلودگی میکروبی آب

 1. شاخص سمیت
 2. کدورت
 3. فسفات
 4. کل کربن آٖلی
 5. نیترات ، نیتریت
 6. کلر باقی مانده

 آلودگی سموم آب

 1. شاخص سمیت
 2. کل کربن آلی

کلرباقيمانده یكی از حساسترین پارامترهای شاخص در پایش سيستم های توزیع آب در آزمایشگاه آب و پساب است.  با توجه به اینكه کلر با اکثر الاینده های شيميایی و بيولوژیكی واکنش می دهد، در صورت وجود عوامل آلاینده،

غلظت کلرباقيمانده به ميزان قابل توجهی کاهش می یابد.  بنابراین می توان از ارتباط تجربی بين افت کلرباقيمانده و حضور آلاینده های طبيعی و مصنوعی جهت تشخيص آلودگی آب استفاده نمود. 

آلاینده های مختلف نظير ميكروارگانيسم ها و ذرات کلویيدی آلی و معدنی منجر به کدورت در آب می شوند.  بنابراین سنجش این پارامتر نيز یكی از روش های تشخيص سریع آلودگی آب است. سنجش کل کربن آلی یكی از روش های اندازه گيری مواد کربنه محلول و معلق آب است.

استفاده از دستگاه سنجش TOC در مسير آب تصفيه شده، می تواند جهت تشخيص سریع آلودگی آب به مواد آلی استفاده گردد. PH و هدایت الكتریكی از مهمترین پارامترهای شاخص تعيين کننده تغييرات قدرت و ترکيب یونی آب می باشند. کاربرد توأم این 2 پارامتر با سایر ویژگی های آب در تشخيص آلودگی آب مفيد می باشد.

استفاده از موجودات زنده نظير ماهی ها و انجام آزمون تعيين سميت به روش زیست آزمونی یكی دیگر از معيار های تشخيص آلودگی و حضور مواد سمی در آب می باشد. زیست آزموني علاوه بر ارزش علمي زیادي که دارد، انجام آن آسان و کم هزینه بوده و نيازمند زمان، فضا و امكانات آزمایشگاهي کمی می باشد.

به همين دليل امروزه چنين آزمایشهایي جایگاه ویژه اي را در اقدامات کنترل آلودگي آب به خود اختصاص داده اند. در زیست آزموني ارگانيسم هایی نظير دافنيا، انواع ماهی و ميگو در معرض مقادیر مختلف آلاینده قرار گرفته و  به وسيله پایش خصوصيات و رفتارهاي بيولوژیكي این ارگانيسمها و مقایسه آنها با ارگانيسمهایي که  هيچ گونه مواجهه با مواد آلوده کننده نداشته اند، ارزیابي سميت انجام می گيرد. آزمایش سميت برای حيات آبزیان روشی است که از عكس العمل های موجودات آبزی، برای آشكار سازی یک یا چند ماده سمی، فاضلاب یا عوامل محيطی به تنهائی یا توأم با یكدیگر، مورد استفاده قرار می گيرد.

مهمترین عوامل تأثير گذار بر انتخاب ارگانيسم مناسب براي آزمون سميت شامل حساسيت ارگانيسم انتخابي به آلاینده های سمي، فراواني ارگانيسم در تمام طول سال، زاد و ولد فراوان آن، اقتصادي بودن،

اهميت اکولوژیكي، ارتباط با هدف مورد مطالعه و شرایط فيزیكي و بيماریهاي آن است.

 گروه K.T.G با هدف تضمین کیفی و رضایتمندی مشتریان،کالاهای مورد درخواست را از کمپانی های معتبر داخلی و همچنین کشور های اروپایی، آمریکایی و آسیایی بر اساس استاندارد مورد تایید و کیفیت بالا ، تهیه و ارائه می دهد. لیست تمامی محصولات در سایت هلدینگ KTG قرار داده شده است و برای ورود به صفحه هریک از محصولات بر روی آن کلمه کلیک کرده تا وارد صفحه محصول مورد نظر با مشخصات فنی دستگاه مورد نیاز شوید.

به علاوه تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی خود را به متخصصین و کارشناسان ما بسپارید.

همه ی محصولات دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید.

آب و پساب چیست؟

آب و پساب و فاضلاب یکی از مسائل بسیار مهم زیست محیطی است. فاضلاب که بزرگترین جریان زباله از شهرداری،صنایع پتروشیمی،دارویی،مواد غذایی،نساجی،کشاورزی،پلیمر و کاغذ و غیره است، حاوی آلاینده های بالای روغن و نمک و ترکیبات آلی و معدنی است.

در چگونگی انجام فرایندهای باز ساختی و تصفیه اب و همچنین قابل استفاده كردن فاضلاب های شهری و صنعتی طرح ها و روشهای مفید تر و كم هزینه تر مورد توجه بیشتری واقع خواهد شد.

این مایع بی رنگ یكی از خالص ترین مواد موجود در روی كره زمین و در عین حال از پیچیده ترین محلولهاست. تا دو دهه اخیر انرژی مهمترین سرمایه ملی كشور ها بود ولی اكنون یا بهتر است بگوییم در آینده ای نه چندان دور آب و پساب سرمایه ملی كشور ها خواهد شد. بنابراین توجه بیشتری از صنعت؛ ملت ؛ دولت و همه عناصر هر كشوری را به خود جلب خواهد كرد .

انواع تصفیه :

تصفیه خارجی :

كلیه روشها برای رهایی از مشكلات ناشی از وجود ناخالصی قبل از ورود آب به داخل واحد صنعتی را تصفیه خارجی گویند, كه شامل روشهایی چون اهك زنی استفاده از رزین های تعویض یونی و فیلتراسیون می باشد.

تصفیه داخلی :

در صورت كم بودن دبی آب ممكن است هزینه تصفیه آب به روشهای خارجی خیلی زیاد باشد , لذا برای حذف كامل نا خالصی های پساب با افزودن مواد شیمیایی مناسب به آب در خود واحد صنعتی عمل تصفیه انجام می پذیرد كه به آن تصفیه داخلی می گویند.

تاریخچه رزین های تعویض یونی :

رزین های تعویض یونی ذرات جامدی هستند كه می توانند یون های نا مطلوب در محلول را با همان مقدار اكی والان از یون مطلوب با بار الكتریكی مشابه جایگزین كنند. 

در سال ۱۸۵۰ یك خاك شناس انگلیسی متوجه شد وقتی محلول سولفات آمونیوم در لایحه های خاك عبور می كند آمونیوم خود را با كلسیم عوض كرده و به صورت سولفات كلسیم در می اید كه ادامه تعقیبات منجر به شناسایی سیلیكات الومینیوم به عنوان یك ماده تعویض كننده یون گردید .

به رزین های معدنی زئولیت می گویند كه قادرند یونهای كلسیم و منیزیوم را از اب حذف كرده و به جای ان سدیم ازاد كنند از این رو به زئولیتهای سدیمی مشهور شده اند.

اما زئولیتهای سدیمی قادر به تصفیه سیلیس اب نبودند و این علت دانشمندان را بر ان داشت تا زئولیتهایی در هلند ساخته شود كه به جای سدیم فعال هیدروژن فعال داشتند كه به زئولیتهای كاتیونی معروف شدند و می توانستند تمام نمكهای محلول در اب را به اسیدهای مربوطه تبدیل كنند .

در حال حاضر رزینهای كاتیونی ضعیف و قوی و همچنین رزینهای انیونی ضعیف و قوی تولید گردیده است . رزین ها در داخل ستونهای مخصوص از جنس استیل (فولاد زنگ نزن) روی لایهای سیلیس مشبك ریخته می شود و اب خام از بالا روی ان ریخته و از پایین ستون خارج می شود .

احیای رزین:

پس از اینكه مدتی از رزین استفاده گردید قدرت تصفیه ان كم می شود و باید عمل احیا روی ان انجام گیرد كه شامل مراحل زیر می باشد: شستشوی معكوس كه اب از كف بستر رزین به طرف بالا جریان پیدا می كند كه هدف معلق كردن دانه ای رزین می باشد . تزریق ماده شیمیایی احیا كننده (هنگامی كه نمك استفاده می شود تا زمانی كه اب خروجی تلخ است یعنی منیزیم)

شستشوی اهسته :

به خاطر توزیع ماده شیمیایی در سرتاسر بستر رزین و در نتیجه تماس بهتر ماده شیمیایی با دانه های رزین شستشوی سریع به خاطر حذف باقیمانده ماده احیا كننده تا دستگاه برای سرویس دهی مجدد اماده گردد.

الكترو دیالیز:

كمتر از ربع قرن است که الكترودیالیز به عنوان یك روش صنعتی برای تصفیه اب در جهان مطرح شده است. الكترودیالیز همانند روش رزینهاست ولی به جای دانه های ریز از غشاهای صفحه ای با مقاومت مكانیكی بالا استفاده می شود .

این غشاء دارای دو نوع كاتیونی و انیونی می باشد كه غشاءهای انیونی دارای بار الكتریكی مثبت بوده و فقط انیونها می توانند از ان عبور كنند . غشاءهای كاتیونی دارای بار الكتریكی منفی بوده و تنها كاتیونها اجازه عبور را دارند .

اسمز معكوس :

فرایندی فیزیكی است كه می توان از محلولی به كمك یك غشاء نیمه تراوا حلال تقریبا خالص تهیه كرد . اسمز معكوس می تواند ۹۹% مواد معدنی حل شده و ۹۷% مواد الی و كلوئیدی اب را حذف كند . در اسمز معكوس اب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای كه دارای غشاء نیمه تراوا می باشد رانده می شود , چون تقریبا فقط اب خالص می تواند از غشاء عبور كند.

روشهای رایج تصفیه فاضلاب :

– روش صافی
– روش احیای لجن

در هر یک از دو روش ،ابتدا آب آلوده، از روی صفحات فلزی مشبک یا توری فلزیی یا پلاستیکی عبور داده می شود تا قطعات و ذرات بزرگ موجود در فاضلاب، روی آن باقی بمانند، سپس فاضلاب وارد حوضچه چربی گیری می شود،

با پشت سر گذاشتن دو مرحله بالا، فاضلاب وارد حوضچه های ته نشین شده، هوا دهی می گردد. تعداد این حوضچه ها متفاوت و در بیشتر مواقع شش مورد است.

فاضلاب حوضچه ، اول پس از هوادهی و ته نشینی و ایجاد تغییرات لازم در آن، وارد حوضچه دوم می شود. به همین ترتیب، وارد حوضچه بعدی می گردد و هر بار مقدار بیشتری از مواد معلق آن ته نشین شده، مقدار بیشتری از مواد آلی تثبیت شده و به عبارتی سالم سازی می شود.

مواد ته نشین شده، در فواصل زمانی لازم جمع آوری و به دستگاه هضم لجن هدایت می شود. به علت کمبود اکسیژن، میکروارگانیسم های بی هوازی آغاز به فعالیت کرده، مقداری از مواد جامد محلول را متابولیزه و مقداری از مواد جامد نامحلول را هیدرولیز مینمایند.

در نتیجه عمل، مقداری گازهای متان و هیدروژن سولفوره بدست می آید و مواد آلی ناپایدار موجود در لجن، تبدیل به مواد بیوشیمیایی با ثبات تر می شوند و از حجم آنها به مقدار زیادی کاسته میشود.

صافىها و سيستمهاى تصفيه آب

جدىترين مسأله در نگهدارى سيستمهاى آبيارى قطرهاى مسدود شدن قطره چکانها است. روزنه هاى قطره چکان در مقايسه با نازل آبپاشها بسيار کوچک و خطر مسدود شدن آن توسط مواد معلق آب و حتى باکترىهاى موجود در آب بسيار زياد است.

مسدود شدن قطره چکانها باعث مىشود که آب به اندازه کافى به گياه نرسد و از اين بابت خسارات زيادى به محصول وارد مىشود. موادى که موجب مسدود شدن قطره چکانها مىشوند به سه دسته مهم تقسيم مىشوند:

۱ ) مواد فيزيکى به صورت معلق

۲ )مواد شيميايي

۳ )مواد بيولوژيکى مانند جلبکها و باکترىها

مشکلات بزرگ اکولوژی با تاثیرات بالای محیطی،به دلیل تخلیه ی پسماند های تصفیه نشده در محیط زیست است. علاوه براین انقلاب صنعتی در ارتباط با رشد جمعیت باعث افزایش تقاضا برای آب شیرین شده است که باعث کاهش منابع طبیعی آب شیرین می شود.

اگرچه فاضلاب را می توان از طریق راهکارهای مختلف فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه کرد متاسفانه روش های فعلی تصفیه فاضلاب نمی توانند آلودگی ها را ازبین ببرد.علاوه براین تصفیه فاضلاب بسیار هزینه بر است.

بنابراین تلاش برای آب پاک و محیط تمیز باعث شده است تا آژانس های مختلف حفاظت از محیط زیست محدوده ی دقیق تخلیه پساب را تعیین کنند. همیشه تغییرات در ترکیبات فاضلاب ها وجود دارد که تاثیرات متفاوتی بر محیط زیست می گذارد.

سه مرحله تصفیه اولیه، ثانویه و پیشرفته وجود دارد.

تصفیه اولیه شامل جداسازی مواد جامد از مایعات از طریق فیلتر و رسوب است. تصفیه ثانویه مواد جامد محلول و سایر آلاینده ها را از طریق رسوب شیمیایی و فرآیند بیولوژیکی ازبین می برد.

سپس از اشعه های ماوراءبنفش و یا فیلترها برای تصفیه بیشتر استفاده می شود. پس از این مراحل آب تصفیه شده به طور پایدار می تواند برای کشاورزی و محیط زیست مثبت باشد.

1 – فرآیند بیولوژیکی تصفیه آب و پساب:

ضایعات جامد قابل تجزیه ی زیست تخریب پذیر به روش دفن،دفع می شود. فرآیند تصفیه ی بخش های آلی را تصفیه بیولوژیکی می نامند. این فناوری ها فرآیندهای بازیافت و بازیابی زباله را به حداکثر می رساند.

در میان روش های بیولوژیکی،متداول ترین روش تصفیه ی لجن، هضم بی هوازی است. در هضم بی هوازی بخش بزرگی از مواد آلی در شرایط بی هوازی و عدم وجود اکسیژن به دی اکسیدکربن(CO2) و متان(CH4) تبدیل می شود.نیم دیگر آن به خاک تبدیل می شود.

2 – فناوری غشائی یا ممبران:

غشاء به عنوان یک مانع لایه ای نازک برای جداسازی برحسب اندازه ذرات عمل می کند. دریک مکانیسم غشائی،معمولا یک نیروی محرکه و یک ممبران که مانند یک مانع نیمه نفوذپذیر که سرعت حرکت ذرات را برحسب اندازه ی منافذ تعیین می کند وجود دارد.

این روش باعث ازبین رفتن اجزای آلی و معدنی،ضدعفونی،ازبین رفتن پاتوژن و نمک زدایی می شود.

3 – فرآیند اکسیداسیون:

در این فن آوری ها از UV-A با طول موج بلند 315-400 نانومتر،وUV-Cبا تابش طول موج کوتاه 100-280نانومتر برای تخریب اکثر آلاینده های زیست محیطی استفاده می کنند. فرآیندهای UVمقدار زیادی اکسیدان استفاده می کنند به همین دلیل پرهزینه هستند.

از طرف دیگر،خطرات مرتبط با ازن به عنوان یک گاز ناپایدار کاربرد آن را محدود می کند. برای خنثی کردن ازن آن را به ازن مایع تبدیل می کنند که آن نیز بسیار هزینه بر است.

با این حال،شرایط عملیاتی قابل توجه دما و فشار محیط و استفاده از یک کاتالیزور پایدار کم هزینه و شیمیایی(TiO2) عمدتاً برای معدنی کامل از آلاینده هاو فرآورده های جانبی جذاب است.

همچنین با مشاهده وب سایت کمپانی آلمانی WTW میتوانید از اطلاعات روز بهره مند شوید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید.