قیمت محیط کشت سلولی

قیمت محیط کشت سلولی از کمپانی های PAN و Capricorn (آلمان) و Biowest (فرانسه) را دراین صفحه ملاحظه نمایید.

محیط کشت سلولی، شرایطی است کاملا استریل و حساس برای کشت و بررسی سلولهای جانداران. کشت و بررسی سلول‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی در فلاسک های فیلتر دار یا فاقد فیلتر و پلیت های استریل و مخصوص کشت سلول تحت شرایط مناسب، کشت سلول نامیده میشود که برای کشت سلول‌های جانوران استفاده میشود.

برای کشت سلول‌ از محیط کشت‌ سلولی مخصوص استفاده میکنند. سلول‌های جانوری در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و در انکوباتور‌های CO2 دار و شرایط خاص کشت داده میشود.

 ردیف شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (تومان)

قیمت محیط کشت سلولی PAN آلمان

1 100ml(محیط کشت آماده مغز استخوان) MARROWPAN PAN آلمان 880/000*
2   100ml FBS Good, EU approved PAN آلمان
3 500ml RPMI PAN آلمان
4 500ml DMEM High Glucose PAN آلمان
5   50ml FBS Good, EU approved PAN آلمان 7/000/000*
6  100ml Hepes buffer 1M PAN آلمان 620/000*
7

 100ml(محیط کشت آماده خون) Panserin 701

PAN آلمان 3/450/000*
8     100ml Colcemid Solution, 10microgram/ml in DPBS PAN آلمان 150/000*
9  500ml RPMI 1640,W:stable Glutamin, W:25 mM HEPES,W:2g/l NaHCO3 PAN آلمان 520/000*
10    500ml   10DMEM with 1.0g/l Glucos PAN آلمان
11 500ml  DMEM w:4,5 g/l Glucos, w:stable.Glutamin, w:Sodium pyruvate,w:3,7 g/l NaHCO3 PAN آلمان
12 500ml Ham s F10 Medium,With L-Glutamin,with 25 mM HEPES,with 1.2 g/L NaHCO3 PAN آلمان 680/000*
13   500ml   IMDM PAN آلمان 200/000*
14   100ml   MEM NEAA PAN آلمان 250/000*
15  5ml  ITS  solution II
(100X)
PAN آلمان 150/000*
16 100ml Penicillin/Streptomycin PAN آلمان 450/000*
17 100ml Dimethyl sulfoxide (DMSO) for cell culture PAN آلمان
18  100ml  Amphotericin B 250 microgram/ml PAN آلمان 670/000*
19   100ml   L-Glutamine 200 mM PAN آلمان 350/000*
20 100ml   Trypsin 0.25 %/L mM EDTA In HBSS without Ca and Mg with Phenol red PAN آلمان 470/000*
21 50ml    Kanamycin sulfate PAN آلمان 3/690/000*
22  100ml   Trypsin 2.5%  in  PBS PAN آلمان
23 100ml  Trypsin 0.05 % EDTA 4Na 0.02% in HBSS without Ca and Mg with Phenol red PAN آلمان 470/000*
24       100ml   Pancoll human PAN آلمان 800/000*
25   500ml FBS  P30-3306 PAN آلمان 6/800/000*
26BA سرم FBS, 500 ml PAN آلمان 8,000,000
27

محیط کشت های برند CAPRICORN آلمان

28     100ml  (MYX-B) Myco Xpert (50x)1 CAPRICORN 
29 10ml  (COL-H) Colcemid Solution  (10 microgram/ml) in DPBS CAPRICORN 
30 100ml  (APR-B) Amnio Prime CAPRICORN 
31 100ml  (FBS-12B) Fetal Bovin Serum Collected in South America CAPRICORN  820/000*
32 100ml  (LPR-B) Lympho Prime CAPRICORN 
33       500ml  (RPMI-HA) RPMI 1640 with L-Glutamin with 25 mM HEPES CAPRICORN  520/000*
34   500ml  (DMEM-HHSTA) DMEM High Glucose (4.5g/l) with Stable Glutamine with 25 mM HEPES CAPRICORN  630/000*
35   500ml  (DMEM-LPSTA) DMEM Low Glucose (1g/l) with Stable Glutamine with Sodium Pyruvate CAPRICORN  780/000*
36 500ml  (DMEM-12-HXA) DMEM/Ham,s F-12 w/o L-Glutamine with 15 mM HEPES CAPRICORN 
37 10L  (DMEM-LPA-P10) DMEM Low Glucose (1 g/l) Powder Medium, with L-Glutamin , with Sodium Pyruvate CAPRICORN 
38       10L  (DMEM-HPA-P10) DMEM High Glucose (4.5 g/l) Powder Medium, with L-Glutamin , with Sodium Pyruvate CAPRICORN 
39   10L  (RPMI-HA-P10) RPMI 1640 Powder Medium with L-Glutamine with 25 mM HEPES CAPRICORN 
40

500ml  (IMDM-A) IMDM with L-Glutamine without Supplements

CAPRICORN 
41  500ml  (MEMA-RXA) MEM Alpha Modification w/o L-Glutamine with Nucleosides CAPRICORN 
42 500ml  (MEMA-XRXA) MEM Alpha Modification w/o L-Glutamine w/o Nucleosides CAPRICORN 
43 500ml  (MEM-STA) MEM with Earle,s Salts with Stable Glutamine CAPRICORN 
44 100ml (LSM-B) Lymphocyte Separation Medium _Density 1.077 g/ml CAPRICORN 
45   100ml (AMP-B) Amphotericin B Solution
(250 microgram/ml)
CAPRICORN 
46      10ml (G418-H) G-418 Sulfate Solution -100% Activity
(50 mg/ml)
CAPRICORN 
47    100ml (AAS-B) Antibiotic/Antimycotic Solution
(100x)
CAPRICORN 
48 100ml (GOA-1B) Goat Serum CAPRICORN 
49 100ml (NPY-B) Sodium Pyruvate
(100 mM)
CAPRICORN 
50  100ml (PS-B) Penicillin/Streptomycin
(100x)
CAPRICORN 
51 100ml (TRY-3B) Trypsin-EDTA (0.25%), in HBSS, with Phenol Red CAPRICORN  760/000*
52 100ml (TRY-4B) Trypsin-EDTA (0.05%), in HBSS(1X), with Phenol Red CAPRICORN  730/000*
53 500ml DMEM F12 CAPRICORN 

محیط کشت های برند Biowest فرانسه

54AF سرم FBS, 100 ml Biowest 4,600,000
55AF سرم FBS, 500 ml Biowest 13,100,000
56 MEM W/Earle,s Salts W/Stable Glutamine Biowest 890/000*
57 RPMI 1640 500 ml Biowest 750/000*
58 RPMI 1640 1 lit Biowest
59 RPMI 1640 10 lit Biowest —-
60 DMEM High Glucose 500 ml Biowest 610/000*
61 DMEM High Glucose 1 lit Biowest
62 DMEM High Glucose 10 lit Biowest
63 DMEM Low Glucose 500 ml Biowest
64 MEM Alpha W/o Ribonucleosides W/o L Glutamine Biowest 1/100/000*
65 DMEM-F12 500 ml Biowest 790/000*
66 DMEM-F12 1 lit Biowest
67 Ham’s F12 500 ml Biowest 1/250/000*
68 Ham’s F10 1 lit Biowest
69 Penicillin–Streptomycin, 100X 100 ml Biowest 9/000/000*
70 PBS, Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline,1X,w/o Mg,w/o Ca 500ml Biowest 460/000*

کمپانی Pan و کمپانی Capricorn دو کمپانی بزرگ آلمانی در تولید محیط کشت سلولی هستند.

قیمت محیط کشت سلولی
محیط کشت سلولی DMEM

شرایط کشت سلولهای جانوری

کشت سلولهای جانوری در شرایط استریل و عاری از میکروارگانیسم ها و پاتوژن ها انجام میشود. رشد سلول‌های جانوری کند تر از رشد باکتری‌ها است و آلودگی محیط کشت توسط باکتریها بسیار زیاد خواهد بود. جهت جلوگیری از رشد پاتوژن ها از آنتی بیوتیک‌ مانند پنیسیلین و استرپتومایسین استفاده میشود.

برای آشنایی با مفهوم محیط کشت سلولی لطفا روی  محیط کشت سلولی کلیک نمایید.

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.