دسته: مواد شیمیایی

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر روی محصول مورد نظر کلیک کنید و پس از انتخاب مدل تماس بگیرید.
021-44276021-5

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر درباره محصول مورد نظر، روی آن کلیک کنید. 

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی ساخت ایران را در این صفحه مشاهده می فرمایید. کلیه مواد آزمایشگاهی  دارای Certificate همراه کالا می باشند. جهت دریافت Cetificate به سایت www.ARLabchem.com مراجعه و در قسمت Certificate با وارد نمودن LOT Number ،تاییدیه موارد فوق را دریافت فرمایید.

کلیه موارد فوق در آزمایشگاه همکار استاندارد تست گردیده و صحت خلوص آن در تمام آزمایشات به اثبات رسیده است. کمپانی مرک Merck آلمان نیز مواد شیمیایی آزمایشگاهی ارائه می دهد که با ورود به وب سایت این کمپانی می توانید اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 ردیف شرح کالا بسته بندی  بهای هر واحد (تومان)
 1. اسید استیک 100 % (یک لیتری) ایرانی 217/000*
 2. اسید استیک 100 % (2.5 لیتری)  ایرانی 360/000*
3. اسید استیک 99.5% (یک لیتری)  ایرانی 208/000*
 4. اسید استیک 99.5% (2.5 لیتری)  ایرانی  340/000*
 5. اسید کلریدریک 32% (یک لیتری)  ایرانی
 6. اسید کلریدریک 32% (5 لیتری)  ایرانی 170/000*
 7. اسید کلریدریک 37% (یک لیتری) ایرانی 170/000*
 8.  اسید کلریدریک 37% (2.5 لیتری)  ایرانی 280/000*
 9. اسید سولفوریک 95-97 % (یک لیتری)  ایرانی 180/000*
 10. اسید سولفوریک 95-97 % (2.5 لیتری)  ایرانی  300/000*
 11. اسید سولفوریک 98%(یک لیتری)  ایرانی
 12. اسید سولفوریک 98%(2.5 لیتری) ایرانی 380/000*
 13. اسیدنیتریک 55% (یک لیتری) ایرانی
 14. اسیدنیتریک 55% (5 لیتری)  ایرانی 215/000*
 15. اسید نیتریک 65% (یک لیتری)  ایرانی 180/000*
 16. اسید نیتریک 65% (2.5 لیتری)   ایرانی 300/000*
 17. اسید فسفریک 85% (یک لیتری)  ایرانی
 18. اسید فسفریک 85% (2.5 لیتری)  ایرانی 180/000*
 19. پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (یک لیتری) ایرانی 287/000*
20. پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (2.5 لیتری)  ایرانی  515/000*
21. استون (یک لیتری) ایرانی  645/000*
22. استون (2.5 لیتری) ایرانی
23. آمونیاک 25% (یک لیتری) ایرانی
24. آمونیاک 25%  (2.5 لیتری) ایرانی  —
25. متانول (یک لیتری) ایرانی 360/000*
26. متانول (2.5 لیتری) ایرانی
27. اتانول 96%( یک لیتری) ایرانی
28. اتانول مطلق (یک لیتری) ایرانی
29. تولوئن (یک لیتری) ایرانی 260/000*
30. تولوئن (2.5 لیتری) ایرانی 355/000*
31. زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (یک لیتری)  ایرانی  269/000*
32. زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (2.5 لیتری) ایرانی 475/000*
33. فرمالین 37% (یک لیتری)  ایرانی  —
34. فرمالین 37%  (2.5 لیتری)  ایرانی 225/000*
35.  2 پروپانل (ایزو پروپانول) (یک لیتری)  ایرانی  —
قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی
36.  2 پروپانل (ایزو پروپانول) (2.5 لیتری) ایرانی 675/000*
37. پارافین مایع داروئی (یک لیتری)  ایرانی
38.  پارافین مایع داروئی (2.5 لیتری) ایرانی 375/000*
39. آب اکسیژنه 35 % (یک لیتری) ایرانی
40. آب اکسیژنه 35 % (2.5 لیتری) ایرانی 255/000*
41. اتیل استات (یک لیتری) ایرانی 287/000*
42. اتیل استات  (2.5 لیتری)  ایرانی 515/000*
43. اتیلن گلایکول (ضد یخ) (یک لیتری)  ایرانی 210/000*
44.  اتیلن گلایکول (ضد یخ) (2.5 لیتری)  ایرانی  345/000*
45. دی کلرومتان (یک لیتری)  ایرانی 298/000*
46. دی کلرومتان (2.5 لیتری) ایرانی 540/000*
47. گلیسیرین (1 لیتری) ایرانی 305/000*
48. گلیسیرین (2.5 لیتری)  ایرانی 555/000*
49. پروپیلن گلایکول (یک لیتری)  ایرانی 280/000*
50. پروپیلن گلایکول  (2.5 لیتری) ایرانی 500/000*
51. بوتیل استات  (یک لیتری)  ایرانی 274/000*
52. بوتیل استات (2.5 لیتری) ایرانی 525/000*
53. کلروفرم 99%  (یک لیتری)  ایرانی  478/000*
 54. کلروفرم 99% (2.5 لیتری)  ایرانی  940/000*
 55. هگزان نرمال (یک لیتری)  ایرانی 278/000*
56.  هگزان نرمال(2.5 لیتری) ایرانی  495/000*
57. آب ژاول (سدیم هیپوکلریت ) (یک لیتری) ایرانی  —
58. آب ژاول (سدیم هیپو کلریت )(2.5 لیتری)  ایرانی  —
59. دی اتیل اتر (یک لیتری) ایرانی  —
60. دی اتیل اتر  (2.5 لیتری)  ایرانی
 61. 1 بوتانول (یک لیتری)  ایرانی  255/000*
 62. 1 بوتانول (2.5 لیتری)  ایرانی  445/000*
 63. آب مقطر دوبار تقطیر (20 لیتری)  ایرانی  —
 64. پتاسیم پرمنگنات (یک کیلوئی)  ایرانی 560/000*
65.  پتاسیم دی کرومات (یک کیلوئی) ایرانی 480/000*
66.   پتاسیم کلرید (یک کیلوئی)  ایرانی 260/000*
67.  پتاسیم یدید (یک کیلوئی) ایرانی 3/400/000*
68.  پتاسیم  پرسولفات (یک کیلوئی) ایرانی
69.  پتاسیم فلورید (نیم کیلوئی) ایرانی
70.  پتاسیم هیدروکسید (پتاس ) (یک کیلوئی) ایرانی 325/000*
قیمت مواد شیمیایی
71.  پتاسیم نیترات (یک کیلوئی) ایرانی
72. منیزیم کربنات (یک کیلوئی)  ایرانی
73. سولفات مس 5 آبه (یک کیلوئی)  ایرانی
74. سولفات آهن 7 آبه (یک کیلوئی)  ایرانی
75. سولفات منیزیم 7 آبه  (یک کیلوئی)  ایرانی
76. سولفات روی 7 آبه  (یک کیلوئی)  ایرانی
77. کلسیم کربنات (یک کیلوئی)  ایرانی 175/000*
78. کلسیم کلرید 2 آبه (یک کیلوئی)  ایرانی 170/000*
79. منیزیم کلرید 6 آبه (یک کیلوئی)  ایرانی 265/000*
80. سولفات آمونیم (یک کیلوئی )  ایرانی
81. آمونیم کلرید (یک کیلوئی )  ایرانی 195/000*
82. سولفوسالسیلیک اسید (یک کیلوئی )   ایرانی 850/000*
83. پارا آمینو بنزوئیک اسید (100 گرمی ) ایرانی
84. پارافین جامد پاستیلی (واکس پاتوبیولوژی)(یک کیلوئی ) ایرانی
85. سولفور پرسی پیته (یک کیلوئی ) ایرانی
86. ید (یک کیلوئی ) ایرانی
87. EDTA ( یک کیلوئی) ایرانی 350/000*
88. سولفات روی 1 آبه (یک کیلوئی) ایرانی
89. سدیم استات 3 آبه (یک کیلوئی) ایرانی
90. سدیم کلرید (نمک) (یک کیلوئی) ایرانی  —
91. سدیم نیترات (یک کیلوئی) ایرانی
92. سدیم نیتریت (یک کیلوئی) ایرانی
93. سدیم سولفیت (یک کیلوئی) ایرانی
94. تری سدیم سیترات (یک کیلوئی) ایرانی
95. سدیم بنزوات (یک کیلوئی) ایرانی
96. سدیم هیدروکسید (سود گرانولی )(یک کیلوئی) ایرانی
97. سدیم لوریل سولفات (یک کیلوئی) ایرانی
98. دی سدیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی) ایرانی 330/000*
99.  سدیم دی هیدروژن فسفات (یک کیلوئی) ایرانی 330/000*
100. سیلیکاژل (یک کیلوئی) ایرانی
101. بنتونیت  (یک کیلوئی) ایرانی 195/000*
102. تری سدیم فسفات  (یک کیلوئی) ایرانی
103. سدیم هیدروژن کربنات  (یک کیلوئی) ایرانی
104. سولفات سدیم خشک(یک کیلوئی) ایرانی
105. سولفات سدیم 10 آبه (یک کیلوئی) ایرانی
قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی
106. دی بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی) ایرانی
107. مونو بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی) ایرانی
108. کربنات سدیم خشک (یک کیلوئی) ایرانی
109. سولفات روی 2 آبه  (یک کیلوئی) ایرانی
110. کلرید مس 2 آبه (یک کیلوئی) ایرانی
111. سولفات آهن 2 آبه (یک کیلوئی) ایرانی 225/000*
112. پتاسیم استات  (یک کیلوئی) ایرانی 310/000*
113. آمونیم استات (یک کیلوئی) ایرانی 285/000*
114. تری منیزیم فسفات (یک کیلوئی) ایرانی
115. پتاسیم دی هیدروژن فسفات مونو بازیک (یک کیلوئی) ایرانی 330/000*
116. دی پتاسیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی) ایرانی 340/000*
117. کلسیم سولفات (یک کیلوئی) ایرانی
118. منیزیم سولفات خشک (یک کیلوئی) ایرانی
119. تالک  (یک کیلوئی) ایرانی
120. منگنز سولفات  آبدار (یک کیلوئی) ایرانی
121. منگنز کلرید 4آبه  (یک کیلوئی) ایرانی  —
122. اسید بوریک (یک کیلوئی) ایرانی 285/000*
123. بافر  PH=4 ( 100 میلی) ایرانی 15/000
124. بافر  PH=7 ( 100 میلی) ایرانی 15/000
125. بافر  PH=10 ( 100 میلی) ایرانی 15/000
126. پودر گیمسا (25 گرمی ) ایرانی 50/000
127. روغن ایمرسیون (250 میلی) ایرانی 50/000
128. آنتالیران(چسب سیتولوژی)(250 میلی) ایرانی 80/000*
129. مونتالیران(چسب پاتولوژی)(250میلی) ایرانی
130. سولفوکرومیک اسید (یک لیتری) ایرانی 60/000
131. آگار (50 گرمی) ایرانی 55/000
132. آگار(100 گرمی) ایرانی 85/000
133. پودر آلومینیوم(100 گرمی) ایرانی 50/000
134. سولفات آمونیوم آهن II (250 گرمی) ایرانی 85/000
135. سولفات آمونیوم آهن III (250 گرمی) ایرانی 85/000
136. آمونیم تیوسیانات (50 گرمی) ایرانی 55/000
137. آمونیم نیترات (500 گرمی) ایرانی 50/000
138. آمونیم هپتا مولیبدات (100 گرمی) ایرانی 95/000
139. اتر (250 میلی) ایرانی 65/000
140. استرانسیم کلرید(50 گرمی ) ایرانی 58/000
قیمت مواد شیمیایی KTG
141. استرانسیم نیترات (50 گرمی) ایرانی 58/000
142. اوره (500 گرمی) ایرانی 100/000
143. بنزوئیک اسید(500 گرمی) ایرانی 95/000
144. پتاسیم برومات (20 گرمی) ایرانی 60/000
145. پتاسیم بروماید(100 گرمی) ایرانی 50/000
146. اسید سولفوریک 98% (5 لیتری) AR Labchem تایوان 300/000*
147. اسید سولفوریک 98% (1 لیتری) AR Labchem تایوان 110/000*
148. اسید کلریدریک 37% (5 لیتری) AR Labchem تایوان 325/000*
149 اسید کلریدریک 37% (1 لیتری) AR Labchem تایوان 125/000*
150. اسید نیتریک 65% (5 لیتری) AR Labchem تایوان 350/000*
151. اسید نیتریک 65% (1 لیتری) AR Labchem تایوان 125/000*
152. سود (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 450/000*
153. سود (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 155/000*
154. فروسولفات آمونیوم 99% (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 345/000*
155. فروسولفات آمونیوم 99% (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 1/350/000*
156. استون (5 لیتری) AR Labchem تایوان 450/000*
157. استون (1 لیتری) AR Labchem تایوان 150/000*
158. آب اکسیژنه (5 لیتری) AR Labchem تایوان 350/000*
159. آب اکسیژنه (1 لیتری) AR Labchem تایوان 140/000*
160. متیل رد (25 گرمی) AR Labchem تایوان 425/000*
161. سولفات مس (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 155/000*
162. سولفات مس (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 450/000*
163. سولفات پتاسیم (1کیلوگرم) AR Labchem تایوان 195/000*
164. تری اتانول آمین (5 لیتری) AR Labchem تایوان 375/000*
165. تری اتانول آمین (1 لیتری) AR Labchem تایوان 145/000*
166. هیدروکسید پتاسیم (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 350/000*
167. آرتوفنانترولئین هیدرات (5 گرم) AR Labchem تایوان 350/000*
168. فنل فتالئین (100 گرم) AR Labchem تایوان 390/000*
169. استات آمونیوم (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 205/000*
170. استات آمونیوم (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 700/000*
قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی
171. دی کرومات پتاسیم (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 550/000*
172. دی کرومات پتاسیم (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 160/000*
173. کرومات پتاسیم (250 گرم) AR Labchem تایوان 210/000*
174. اسید بوریک (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 130/000*
175. اسید بوریک (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 300/000*
176. آمونیاک (5 لیتری) AR Labchem تایوان 350/000*
177. پودر موراکساید (25 گرم) AR Labchem تایوان 410/000*
178. اکسید سلنیوم (250 گرم) AR Labchem تایوان 650/000*
179. دی سولفید کربن (ا لیتری) AR Labchem تایوان 945/000*
180. کلرید باریوم (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 340/000*
181. کلرید باریوم (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 1/350/000*
182. بی کربنات سدیم (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 155/000*
183.  بی کربنات سدیم (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 500/000*
184. هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 150/000*
185. هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان  450/000*
186. نیترات نقره (50 گرم) AR Labchem تایوان 610/000*
187.  نیترات نقره (100 گرم)  AR Labchem تایوان 110/000*
188. آمونیوم هپتا مولیبدات (1 کیلوگرم)  AR Labchem تایوان 1/300/000*
189.  آمونیوم هپتا مولیبدات (100 گرم) AR Labchem تایوان 225/000*
190. آمونیوم وانادات (100 گرم) AR Labchem تایوان 260/000*
قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی
191. اسید پرکلریک اسید (2.5 لیتری) AR Labchem تایوان 2/300/000*
192. اسید استیک (2.5 لیتری) AR Labchem تایوان 410/000*
193. کلروفرم (2.5 لیتری) AR Labchem تایوان 750/000*
194. نشاسته (500 گرمی) AR Labchem تایوان 360/000*
195. فنل فتالئین (100 گرم) AR Labchem تایوان 260/000*
196. پتاسیم یداید (250 گرمی) AR Labchem تایوان 310/000*
197. تیوسولفات سدیم (1 کیلوگرمی) AR Labchem تایوان 470/000*
198. بروموکرزول گرین (25 گرمی) AR Labchem تایوان 360/000*
199. برمو فنل بلو (25 گرم) AR Labchem تایوان 610/000*
200. سولفات نقره AR Labchem تایوان
201. استاندارد 1000 ppm آهن (1 لیتری) AR Labchem تایوان 310/000*

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک کنید.

مواد آزمایشگاهی :

مواد آزمایشگاهی از لحاظ فرمول شیمیایی و ماهیت با مواد صنعتی و خوراکی موجود در بازار یکسانند اما مواد در گرید و خلوص آزمایشگاهی معمولا دارای درصد خلوص بالا می باشند.گرید مواد آزمایشگاهی روی بسته بندی محصول، کنار نام ماده و مشخصات شیمیایی و فرمول آن ها درج می شود که به گونه ای معرف درصد خلوص شان نیز می باشد.

این مواد آزمایشگاهی بر اساس کاربردشان و نیاز مصرف کنندگان در گرید های مختلفی که هر کدام درجه خلوص مخصوص خود را دارند از قبیل گرید های Extra pure – GR – ACS – HPLC – Bio Chemistry و … طبقه بندی می شوند.

حلال های آزمایشگاهی:

حلال های آلی دسته ی بسیار مهمی از حلال ها را تشکیل می دهند که در زندگی کاربردهای بسیاری دارند. به عنوان مثال،حلال ادکلن ها،انواع اسپری ها،چسب ها و …از انواع الکل ها و دیگر حلال های آلی تشکیل می شوند. چند حلال بسیار مهم صنعتی عبارتند از: دی متیل فرم آمید با نام اختصاری DMF، تترا هیدرو فوران با نام اختصاری THF، دی متیل سولفوکسید با نام اختصاری DMSOمونو اتیلن گلایکول در صنعت پلاستیک ،در تهیه رزین ها و فیبرهای پلیمری ،در تولید الیاف پلی استر، بطری‌های نوشیدنی و فیلم‌های بسته‌بندی و در تولید جهانی این محصول به تولید ماده اولیه پلی‌استر پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)

هیدروفلوئوریک اسید:

برای حکاکی روی شیشه در لامپ و محصولات دیگری به کار می رود. سنتز آمونیوم بی فلوراید از واکنش آمونیاک و هیدروژن فلوئورید، در ساخت و تولید کریستال های تزیینی و مات کاری شیشه آلات در صنایع فولاد،سرامیک،ریخته گری،تهیه فر و آلیاژها و… به کارمی رود،در تولید اورانیوم و بیش از صد نوع ماده شیمیایی فلوئور دار به کار می رود.

زایلن:

یکی از حلال های مهمی است که از اجزای اصلی نفت خام می باشد. زایلن در صنعت تولید چسب برای کاهش ویسکوزیته و تولید این پلیمر مورد نیاز است. در صنعت تولید پوشش های ضد آب و لوله های خط انتقال زایلن به میزان زیاد مورد استفاده قرارمی گیرد.

شستشو ی تجهیزات حمل و نقل شامل تمیز کردن داخل کامیون ها، ریل های راه آهن، ظروف چند وجهی مخازن هواپیما، ظرف رنگ های قدیمی، همه و همه کاربردهای زایلن همانند اتیلن گلایکول و تولوئن می باشد. زایلن ماده خام تولید اتیل بنزن نیز می باشد.

دی متیل سولفوکسید:

DMSO یک ترکیب گوگردی بوده که مسکن طبیعی و ضد التهاب می باشد. این دارو برای درمان عفونت مثانه مورد استفاده قرار می گیرد.دی متیل سولفوکساید در درمان آمیلوئیدوزیس و سندرم کف دست و پا کاربرد دارد.

دی متیل فرمامید:

اصلی ترین کاربرد DMF، استفاده از آن به عنوان حلال با میزان تبخیر پایین در صنایع مختلف می باشد. به طور مثال در تولید الیاف آکریلیک و پلاستیک می توان از آن استفاده نمود. از دیگر کاربردهای آن می توان به صنایع تولیدچسب، چرم مصنوعی، الیاف، فیلم و پوشش های سطحی اشاره کرد. هم چنین از آن می توان به عنوان یک کاتالیست مناسب در تولید آسیل هالیدها به ویژه در سنتز کلرید آسیل از اسید کربوکسیلیک با استفاده از اگزالیل و یا کلرید تیونیل استفاده نمود.

اتیل استات:

استفاده های اصلی از اتیل استات در ساخت نیتروسلولز و استات سلولز،لاک و به عنوان یک جزء حلال درچسب و در ترکیبات گسترش پوشش برای چرم مصنوعی می باشد.اتیل استات همچنین در برخی لاک پاک کن ها،دراستخراج کافئین از قهوه و چای، درصنایع غذایی (شیرینی ها) بعنوان اسانس، و در عطرسازی بعنوان حلال (اتیل استات به سرعت ازروی پوست تبخیر شده و تنها ماده عطر بر روی پوست باقی می ماند همچنین پوست واکنش آلرژیک نسبت به آن نشان نمی دهد) کاربرد دارد.

پنتان:

پنتان یكی از فرار ترین هیدروكربن هایی است كه در دمای اتاق مایع است. از پنتان اغلب به عنوان حلالی كه به سهولت تبخیر می شود استفاده می شود. از آنجایی كه پنتان غیر قطبی است تنها مواد غیر قطبی در آن حل می شوند. همچنین پنتان یكی از اجزای سوخت های معمول است. از پنتان به عنوان عامل كف زا در تولید پلی استایرن فوم استفاده می شودو در واحد های نیروی ژئوترمال استفاده می شود.

متانول:

متانول به عنوان حلال، ضدیخ و در تهیه سایر ترکیبات شیمیایی استفاده می‌ شود. هم چنین متانول به صورت محدود به عنوان سوخت در موتورهایی با سیستم احتراق داخلی استفاده می ‌شود. متانول تولید شده از چوب و سایر ترکیبات آلی را متانول آلی یا بیو الکل می‌نامند که یک منبع تجدید شدنی برای سوخت است و می‌تواند جایگزین مشتقات نفت خام شود.

پروپانول:

به عنوان حلال در صنعت داروسازی ،برای رزین و استرهای سلولز ودر فرآیند تخمیر، در صنعت چاپ به این خاطر که دمای آب را در دستگاه های چاپ پایین می آورد و قابلیت تبخیر آن بسیار پایین است، به عنوان ضد عفونی کننده جهت تمیز کردن پوست قبل از جراحی ، ماده اولیه در شیشه شورها و ضد عفونی کننده ها، ماده اولیه در مواد آرایشی مانند اسپری های مو ، لاک ناخن و حلال در برخی واکنش های شیمیایی و آزمایشات بیولوژیکی استفاده می شود.

بوتانول:

از نرمال بوتانول برای تولید بوتیل استات،بوتیل اکریلیت، دی بوتیل فتالات و بوتیل اترها و … کاربرد دارد. از نرمال بوتانول برای تولید پلیمرها،مواد دارویی،استرهای علف‌کش،پیروکسیلین و… وبه عنوان افزودنی درعطرسازی و در استخراج روغن‌های خاص کاربرد دارد.

هپتان:

هپتان و ایزومرهای آن را به طور گسترده در آزمایشگاه ها به عنوان حلال استفاده می کنند. درتست نقطه روغنی شدن(great spot test)هپتان را برای انحلال لکه روغنی نمونه برای نشان دادن مقدار ترکیبات آلی موجود در آن به کار می برند. استخراج از درون هپتان به معنی شناسایی محلول های برومین از آیودین است. هپتان را به صورت تجاری برای چسب لاستیک و سوخت کوره می فروشند.

اکتانول:

با تبدیل اوکتانول به فرم استر از این ماده به عنوان عطر استفاده می شود. ضریب پراکندگی مولکولی اکتانول/آب، که در شیمی محیط زیست و داروسازی به منظور برآورد رفتار یک ماده مورد استفاده قرار می گیرد, نمایانگر آن است که اکتانول ماده ای طبیعی است.

تترا هیدرو فوران (THF):

استفاده اولیه این پلیمر به منظور ساخت فیبرهای پلی اورتان کش سان مثل اسپاندکس (spandex) است. به عنوان حلال کاربرد اصلی آن استفاده به عنوان حلال صنعتی برای PVC و در جلا دهنده ها است . یک حلال آپروتیک با ثابت دی الکتریک 7.6 که یک حلال قطبی است و می تواند شما زیادی از ترکیبات قطبی و غیر قطبی را در خودش حل کند ؛ با آب قابل امتزاج بوده و می تواند ساختارهای کلاترات هیدرات (clathrate hydrate) را در دمای پایین با آب تشکیل دهد .

سولفولان:

برای استخراج ترکیبات آروماتیک از سولفولان استفاده می شود.

تولوئن:

تولوئن (متیل‌بنزن یا فنیل‌متان)، مایعی صاف و نامحلول در آب با بویی شبیه بوی تینرهای رنگ معمولی است. تولوئن از گروه ترکیبات آروماتیک است و به عنوان یک مادهٔ اولیه و همچنین حلال شیمیایی کاربرد دارد. کاربردهای دیگر آن عبارتست از حلال رنگ، تینر رنگ، درزگیر سیلیکونی، واکنش‌گر شیمیایی، پلاستیک، جوهر چاپ، چسب، لاک و ضدعفونی کننده و گندزدا. همچنین می‌توان از آن برای ساخت فوم و TNT استفاده نمود.

معرف های شیمیایی :

شناساگرها مواد رنگی هستند که معمولا از مواد گیاهی گرفته می‌شوند و می‌توانند به شکل اسیدی یا بازی باشند.
شناساگرها برای شناسایی اسیدها و بازها به ما کمک می‌کنند.برای تعیین نقطه پایان در حین تیتر کردن از ترکیبات شیمیایی مشخص استفاده می‌شود که در نزدیکی نقطه تعادل در اثر تغییر غلظت مواد تیترشونده شروع به تغییر رنگ می‌کنند. این ترکیبات رنگی، شناساگر می‌باشند.
به عبارتی دیگر، شناساگرها مواد رنگی هستند که رنگ آن ها در محیط اسیدی و قلیایی با هم تفاوت دارد.
یکی از ساده ترین راه تخمین کمی PH ، استفاده از یک شناساگر است. با افزودن مقدار کمی از یک شناساگر به یک محلول، تشخیص اسیدی یا بازی بودن آن ممکن می‌شود.
در صورت مشخص بودن PH، تغییر شناساگر از یک شکل به شکل دیگر ، با توجه به رنگ مشاهده شده، می‌توان تعیین کرد که PH محلول کم‌تر یا بیشتر از این مقدار است.
شیمیدان‌ها از این گونه مواد برای شناسایی اسیدها و بازها کمک می‌گیرند.
شناساگرهای زیادی وجود دارد که معروف ترین آن ها لیتموس(تورنسل) است که در محیط اسیدی، قرمز، در محیط بازی، آبی و در حدود خنثی بنفش رنگ است.تغییر رنگ آن در نزدیکی PH برابر 7 رخ می‌دهد. در هر حال تغییر رنگ ناگهانی نیست.
فنل فتالئین، معرف دیگری است که بیشتر برای بازها قابل استفاده است.
این ماده جامدی سفید رنگ است که در آزمایشگاه محلول الکلی آن را به کار می‌برند. این محلول در محیط اسیدی بی رنگ و در محیط قلیایی رقیق ارغوانی است.

شناساگر داخلی:

اگر به محلول تیتر شونده،چند قطره از یک شناساگر افزوده شود و پس از پایان عمل تغییر رنگ در محلول ایجاد شود،چنین شناساگری را شناساگر داخلی یا درونی نامند.

شناساگر خارجی:

در برخی حالات، قبل از آن که نقطه پایان به ظهور برسد، بین شناساگر و محلول تیتر شونده یک واکنش صورت می‌گیرد و در این حالت نقطه پایان بسیار سریع پدیدار می‌شود، مثل تیتر کردن فسفات با استات اورانیل در حضور شناساگر فروسیانور پتاسیم، فروسیانور پتاسیم با یون های اورانیل قبل از رسیدن به نقطه پایان واکنش می‌دهد.

تیترازول و محلول های بافر:

محلول بافربه انگلیسی یک محلول شیمیایی است که از یک اسید ضعیف و نمک آن یا یک باز ضعیف و نمک آن ساخته می‌شود. محلول‌های بافر توانایی حفظ پی اچ محلول را حتی در صورت افزودن اندکی باز یا اسید دارند. خون یک نمونه مهم از این نوع محلول‌ها است.

محلول های استاندارد دستگاهی:

محلولی را استاندارد می گویند که در آن ، رابطه بین مقادیر ماده حل‌شده و محلول یا رابطه بین مقدار ماده حل‌شده و حلال به نحوی معلوم باشد. با معلوم بودن مقدار ماده حل‌شونده و مقدار حلال تشکیل دهنده محلول ، غلظت محلول مشخص می‌گردد. بسیاری از واکنش ها در حالت محلول انجام می‌شوند و محاسبه‌های کمی برای این‌گونه واکنش‌ها بر مبنای غلظت آن ها صورت می‌گیرد. برای بیان غلظت ، روش‌های گوناگونی وجود دارد و محلولهای استاندارد را براساس غلظت بیان می‌کند.

محلولهای استاندارد کاربردهای زیادی دارند، از جمله در تجزیه های تیترسنجی (تیتراسیون) ، واکنش‌های خنثی شدن و واکنش‌هایاکسیداسیون احیا و…