قیمت محیط کشت ایرانی

قیمت محیط کشت ایرانی و انواع مختلف آنرا در این صفحه ملاحظه می فرمایید. هلدینگ KTG ارائه دهنده  انواع محیط کشت ایرانی و خارجی، میباشد.

 ردیف شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
1 یست اکسترکت تریپتون مدیوم  (2*Yeast Extract Tripton Medium)
100g
ایرانی
2 یست اکسترکت تریپتون مدیوم  (2*Yeast Extract Tripton Medium)
500g
ایرانی
3 A1 مدیوم  100g ایرانی 307/000*
4 A1 مدیوم  500g ایرانی 625/000*
5   100g A7 Agar Modified ایرانی
6   500g A7 Agar Modified ایرانی
7  AC آگار 100g ایرانی 345/000*
8 AC آگار 500g ایرانی 835/000*
9  AC براث 100g ایرانی 317/000*
10  AC براث 500g ایرانی 735/000*
11  استامید آگار-استامید نوترینت براث 100g ایرانی
12  استامید آگار-استامید نوترینت براث 500g ایرانی
13 استامید براث(Twin Pack) 100g ایرانی
14 استامید براث(Twin Pack) 500g ایرانی
15

اسید براث  100g

ایرانی 335/000*
16 اسید براث  500g ایرانی 797/000*
17  100g  AEA Sporulation Broth (Base) ,modified ایرانی
18  500g  AEA Sporulation Broth (Base) ,modified ایرانی
19 آئروموناس آگار ایزوله (Base)
100g
ایرانی
20 آئروموناس آگار ایزوله (Base)
500g
ایرانی
21 آگار باکتریولوژیکال  100g ایرانی 339/000*
22 آگار باکتریولوژیکال  500g ایرانی 800/000*
23 آگار -آگار (ultrapure)
100g
ایرانی
24 آگار -آگار (ultrapure)
500g
ایرانی
25

Algae culture Broth  100g

ایرانی
26 Algae culture Broth  500g ایرانی
27 آلکالین سالین پپتون واتر 100g ایرانی 245/000*
28 آلکالین سالین پپتون واتر 500g ایرانی 485/000*
29 Amies Transport Media 100g ایرانی 307/000*
30 Amies Transport Media 500g ایرانی 625/000*
31 Anaerobic Agar 100g ایرانی
32 Anaerobic Agar 500g ایرانی
33 Anaerobic Broth MIC 100g ایرانی
34 Anaerobic Broth MIC 500g ایرانی
قیمت محیط کشت ایرانی

35 آنتی بیوتیک مدیوم  (100g No 1(penassay seed Agar ایرانی
36 آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 1(penassay seed Agar ایرانی
37 آنتی بیوتیک مدیوم ( 100g No 2(penassay Base Agar ایرانی
36  آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 2(penassay Base Agar ایرانی
39 آنتی بیوتیک مدیوم ( 100g No 3(penassay Broth ایرانی
40 آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 3(penassay Broth ایرانی
41 آنتی بیوتیک مدیوم ( 100g No 10(polymixin seed Agar ایرانی
42 آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 10(polymixin seed Agar ایرانی
43 آنتی بیوتیک مدیوم ( 100g No 11(Neomysin Assay Agar ایرانی
44 آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 11(Neomysin Assay Agar ایرانی
45 آنتی بیوتیک مدیوم ( 100g No 9(polymixin Base Agar ایرانی
46 آنتی بیوتیک مدیوم ( 500g No 9(polymixin Base Agar ایرانی
47

آنتی بیوتیک مدیوم 100g No 12

ایرانی
48 آنتی بیوتیک مدیوم 500g No 12 ایرانی
49 آنتی بیوتیک مدیوم (سابرودکستروز براث)100g No 13 ایرانی
50 آنتی بیوتیک مدیوم (سابرودکستروز براث)500g No 13 ایرانی
51 آنتی بیوتیک مدیوم 100g No 19 ایرانی
52 آنتی بیوتیک مدیوم 500g No 19 ایرانی
53 آنتی بیوتیک مدیوم (یست بیف آگار)100g No 4 ایرانی
54 آنتی بیوتیک مدیوم (یست بیف آگار)500g No 4 ایرانی
55 آنتی بیوتیک مدیوم (استروپتومایسین ASSAY)100g No 5 ایرانی
56 آنتی بیوتیک مدیوم (استروپتومایسین ASSAY)500g No 5 ایرانی
57 آنتی بیوتیک مدیوم 100g No 8 ایرانی
58 آنتی بیوتیک مدیوم 500g No 8 ایرانی
قیمت محیط کشت ایرانی
59 APT Agar 100g ایرانی 305/000*
60 APT Agar 500g ایرانی 695/000*
61 APT Broth 100g ایرانی 305/000*
62 APT Broth 500g ایرانی 695/000*
63 Arcobacter Broth 100g ایرانی 185/000*
64 Arcobacter Broth 500g ایرانی 575/000*
65

آرژنین براث (ABGP Medium)

100g

ایرانی 307/000*
66 آرژنین براث (ABGP Medium)
500g
ایرانی 625/000*
67 آرژنین دکربوکسیلاز براث 100g ایرانی 365/000*
68 آرژنین دکربوکسیلاز براث 500g ایرانی 967/000*
69 آرژنین دی هیدرولاز براث  100g ایرانی 329/000*
70 آرژنین دی هیدرولاز براث  500g ایرانی 825/000*
71

آسپارژین براث 100g

ایرانی 329/000*
72 آسپارژین براث 500g ایرانی 825/000*
73 آسپارژین پرولین براث 100g ایرانی 329/000*
74 آسپارژین پرولین براث 500g ایرانی 825/000*
75 آزاید دکستروز آگار 100g ایرانی 317/000*
76 آزاید دکستروز آگار 500g ایرانی 785/000*
77 آزاید دکستروز براث 100g ایرانی 295/000*
78 آزاید دکستروز براث 500g ایرانی 700/000*
79 باسیلوس سرئوس آگاربیس 100g ایرانی 295/000*
80 باسیلوس سرئوس آگاربیس 500g ایرانی 700/000*
81 باکتریودز بایل اسکولین آگار (BBE Agar) (Bacteroids Bile Esculin Agar)
100g
ایرانی
82 باکتریودز بایل اسکولین آگار (BBE Agar) (Bacteroids Bile Esculin Agar)
500g
ایرانی
83 برد پارکر آگار بیس (Baird Parker Agar Base)

100g

ایرانی 339/000*
84 برد پارکر آگار بیس (Baird Parker Agar Base)
500g
ایرانی 815/000*
85 بیرد استافیلوکوس اینریچمنت برات بیس (Baird Staphylococous Enrichment Broth Base)
100g
ایرانی
86 بیرد استافیلوکوس اینریچمنت برات بیس (Baird Staphylococous Enrichment Broth Base)
500g
ایرانی
87 بی ای تی مدیوم (BAT MEdium)، بی ای تی آگار (BAT Agar)
100g
ایرانی
قیمت محیط کشت ایرانی
88 بی ای تی مدیوم (BAT MEdium)، بی ای تی آگار (BAT Agar)
500g
ایرانی
89 BCYE آگار بیس (BCYE Agar Base)؛ بافرد کارکول ییست اکسترکت آگار (Buffered Charcoal Yeast Extract Agar) 100g ایرانی 435/000*
90 BCYE آگار بیس (BCYE Agar Base)؛ بافرد کارکول ییست اکسترکت آگار (Buffered Charcoal Yeast Extract Agar)500g ایرانی 1/095/000*
91

بیف اکسترکت آگار (Beef Extract Agar)

100g

ایرانی 275/000*
92 بیف اکسترکت آگار (Beef Extract Agar)
500g
ایرانی 587/000*
93 بیف اکسترکت پاودر (Beef Extract Powder)
100g
ایرانی 295/000*
94 بیف اکسترکت پاودر (Beef Extract Powder)
500g
ایرانی 700/000*
95 بی جی سولفا آگار (BG Sulfa Agar)، برلینت گرین سولفا آگار (Brilliant Green Sulfa Agar)، بریلینت گرین آگار با سولفادیازین (Brilliant Green Agar with Sulfadiazine)
100g
ایرانی
96 بی جی سولفا آگار (BG Sulfa Agar)، برلینت گرین سولفا آگار (Brilliant Green Sulfa Agar)، بریلینت گرین آگار با سولفادیازین (Brilliant Green Agar with Sulfadiazine)
500g
ایرانی
97 بی جی 11 – برات (BG 11 – Broth)
100g
ایرانی 335/000*
98 بی جی 11 – برات (BG 11 – Broth)
500g
ایرانی 797/000*
99 بیفیدو باکتریوم آگار (Bifidobacterium Agar)
100g
ایرانی
100 بیفیدو باکتریوم آگار (Bifidobacterium Agar)
500g
ایرانی
101 بیفیدو باکتریوم برات (Bifidobacterium Broth)
100g
ایرانی
102 بیفیدو باکتریوم برات (Bifidobacterium Broth)
500g
ایرانی
103

بایل اسکولین آگار (Bile Esculin Agar)

100g

ایرانی 415/000*
104 بایل اسکولین آگار (Bile Esculin Agar)
500g
ایرانی 1/025/000*
105 بایل اسکولین آزید آگار (Bile Esculin Azide Agar)
100g
ایرانی 415/000*
106 بایل اسکولین آزید آگار (Bile Esculin Azide Agar)
500g
ایرانی 1/025/000*
107 بایل پپتون ترنسپورت مدیوم (Bile Pepton Transport Medim)
100g
ایرانی
قیمت محیط کشت ایرانی
108 بایل پپتون ترنسپورت مدیوم (Bile Pepton Transport Medim)
500g
ایرانی
109 بایل سالتس میکسچر 3# (Bile Salts Mixture #3)
100g
ایرانی 1/100/000*
110 بایل سالتس میکسچر 3# (Bile Salts Mixture #3)
500g
ایرانی 2/650/000*
111

بلاد آگار بیس (Blood Agar Base)

100g

ایرانی 245/000*
112 بلاد آگار بیس (Blood Agar Base)
500g
ایرانی 495/000*
113 بلاد آگار بیس شماره 2 (Blood Agar Base No. 2)
100g
ایرانی 259/000*
114 بلاد آگار بیس شماره 2 (Blood Agar Base No. 2)
500g
ایرانی 535/000*
115 بولتون سلکتیو اینریچمنت برات (بیس)، (Bolton Selective Enrichment Broth (Base))
100g
ایرانی 335/000*
116 بولتون سلکتیو اینریچمنت برات (بیس)، (Bolton Selective Enrichment Broth (Base))
500g
ایرانی 797/000*
117 برلینت گرین فنول رد لاکتوز آگار (BPL Agar) (ACC to KAUFFMANN)
100g
ایرانی 287/000*
118 برلینت گرین فنول رد لاکتوز آگار (BPL Agar) (ACC to KAUFFMANN)
500g
ایرانی 629/000*
119 برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar) (USP)
100g
ایرانی 335/000*
120 برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar) (USP)
500g
ایرانی 797/000*
121 برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar) (Modified)
100g
ایرانی 335/000*
122 برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar) (Modified)
500g
ایرانی 797/000*
123 برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar)
100g
ایرانی 335/000*
124 برلینت گرین فنول رد لاکتوز ساکاروز آگار (BPLS Agar)
500g
ایرانی 797/000*
125 برین هارت اینفیوژن آگار (BHI A)
100g
ایرانی 287/000*
126 برین هارت اینفیوژن آگار (BHI A)
500g
ایرانی 629/000*
127 برین هارت اینفیوژن براث (BHI B)
100g
ایرانی 329/000*
128 برین هارت اینفیوژن براث (BHI B)
500g
ایرانی 775/000*
129

برلیانت گرین آگار (BGA)

100g

ایرانی 305/000*
130 برلیانت گرین آگار (BGA)
500g
ایرانی 695/000*
131 برلینت گرین بایل آگار (BGBA)
100g
ایرانی 305/000*
132 برلینت گرین بایل آگار (BGBA)
500g
ایرانی 695/000*
قیمت محیط کشت ایرانی
133 برلیانت گرین بایل براث 2% -BGBB – بریلا براث – بریلینت گرین بایل لاکتوز براث (bgblb)
100g
ایرانی 329/000*
134 برلیانت گرین بایل براث 2% -BGBB – بریلا براث – بریلینت گرین بایل لاکتوز براث (bgblb)
500g
ایرانی 775/000*
135 بروموتیمول بلو لاکتوز آگار (BROLAC Agar)
100g
ایرانی 329/000*
136 بروموتیمول بلو لاکتوز آگار (BROLAC Agar)
500g
ایرانی 775/000*
137 بروموکرزول پرپل آزید براث (Bromocresol Purple Azide Broth)
100g
ایرانی 329/000*
138 بروموکرزول پرپل آزید براث (Bromocresol Purple Azide Broth)
500g
ایرانی 775/000*
139

بروسلا آگار (Brucella Agar)

100g

ایرانی 335/000*
140 بروسلا آگار (Brucella Agar)
500g
ایرانی 797/000*
141 بروسلا براث (Brucella Broth)
100g
ایرانی 307/000*
142 بروسلا براث (Brucella Broth)
500g
ایرانی 725/000*
143 بافرد لیستریا اینریچمنت براث بیس (Buffered Listeria Enrichment Broth Base)
100g
ایرانی 295/000*
144 بافرد لیستریا اینریچمنت براث بیس (Buffered Listeria Enrichment Broth Base)
500g
ایرانی 701/000*
145 بافرد لیستریا اینریچمنت براث بیس (acc. to FDA/BAM 1995)
100g
ایرانی 295/000*
146 بافرد لیستریا اینریچمنت براث بیس (acc. to FDA/BAM 1995)
500g
ایرانی 701/000*
147 بافرد گلیسرول سالین بیس (Buffered glycerol saline base)
100g
ایرانی 245/000*
148 بافرد گلیسرول سالین بیس (Buffered glycerol saline base)
500g
ایرانی 485/000*
149 بافرد پپتون واتر  (ISO) (Buffered Pepton Water)
100g
ایرانی 269/000*
150 بافرد پپتون واتر  (ISO) (Buffered Pepton Water)
500g
ایرانی 575/000*
151 بوشنل هاس آگار (Bushnell-Haas Agar )

100g

ایرانی 365/000*
152 بوشنل هاس آگار (Bushnell-Haas Agar )
500g
ایرانی 895/000*
153 بوشنل هاس براث (Bushnell-Haas Broth)
100g
ایرانی 335/000*
154 بوشنل هاس براث (Bushnell-Haas Broth)
500g
ایرانی 797/000*
155 کلسیم کازینیت آگار (Calcium Caseinate Agar)
100g
ایرانی
156 کلسیم کازینیت آگار (Calcium Caseinate Agar)
500g
ایرانی
157 کلسیم کازینیت آگار (acc. to FRAZIER and RUPP, Modified)
100g
ایرانی

انواع محیط کشت ایرانی

158 کلسیم کازینیت آگار (acc. to FRAZIER and RUPP, Modified)
500g
ایرانی
159 کمپی آگار بیس (Campy Agar Base)، کمپی لوباکتر آگار بیس (Campylobacter Agar Base)
100g
ایرانی 335/000*
160 کمپی آگار بیس (Campy Agar Base)، کمپی لوباکتر آگار بیس (Campylobacter Agar Base)
500g
ایرانی 797/000*
161

کمپی CVA آگار (Campy CVA Agar)

100g

ایرانی 335/000*
162 کمپی CVA آگار (Campy CVA Agar)
500g
ایرانی 797/000*
163 کمپی لوباکتر آگار (Campylobacter Agar)، اسکیروز (ُSkirrow’s)، اسکیروز کمپی لوباکتر آگار (Skirrow’s Campylobacter Agar)
100g
ایرانی 335/000*
164 کمپی لوباکتر آگار (Campylobacter Agar)، اسکیروز (ُSkirrow’s)، اسکیروز کمپی لوباکتر آگار (Skirrow’s Campylobacter Agar) 500g ایرانی 797/000*
165 کمپی لوباکتر بلاد فری سلکتیو آگار بیس (Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base) (Modified CCDA) 100g ایرانی 335/000*
166 کمپی لوباکتر بلاد فری سلکتیو آگار بیس (Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base) (Modified CCDA) 500g ایرانی 797/000*
167 کمپی لوباکتر اینریچمنت براث بیس (Campylobacter Enrichment Broth Base)، (Preston)
100g
ایرانی 307/000*
168 کمپی لوباکتر اینریچمنت براث بیس (Campylobacter Enrichment Broth Base)، (Preston)
500g
ایرانی 625/000*
169

کری اند بلر ترنسپورت مدیوم (Cary and Blair Transport Medium)

100g

ایرانی 295/000*
170 کری اند بلر ترنسپورت مدیوم (Cary and Blair Transport Medium)
500g
ایرانی 700/000*
171 کازئین (Casein)، اسید هیدرولیزات (Acid Hydrolysate)
100g
ایرانی 295/000*
172 کازئین (Casein)، اسید هیدرولیزات (Acid Hydrolysate)
500g
ایرانی 700/000*
173 CCDA (for Campylobacter) 100g ایرانی 365/000*
174 CCDA (for Campylobacter) 500g ایرانی 895/000*
175 ستریمید Cetrimide (Pseudosel)، آگار بیس (Agar Base)
100g
ایرانی 307/000*
176 ستریمید Cetrimide (Pseudosel)، آگار بیس (Agar Base)
500g
ایرانی 645/000*
177

کارکول آگار (Charcoal Agar)

100g

ایرانی 307/000*
انواع محیط کشت ایرانی
178 کارکول آگار (Charcoal Agar)
500g
ایرانی 725/000*
179 چاکلت آگار بیس (Chocolate Agar Base)
100g
ایرانی 305/000*
180 چاکلت آگار بیس (Chocolate Agar Base)
500g
ایرانی 695/000*
181 چاکلت II اگار بیس (Chocolate II Agar Base)
100g
ایرانی 305/000*
182 چاکلت II اگار بیس (Chocolate II Agar Base)
500g
ایرانی 695/000*
183 یرسینیا سلکتیو آگار بیس (CIN Agar, Yersinia Selective Agar Base)؛ (CefsulodinIrgasan)، نووبیوسین آگار بیس (Novobiocin Agar Base)
100g
ایرانی 307/000*
184 یرسینیا سلکتیو آگار بیس (CIN Agar, Yersinia Selective Agar Base)؛ (CefsulodinIrgasan)، نووبیوسین آگار بیس (Novobiocin Agar Base) 500g ایرانی 725/000*
185 CLED Agar, BROLACIN Agar, بروموتیمول بلو لاکتوز سیستین آگار (Bromothymol-blue Lactose Cystine Agar) 100g ایرانی 287/000*
186 CLED Agar, BROLACIN Agar, بروموتیمول بلو لاکتوز سیستین آگار (Bromothymol-blue Lactose Cystine Agar) 500g ایرانی 629/000*
187 کلوستریدیوم دیفیسیل آگار (ClostridiumDifficile Agar) (CCFA) 100g ایرانی 407/000*
188 کلوستریدیوم دیفیسیل آگار (ClostridiumDifficile Agar) (CCFA) 500g ایرانی 1/025/000*
189 کلوستریدیوم سلکتیوآگار (Clostridium selective Agar) 100g ایرانی 287/000*
190 کلوستریدیوم سلکتیوآگار (Clostridium selective Agar) 500g ایرانی 629/000*
191

کلمبیا آگار بیس (Columbia Agar Base) 100g

ایرانی 335/000*
192 کلمبیا آگار بیس (Columbia Agar Base) 500g ایرانی 797/000*
191 کلمبیا بلاد آگار بیس (Columbia Blood Agar Base) 100g ایرانی 345/000*
193 کلمبیا بلاد آگار بیس (Columbia Blood Agar Base) 500g ایرانی 825/000*
194 کلمبیا براث (Columbia Broth) 100g ایرانی 307/000*
195 کلمبیا براث (Columbia Broth) 500g ایرانی 625/000*
196 کلمبیا CNA آگار (Columbia CNA Agar)، کلمبیا کولیستین نالیدیکسیک اسید آگار (Columbia ColistinNalidixic Acid Agar) 100g ایرانی 335/000*
انواع محیط کشت ایرانی
197 کلمبیا CNA آگار (Columbia CNA Agar)، کلمبیا کولیستین نالیدیکسیک اسید آگار (Columbia ColistinNalidixic Acid Agar) 500g ایرانی 797/000*
198

کوک میت مدیوم (Cooked Meat Medium) 100g

ایرانی 345/000*
199 کوک میت مدیوم (Cooked Meat Medium) 500g ایرانی 825/000*
200 کورن میل آگار (Corn Meal Agar) 100g ایرانی 335/000*
201 کورن میل آگار (Corn Meal Agar) 500g ایرانی 797/000*
202 CTA آگار (CTA Agar) 100g ایرانی 345/000*
203 CTA آگار (CTA Agar) 500g ایرانی 825/000*
204 CTA مدیوم (CTA Medium)، سیستین تریپتیک آگار (Cystine Tryptic Agar) 100g ایرانی 345/000*
205 CTA مدیوم (CTA Medium)، سیستین تریپتیک آگار (Cystine Tryptic Agar) 500g ایرانی 825/000*
206 سیستین هارت آگار (Cystine Heart Agar) 100g ایرانی 345/000*
207 سیستین هارت آگار (Cystine Heart Agar) 500g ایرانی 825/000*
208

زاپک داکس آگار (Czapek-Dox Agar) 100g

ایرانی 335/000*
209 زاپک داکس آگار (Czapek-Dox Agar) 500g ایرانی 797/000*
210 زاپک داکس براث (Czapek-Dox Broth) 100g ایرانی 307/000*
211 زاپک داکس براث (Czapek-Dox Broth) 500g ایرانی 625/000*
212 D/E نوترلایزینگ آگار (D/E Neutralizing Agar) 100g ایرانی 335/000*
213 D/E نوترلایزینگ آگار (D/E Neutralizing Agar) 500g ایرانی 797/000*
214 D/E نوترلایزینگ براث (D/E Neutralizing Broth) 100g ایرانی 307/000*
215 D/E نوترلایزینگ براث (D/E Neutralizing Broth) 500g ایرانی 625/000*
216 DCLS آگار (DCLS Agar)؛ دسوکسیکولات سیترات لاکتوز ساکروز آگار (Desoxycholate Citrate Lactose Sucrose Agar) 100g ایرانی 345/000*
217 DCLS آگار (DCLS Agar)؛ دسوکسیکولات سیترات لاکتوز ساکروز آگار (Desoxycholate Citrate Lactose Sucrose Agar) 500g ایرانی 825/000*
218 دی کربوکسیلاز براث بیس (Decarboxylase Broth Base)، مولر (Moeller) 100g ایرانی 445/000*
219 دی کربوکسیلاز براث بیس (Decarboxylase Broth Base)، مولر (Moeller) 500g ایرانی 1/125/000*
220 دمی فرازر براث (Demi-Fraser Broth)، هال فرازر براث (Hall Fraser Broth) 100g ایرانی 285/000*
221 دمی فرازر براث (Demi-Fraser Broth)، هال فرازر براث (Hall Fraser Broth) 500g ایرانی 625/000*
انواع محیط کشت ایرانی
221 درماتوفیت تست مدیوم (Dermatophyte Test Medium) 100g ایرانی
222 درماتوفیت تست مدیوم (Dermatophyte Test Medium) 500g ایرانی
223 درماتوفیت تست مدیوم بیس (Dermatophyte Test Medium Base) 100g ایرانی
224 درماتوفیت تست مدیوم بیس (Dermatophyte Test Medium Base) 500g ایرانی
225 درماتوفیت سلکتیو آگار (Dermatophyte  Selective Agar)(DTM)، (acc. to TAPLIN) 100g ایرانی
226 درماتوفیت سلکتیو آگار (Dermatophyte  Selective Agar)(DTM)، (acc. to TAPLIN) 500g ایرانی
227

دسوکسی کولات آگار (Desoxycholate Agar) 100g

ایرانی
228 دسوکسی کولات آگار (Desoxycholate Agar) 500g ایرانی
229 دسوکسی کولات سیترات آگار (Desoxycholate Citrate Agar) 100g ایرانی
230 دسوکسی کولات سیترات آگار (Desoxycholate Citrate Agar) 500g ایرانی
231 دسوکسی کولات لاکتوز آگار (Desoxycholate Lactose Agar) 100g ایرانی
232 دسوکسی کولات لاکتوز آگار (Desoxycholate Lactose Agar) 500g ایرانی
233 DEV ژلاتین آگار (DEV Gelatin Agar) 100g ایرانی 307/000*
234 DEV ژلاتین آگار (DEV Gelatin Agar) 500g ایرانی 625/000*
235 DEV گلوتامات براث (DEV Glutamate Broth) 100g ایرانی 307/000*
236 DEV گلوتامات براث (DEV Glutamate Broth) 500g ایرانی 625/000*
237 DEV نوترینت آگار (DEV Nutrient Agar) 100g ایرانی 307/000*
238 DEV نوترینت آگار (DEV Nutrient Agar) 500g ایرانی 625/000*
239 DEV تریپتوفان براث (DEV Tryptophan Broth) 100g ایرانی 307/000*
240 DEV تریپتوفان براث (DEV Tryptophan Broth) 500g ایرانی 625/000*
241 دکستروز تریپتون آگار (Dextrose Tryptone Agar) 100g ایرانی 287/000*
242 دکستروز تریپتون آگار (Dextrose Tryptone Agar) 500g ایرانی 629/000*
243 دکستروز آگار (Dextrose Agar) 100g ایرانی 287/000*
244 دکستروز آگار (Dextrose Agar) 500g ایرانی 629/000*
245 دکستروز براث (Dextrose Broth) 100g ایرانی 265/000*
انواع محیط کشت ایرانی
246 دکستروز براث (Dextrose Broth) 500g ایرانی 549/000*
247 دکستروز کازئین پپتون آگار (Dextrose  Casein Peptone Agar) 100g ایرانی 307/000*
248 دکستروز کازئین پپتون آگار (Dextrose  Casein Peptone Agar) 500g ایرانی 625/000*
249

دکستروز استارچ آگار (Dextrose  Starch Agar) 100g

ایرانی 287/000*
250 دکستروز استارچ آگار (Dextrose  Starch Agar) 500g ایرانی 629/000*
251 دکستروز تریپتون براث (Dextrose Tryptone Broth) 100g ایرانی 287/000*
252 دکستروز تریپتون براث (Dextrose Tryptone Broth) 500g ایرانی 629/000*
253 DG18 دی کلوران گلیسرول (Dichloran Glycerol) آگار بیس (Agar Base) 100g ایرانی 305/000*
254 DG18 دی کلوران گلیسرول (Dichloran Glycerol) آگار بیس (Agar Base) 500g ایرانی 687/000*
255 دیفرنشیال کلوستریدیال آگار (DCA) (acc. to WEEENK) 100g ایرانی 305/000*
256 دیفرنشیال کلوستریدیال آگار (DCA) (acc. to WEEENK) 500g ایرانی 687/000*
257 دیفرنشیال رینفورسد کلوستریدیال آگار (Differential Reinforced Clostridial Agar) 100g ایرانی 305/000*
258 دیفرنشیال رینفورسد کلوستریدیال آگار (Differential Reinforced Clostridial Agar) 500g ایرانی 687/000*
259 دیفرنشیال رینفورسد کلوستریدیال مدیوم (DRCM) (Differential Reinforced Clostridial Medium) 100g ایرانی 305/000*
260 دیفرنشیال رینفورسد کلوستریدیال مدیوم (DRCM) (Differential Reinforced Clostridial Medium) 500g ایرانی 687/000*
261

دیکسونز آگار (Dixon’s Agar, Modified) 100g

ایرانی 345/000*
262 دیکسونز آگار (Dixon’s Agar, Modified) 500g ایرانی 825/000*
263 تست آگار (DNase Test Agar) 100g ایرانی 435/000*
264 تست آگار (DNase Test Agar) 500g ایرانی 1/135/000*
265 دیکلوران رز بنگال کلورامفنیکول آگار (Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar) (DRBC) 100g ایرانی 307/000*
انواع محیط کشت ایرانی
266 دیکلوران رز بنگال کلورامفنیکول آگار (Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar) (DRBC) 500g ایرانی 625/000*
267 EC Medium, Modified, mEC Broth 100g ایرانی 317/000*
268 EC Medium, Modified, mEC Broth 500g ایرانی 735/000*
269

EC مدیوم / براث (EC Medium/Broth) 100g

ایرانی 289/000*
270 EC مدیوم / براث (EC Medium/Broth) 500g ایرانی 645/000*
271 EC مدیوم / براث با ماگ (EC Medium/Broth with MUG) 100g ایرانی 395/000*
272 EC مدیوم / براث با ماگ (EC Medium/Broth with MUG) 500ل ایرانی 1/000/000*
273 EE براث، ماسل؛ اینتروباکتریاسی اینریچمنت براث (EE Broth, Mossel; Enterobactriaceae Enrichment Broth). ماسل، بافرد برلینت گرین بایل گلوکز براث (Mossel, Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth) 100g ایرانی 317/000*
274 EE براث، ماسل؛ اینتروباکتریاسی اینریچمنت براث (EE Broth, Mossel; Enterobactriaceae Enrichment Broth). ماسل، بافرد برلینت گرین بایل گلوکز براث (Mossel, Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth) 500g ایرانی 735/000*
275

اگ یوک آگار بیس (Egg Yolk Agar Base, Modified) 100g

ایرانی 305/000*
276 اگ یوک آگار بیس (Egg Yolk Agar Base, Modified) 500g ایرانی 695/000*
277 الیکر براث (Elliker Broth) 100g ایرانی 307/000*
278 الیکر براث (Elliker Broth) 500g ایرانی 625/000*
279 EMB آگار (EMB Agar)، ایوسین متیلین بلو آگار (Eosin Methylene Blue Agar) 100g ایرانی 249/000*
280 EMB آگار (EMB Agar)، ایوسین متیلین بلو آگار (Eosin Methylene Blue Agar) 500g ایرانی 497/000*
281 اندو آگار (Endo Agar) 100g ایرانی 345/000*
282 اندو آگار (Endo Agar) 500g ایرانی 825/000*
283 انتریک فرمنتیشن بیس (Enteric Fermentation Base) 100g ایرانی 307/000*
284 انتریک فرمنتیشن بیس (Enteric Fermentation Base) 500g ایرانی 625/000*
285 اینتروکوکوسل آگار (Enterococcosel Agar) 100g ایرانی 335/000*
انواع محیط کشت ایرانی
286 اینتروکوکوسل آگار (Enterococcosel Agar) 500g ایرانی 797/000*
287 اینتروکوکوسل براث (Enterococcosel Broth) 100g ایرانی 307/000*
288 اینتروکوکوسل براث (Enterococcosel Broth) 500g ایرانی 625/000*
289 ایوسین متیلین بلو آگار، لوین (Eosin Methylene Blue Agar, Levine) (EMB Agar, Levine) 100g ایرانی 245/000*
290 ایوسین متیلین بلو آگار، لوین (Eosin Methylene Blue Agar, Levine) (EMB Agar, Levine) 500g ایرانی 485/000*

هلدینگ KTG

291 اسکولین آیرن آگار (Esculin Iron Agar) 100g ایرانی 517/000*
292 اسکولین آیرن آگار (Esculin Iron Agar) 500g ایرانی 1/400/000*
293

Eugon Agar 100g

ایرانی 305/000*
294 Eugon Agar 500g ایرانی 695/000*
295 Eugon Broth 100g ایرانی 287/000*
296 Eugon Broth 500g ایرانی 629/000*
297 Eugon LT100 Broth 100g ایرانی 137/000*
298 Eugon LT100 Broth 500g ایرانی 797/000*
299 فرمنتیشن مدیوم برای استافیلوکوکوس و میکروکوکوس (Fermentation Medium for Staphylococcus and Micrococcus) 100g ایرانی 307/000*
300 فرمنتیشن مدیوم برای استافیلوکوکوس و میکروکوکوس (Fermentation Medium for Staphylococcus and Micrococcus) 500g ایرانی 625/000*
301 فلچر مدیوم بیس (Fletcher Medium Base) 100g ایرانی 307/000*
302 فلچر مدیوم بیس (Fletcher Medium Base) 500g ایرانی 625/000*
303 فلوید تتراتیونات مدیوم w/o یودین و BG (Fluid Tetrathionate Medium w/oIodine and BG)؛ تتراتیونات براث بیس w/o یودین و BG (FTM) (Tetrathionate Broth Base w/o Iodine and BG) 100g ایرانی 287/000*
304 فلوید تتراتیونات مدیوم w/o یودین و BG (Fluid Tetrathionate Medium w/oIodine and BG)؛ تتراتیونات براث بیس w/o یودین و BG (FTM) (Tetrathionate Broth Base w/o Iodine and BG) 500g ایرانی 629/000*
305 فلوید تیوگلیکولات مدیوم (Fluid Thioglycollate Medium) 100g ایرانی 287/000*
انواع محیط کشت ایرانی
306 فلوید تیوگلیکولات مدیوم (Fluid Thioglycollate Medium) 500g ایرانی 629/000*
307 فلوید تیوگلیکولات مدیوم با بیف اکسترکت (Fluid Thioglycollate Medium with Beef Extract) 100g ایرانی 287/000*
308 فلوید تیوگلیکولات مدیوم با بیف اکسترکت (Fluid Thioglycollate Medium with Beef Extract) 500g ایرانی 629/000*
309 فریزر لیستریا سلکتیو اینریچمنت براث بیس (Fraser Listeria Selective Enrichment Broth Base) 100g ایرانی 307/000*
310 فریزر لیستریا سلکتیو اینریچمنت براث بیس (Fraser Listeria Selective Enrichment Broth Base) 500g ایرانی 625/000*
311

GC مدیوم بیس (GC Medium Base) 100g

ایرانی 287/000*
312 GC مدیوم بیس (GC Medium Base) 500g ایرانی 629/000*
313 ژلاتین مدیوم (Gelatin Medium) 100g ایرانی 307/000*
314 ژلاتین مدیوم (Gelatin Medium) 500g ایرانی 625/000*
315 جیولیتی کانتونی براث بیس (Giolitti-Cantoni Broth Base) 100g ایرانی 365/000*
316 جیولیتی کانتونی براث بیس (Giolitti-Cantoni Broth Base) 500g ایرانی 875/000*
317 گلوکز آگار (Glocose Agar) 100g ایرانی 287/000*
318 گلوکز آگار (Glocose Agar) 500g ایرانی 629/000*
319 گلوکز بروموکرسول پرپل آگار (Glucose Bromocresol Purple Agar)، تریپتون ییست اکسترکت آگار با بروموکرسول پرپل (Tryptone Yeast Extract Agar with Bromocresol Purple) 100g ایرانی 305/000*
320 گلوکز بروموکرسول پرپل آگار (Glucose Bromocresol Purple Agar)، تریپتون ییست اکسترکت آگار با بروموکرسول پرپل (Tryptone Yeast Extract Agar with Bromocresol Purple) 500g ایرانی 695/000*
321

گلوکز ییست اکسترکت آگار (Glucose Yeast Extract Agar) 100g

ایرانی 275/000*
322 گلوکز ییست اکسترکت آگار (Glucose Yeast Extract Agar) 500g ایرانی 587/000*
323 گلوکز ییست اکسترکت پپتون آگار (GYEP) (Glucose Yeast Extract Peptone Agar) 100g ایرانی 305/000*
324 گلوکز ییست اکسترکت پپتون آگار (GYEP) (Glucose Yeast Extract Peptone Agar) 500g ایرانی 695/000*
325 گلوکز ییست اکسترکت پپتون براث (GYEP) (Glucose Yeast Extract Peptone Broth) 100g ایرانی 287/000*
انواع محیط کشت ایرانی
326 گلوکز ییست اکسترکت پپتون براث (GYEP) (Glucose Yeast Extract Peptone Broth) 500g ایرانی 629/000*
327 GN براث، هاجنا (GN Broth, Hajna) 100g ایرانی 307/000*
328 GN براث، هاجنا (GN Broth, Hajna) 500g ایرانی 635/000*
329 هاناهانز براث: SOB مدیوم (Hanahan’s Broth: Sob Medium) 100g ایرانی 307/000*
330 هاناهانز براث: SOB مدیوم (Hanahan’s Broth: Sob Medium) 500g ایرانی 635/000*
331 هارت اینفیوژن آگار (Heart Infusion Agar) 100g ایرانی 307/000*
332 هارت اینفیوژن آگار (Heart Infusion Agar) 500g ایرانی 635/000*
333

هارت اینفیوژن براث (Heart Infusion Brorh) 100g

ایرانی 287/000*
334 هارت اینفیوژن براث (Heart Infusion Brorh) 500g ایرانی 629/000*
335 هکتون اینتریک آگار (Hektoen Enteric Agar) 100g ایرانی 349/000*
336 هکتون اینتریک آگار (Hektoen Enteric Agar) 500g ایرانی 845/000*
337 هلیکوباکتر پیلوری سلکتیو مدیوم بیس (Helicobacter pylori Selective Medium Base) 100g ایرانی 335/000*
338 هلیکوباکتر پیلوری سلکتیو مدیوم بیس (Helicobacter pylori Selective Medium Base) 500g ایرانی 797/000*
339 ایندل نیتریت مدیوم (indole Nitrite Medium)؛ تریپتی کیس نیترات براث (Trypticase Nitrate Broth) 100g ایرانی 307/000*
340 ایندل نیتریت مدیوم (indole Nitrite Medium)؛ تریپتی کیس نیترات براث (Trypticase Nitrate Broth) 500g ایرانی 635/000*
341

  (100g) ISP Medium 1

ایرانی
342 ISP Medium 1 (500g) ایرانی
343 ISP Medium 2 (100g) ایرانی
344 ISP Medium 2 (500g) ایرانی
345 ISP Medium 3 (100g) ایرانی
346 ISP Medium 3 (500g) ایرانی
347 ISP Medium 4 (100g) ایرانی
348 ISP Medium 4 (500g) ایرانی
349

ITC براث بیس (ITC Broth Base) 100g

ایرانی
350 ITC براث بیس (ITC Broth Base) 500g ایرانی
قیمت محیط کشت ایرانی
351 کانامیسین اسکولین آزید آگار (Kanamycin Esculin Azide Agar) 100g ایرانی
352 کانامیسین اسکولین آزید آگار (Kanamycin Esculin Azide Agar) 500g ایرانی
353 KF استرپتوکوکوس آگار (KF Streptococcus Agar) 100g ایرانی 307/000*
354 KF استرپتوکوکوس آگار (KF Streptococcus Agar) 500g ایرانی 725/000*
355 KF استرپتوکوکوس براث (KF Streptococcus Broth) 100g ایرانی 307/000*
356 KF استرپتوکوکوس براث (KF Streptococcus Broth) 500g ایرانی 725/000*
357 کینگ آگار A، سدوموناس آگار P، تک آگار، سدوموناس آگار فر پیوسیانین (King Agar A; Pseudomonas Agar P; Tech Agar; Pseudomonas Agar for Pyocyanin) 100g ایرانی 305/000*
358 کینگ آگار A، سدوموناس آگار P، تک آگار، سدوموناس آگار فر پیوسیانین (King Agar A; Pseudomonas Agar P; Tech Agar; Pseudomonas Agar for Pyocyanin) 500g ایرانی 695/000*
359 کینگ آگار B، سدوموناس آگار F، فلو آگار، سدوموناس آگار فر فلورسین (King Agar B; Pseudomonas Agar F; Flo Agar; Pseudomonas Agar for Fluorescein) 100g ایرانی 305/000*
360 کینگ آگار B، سدوموناس آگار F، فلو آگار، سدوموناس آگار فر فلورسین (King Agar B; Pseudomonas Agar F; Flo Agar; Pseudomonas Agar for Fluorescein) 500g ایرانی 695/000*
361

کلیگلر آیرن آگار (Kligler Iron Agar) 100g

ایرانی 305/000*
362 کلیگلر آیرن آگار (Kligler Iron Agar) 500g ایرانی 695/000*
363 کاسر سیترات مدیوم (Koser Citrate Medium) 100g ایرانی
364 کاسر سیترات مدیوم (Koser Citrate Medium) 500g ایرانی
365 لاکتوز براث (LB) (Lactose Broth) 100g ایرانی 299/000*
366 لاکتوز براث (LB) (Lactose Broth) 500g ایرانی 665/000*
367 لاکتوز سولفیت براث (Lactose Sulfite Broth) 100g ایرانی 287/000*
368 لاکتوز سولفیت براث (Lactose Sulfite Broth) 500g ایرانی 629/000*
369 لاکتوز TTC آگار با ترگیتول-7 (Lactose TTC Agar with Tergito-7) 100g ایرانی 335/000*
370 لاکتوز TTC آگار با ترگیتول-7 (Lactose TTC Agar with Tergito-7) 500g ایرانی 797/000*
قیمت محیط کشت ایرانی
371 لوریل سولفات براث – (LSB – LTB)  (Lauryl Sulfate Broth – LSB – LTB) 100g ایرانی 289/000*
372 لوریل سولفات براث – (LSB – LTB)  (Lauryl Sulfate Broth – LSB – LTB) 500g ایرانی 645/000*
373

LB آگار، لنوکس (LB Agar, Lennox) 100g

ایرانی 309/000*
374 LB آگار، لنوکس (LB Agar, Lennox) 500g ایرانی 705/000*
375 LB براث، لنوکس (LB Broth, Lennox) 100g ایرانی 305/000*
376 LB براث، لنوکس (LB Broth, Lennox) 500g ایرانی 685/000*
377 LB براث، میلر؛ لوریا برتانی براث، میلر (LB Broth, Miller; Luria Bertani Broth, Miller) 100g ایرانی 305/000*
378 LB براث، میلر؛ لوریا برتانی براث، میلر (LB Broth, Miller; Luria Bertani Broth, Miller) 500g ایرانی 685/000*
379 لتین براث، اصلاح شده (Letheen Broth, Modified) 100g ایرانی 287/000*
380 لتین براث، اصلاح شده (Letheen Broth, Modified) 500g ایرانی 629/000*
381 لجیونلا آگار بیس (BCYE) (Leginella Agar Base, BCYE) 100g ایرانی 435/000*
382 لجیونلا آگار بیس (BCYE) (Leginella Agar Base, BCYE) 500g ایرانی 1/095/000*
383 لیور اینفیوژن آگار (Liver Infusion Agar) 100g ایرانی 307/000*
384 لیور اینفیوژن آگار (Liver Infusion Agar) 500g ایرانی 625/000*
385

لیور اینفیوژن براث (Liver Infusion Broth) 100g

ایرانی 307/000*
386 لیور اینفیوژن براث (Liver Infusion Broth) 500g ایرانی 625/000*
387 LMX براث مدیفاید (LMX Broth Modified) 100g ایرانی 1/000/000*
388 LMX براث مدیفاید (LMX Broth Modified) 500g ایرانی 4/000/000*
389 لیزین دی کربوکسیلاز آگار (Lysine Decarboxylase Agar) 100g ایرانی 345/000*
390 لیزین دی کربوکسیلاز آگار (Lysine Decarboxylase Agar) 500g ایرانی 825/000*
391 لیزین دی کربوکسیلاز براث (Lysine Decarboxylase Broth) 100g ایرانی 317/000*
392 لیزین دی کربوکسیلاز براث (Lysine Decarboxylase Broth) 500g ایرانی 735/000*
393 لیزین آیرن آگار (Lysine Iron Agar) 100g ایرانی 335/000*
394 لیزین آیرن آگار (Lysine Iron Agar) 500g ایرانی 647/000*
395

مک کانکی آگار (MacConkey Agar) 100g

ایرانی 275/000*
قیمت محیط کشت ایرانی
396 مک کانکی آگار (MacConkey Agar) 500g ایرانی 575/000*
397 مک کانکی براث (MacConkey Broth) 100g ایرانی 275/000*
398 مک کانکی براث (MacConkey Broth) 500g ایرانی 575/000*
399 مک کانکی آگار با سوربیتول (MacConkey Agar with Sorbitol)، مک کانکی سوربیتول آگار (MacConkey Sorbitol Agar) (SMAC Agar Base) 100g ایرانی 307/000*
400 مک کانکی آگار با سوربیتول (MacConkey Agar with Sorbitol)، مک کانکی سوربیتول آگار (MacConkey Sorbitol Agar) (SMAC Agar Base) 500g ایرانی 625/000*
401 مالاشیت گرین براث بیس (Malachite Green Broth Base) 100g ایرانی 307/000*
402 مالاشیت گرین براث بیس (Malachite Green Broth Base) 500 ایرانی 625/000*
403 مالت اکسترکت آگار (Malt Extract Agar) 100g ایرانی 307/000*
404 مالت اکسترکت آگار (Malt Extract Agar) 500g ایرانی 625/000*
405 مالت اکسترکت براث (Malt Extract Broth) 100g ایرانی 259/000*
406 مالت اکسترکت براث (Malt Extract Broth) 500g ایرانی 525/000*
407

مانیتول سالت آگار (Mannitol Salt Agar) 100g

ایرانی 287/000*
408 مانیتول سالت آگار (Mannitol Salt Agar) 500g ایرانی 629/000*
409 مارین آگار 2216، زوبل مارین آگار (Marine Agar), (Zobell Marine Agar) 100g ایرانی 335/000*
410 مارین آگار 2216، زوبل مارین آگار (Marine Agar), (Zobell Marine Agar) 500g ایرانی 797/000*
411 مارین براث 2216، زوبل مارین براث (Marine Broth), (Zobell Marine Broth) 100g ایرانی 335/000*
412 مارین براث 2216، زوبل مارین براث (Marine Broth), (Zobell Marine Broth) 500g ایرانی 797/000*
413

عصاره گوشت خشک شده (Meat extract, dried) 100g

ایرانی 295/000*
414 عصاره گوشت خشک شده (Meat extract, dried) 500g ایرانی 700/000*
415 ام اینتروکوکوس آگار، اسلانتز و بارتلی آگار (m-Enterococcus Agar, Slanetz & bartley Agar)  100g ایرانی 335/000*
قیمت محیط کشت ایرانی
416 ام اینتروکوکوس آگار، اسلانتز و بارتلی آگار (m-Enterococcus Agar, Slanetz & bartley Agar)  500g ایرانی 797/000*
417 مدیفاید چارکول ستوپرازون دی اکسی کولات آگار بیس (Modified Charcoal Cetoprazone Deoycholate Agar Base)، (mCCDA Agar Base) 100g ایرانی 325/000*
418 مدیفاید چارکول ستوپرازون دی اکسی کولات آگار بیس (Modified Charcoal Cetoprazone Deoycholate Agar Base)، (mCCDA Agar Base) 100g ایرانی 725/000*
419 MRS آگار، لاکتوباسیلوس MRS آگار (MRS Agar, Lactobacillus MRS Agar) 100g ایرانی 305/000*
420 MRS آگار، لاکتوباسیلوس MRS آگار (MRS Agar, Lactobacillus MRS Agar) 500g ایرانی 675/000*
421 MRS براث، لاکتوباسیلوس MRS براث (MRS Broth, Lactobacillus MRS Broth) 100g ایرانی 305/000*
422 MRS براث، لاکتوباسیلوس MRS براث (MRS Broth, Lactobacillus MRS Broth) 500g ایرانی 675/000*
423 MR-VP براث؛ متیل قرمز VOGES-PROSKAUER براث برای میکروبیولوژی (MR-VP Broth; Methyl-red VOGES-PROSKAUER for microbiology) 100g ایرانی 275/000*
424 MR-VP براث؛ متیل قرمز VOGES-PROSKAUER براث برای میکروبیولوژی (MR-VP Broth; Methyl-red VOGES-PROSKAUER for microbiology) 500g ایرانی 575/000*
425

مولر هینتون آگار (Mueller Hinton Agar) 100g

ایرانی 259/000*
426 مولر هینتون آگار (Mueller Hinton Agar) 500g ایرانی 549/000*
427 مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین براث بیس (MKTTNB) (Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth Base) 100g ایرانی 485/000*
428 مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین براث بیس (MKTTNB) (Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth Base) 500g ایرانی 1/500/000*
429 MY40G 100g ایرانی 307/000*
430 MY40G 100g ایرانی 645/000*
431 MYP آگار، سریوس آگار (MYP Agar, Cereus Agar) 100g ایرانی 287/000*
432 MYP آگار، سریوس آگار (MYP Agar, Cereus Agar) 500g ایرانی 629/000*
433 نوترینت آگار (NA) (Nutrient Agar) 100g ایرانی 305/000*
434 نوترینت آگار (NA) (Nutrient Agar) 500g ایرانی 695/000*
435

نوترینت براث (NB) (Nutrient Broth) 100g

ایرانی 305/000*
436 نوترینت براث (NB) (Nutrient Broth) 500g ایرانی 695/000*

قیمت محیط کشت ایرانی

437 OF بازال مدیوم (OF Basal Medium) 100g ایرانی 279/000*
438 OF بازال مدیوم (OF Basal Medium) 500g ایرانی 600/000*
439 OF تست نوترینت آگار (OF Test Nutrient Agar) 100g ایرانی 305/000*
440 OF تست نوترینت آگار (OF Test Nutrient Agar) 500g ایرانی 695/000*
441 ارنج سروم آگار (OSA) (Orange Serum Agar) 100g ایرانی 305/000*
442 ارنج سروم آگار (OSA) (Orange Serum Agar) 500g ایرانی 695/000*
443 ارنج سروم براث (Orange Serum Broth) 100g ایرانی 305/000*
444 ارنج سروم براث (Orange Serum Broth) 500g ایرانی 695/000*
445 PALCAM آگار بیس (PALCAM Agar Base), PALCAM مدیوم بیس (PALCAM Medium Base), PALCAM لیستریا سلکتیو آگار (PALCAM Listeria Selective Agar) 100g ایرانی 345/000*
446 PALCAM آگار بیس (PALCAM Agar Base), PALCAM مدیوم بیس (PALCAM Medium Base), PALCAM لیستریا سلکتیو آگار (PALCAM Listeria Selective Agar) 500g ایرانی 825/000*
447

PE2 براث (PE2 Broth) 100g

ایرانی 395/000*
448 PE2 براث (PE2 Broth) 500g ایرانی
449 پپتون از کازئین (Pepton from Casein)، پانکراتیک دایجست از کازئین (Pepton from Casein; Pancreatic Digest of Casein) 100g ایرانی 345/000*
450 پپتون از کازئین (Pepton from Casein)، پانکراتیک دایجست کازئین (Pepton from Casein; Pancreatic Digest of Casein) 500g ایرانی 835/000*
451 پپتون ژلاتین (Pepton from Gelatin) 100g ایرانی 345/000*
452 پپتون ژلاتین (Pepton from Gelatin) 500g ایرانی 835/000*
453 پپتون گوشت (Peptone from meat) (Peptic Digest of Animal Tissue) 100g ایرانی 345/000*
454 پپتون گوشت (Peptone from meat) (Peptic Digest of Animal Tissue) 500g ایرانی 835/000*
قیمت محیط کشت ایرانی
455 پپتون سویا (Peptone from Soybean) (Pancreatic Digest of Soybean Meal) 100g ایرانی 307/000*
456 پپتون سویا (Peptone from Soybean) (Pancreatic Digest of Soybean Meal) 500g ایرانی 645/000*
457

پپتون واتر (Peptone water) 100g

ایرانی 307/000*
458 پپتون واتر (Peptone water) 500g ایرانی 645/000*
459 فنول رد آگار، بیس (Phenol Red Agar, Base) 100g ایرانی 269/000*
460 فنول رد آگار، بیس (Phenol Red Agar, Base) 500g ایرانی 567/000*
461 فنول رد براث بیس (Phenol Red Broth Base) 100g ایرانی 269/000*
462 فنول رد براث بیس (Phenol Red Broth Base) 500g ایرانی 567/000*
463 فنول رد مانیتول آگار (Phenol Red Mannitol Agar) 100g ایرانی 269/000*
464 فنول رد مانیتول آگار (Phenol Red Mannitol Agar) 500g ایرانی 567/000*
465 پلیت کاونت آگار (PCA) (Plate Count Agar)؛ استاندارد متودز آگار (Standard Methods Agar)، تریپتون گلوکز ییست آگار (Tryptone Glucose Yeast Agar) 100g ایرانی 315/000*
466 پلیت کاونت آگار (PCA) (Plate Count Agar)؛ استاندارد متودز آگار (Standard Methods Agar)، تریپتون گلوکز ییست آگار (Tryptone Glucose Yeast Agar) 500ل ایرانی 725/000*
467 پلیت کاونت اسکیم میلک آگار (Plate Count Skim Milk Agar) (PCSM) 100g ایرانی 307/000*
468 پلیت کاونت اسکیم میلک آگار (Plate Count Skim Milk Agar) (PCSM) 500g ایرانی 625/000*
469

دکستروز آگار سیب زمینی (Potato Dextrose Agar) (PDA) 100g

ایرانی 295/000*
470 دکستروز آگار سیب زمینی (Potato Dextrose Agar) (PDA) 500g ایرانی 657/000*
471 دکستروز براث سیب زمینی (Potato Dextrose Broth) (PDB) 100g ایرانی 287/000*
472 دکستروز براث سیب زمینی (Potato Dextrose Broth) (PDB) 500g ایرانی 629/000*
473 PPLO آگار (PPLO Agar)، میکوپلاسما آگار بیس (Mycoplasma Agar Base) 100g ایرانی 397/000*
474 PPLO آگار (PPLO Agar)، میکوپلاسما آگار بیس (Mycoplasma Agar Base) 500g ایرانی 1/050/000*
475 PPLO براث (PPLO Broth)، میکوپلاسما براث بیس (Mycoplasma Broth Base) 100g ایرانی 369/000*
قیمت محیط کشت ایرانی
476 PPLO براث (PPLO Broth)، میکوپلاسما براث بیس (Mycoplasma Broth Base) 500g ایرانی 1/000/000*
477 Presence-Absence Broth; (PA Broth) 100g ایرانی 285/000*
478 Presence-Absence Broth; (PA Broth) 500g ایرانی 625/000*
479

PSB Broth Base 100g

ایرانی 269/000*
480 PSB Broth Base 500g ایرانی 567/000*
481 R2A Agar, R2-A Agar; Ph. Eur. Medium S 100g ایرانی 307/000*
482 R2A Agar, R2-A Agar; Ph. Eur. Medium S 500g ایرانی 625/000*
483   100g Rappaport-Vassiliadis Soy Peptone Broth (acc. EP/US_P/JP); RVS Broth; Rappaport-Vassiliadis Broth ایرانی 307/000*
484   500g Rappaport-Vassiliadis Soy Peptone Broth (acc. EP/US_P/JP); RVS Broth; Rappaport-Vassiliadis Broth ایرانی 647/000*
485 100g Reinforced clostridial medium for microbiology (acc. EP/USP/JP) (RCM) ایرانی 307/000*
486 500g Reinforced clostridial medium for microbiology (acc. EP/USP/JP) (RCM) ایرانی 647/000*
487 رز بنگال کلرام فنیکال آگار (Rose Bengal Chloramphenical Agar)؛ RBC آگار (RBC Agar) 100g ایرانی 307/000*
488 رز بنگال کلرام فنیکال آگار (Rose Bengal Chloramphenical Agar)؛ RBC آگار (RBC Agar) 500g ایرانی 699/000*
489

سابوراد دکستروز آگار (Sabourad Dextrose Aga) (SDA) 100g

ایرانی 307/000*
490 سابوراد دکستروز آگار (Sabourad Dextrose Agar) (SDA) 500g ایرانی 625/000*
491 سابوراد دکستروز آگار (Sabourad Dextrose Agar w/Chloramphenicol) 100g ایرانی 320/000*
492 سابوراد دکستروز آگار (Sabourad Dextrose Agar w/Chloramphenicol) 500g ایرانی 745/000*
493 سابوراد دکستروز براث (Sabourad Dextrose Broth) (SDB) 100g ایرانی 307/000*
494 سابوراد دکستروز براث (Sabourad Dextrose Broth) (SDB) 500g ایرانی 625/000*
495 اسکادلر براث بیس (Schaedler Broth Base); اسکادلر آنارب براث (Schaedler Anaerobe Broth) 100g ایرانی 307/000*
496 اسکادلر براث بیس (Schaedler Broth Base); اسکادلر آنارب براث (Schaedler Anaerobe Broth) 500g ایرانی 647/000*
قیمت محیط کشت ایرانی
497 سلنیت براث (Selenite Broth)، سلنیت F براث (Selenite F Broth) پک دوتایی (Twin Pack) 100g ایرانی 307/000*
498 سلنیت براث (Selenite Broth)، سلنیت F براث (Selenite F Broth) پک دوتایی (Twin Pack) 500g ایرانی 647/000*
499 SIM Medium; Solfidelndole Motility Medium 100g ایرانی 345/000*
450 SIM Medium; Solfidelndole Motility Medium 500g ایرانی 825/000*
451

سیمونز سیترات آگار (Simmons Citrate Agar) 100g

ایرانی 295/000*
452 سیمونز سیترات آگار (Simmons Citrate Agar) 500g ایرانی 657/000*
453 پودر اسکیم میلک (Skim Milk Powder) 100g ایرانی 225/000*
454 پودر اسکیم میلک (Skim Milk Powder) 500g ایرانی 405/000*
455 اسکیم میلک آگار (Skim Milk AgaR) 100g ایرانی 259/000*
456 اسکیم میلک آگار (Skim Milk AgaR) 500g ایرانی 535/000*
457  100g Soybean-Casein Digest Lecithin Polysorbate 80 ایرانی 295/000*
458 500g Soybean-Casein Digest Lecithin Polysorbate 80 ایرانی 645/000*
459 SPS آگار (SPS Agar; Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar) 100g ایرانی 305/000*
460 SPS آگار (SPS Agar; Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar) 500g ایرانی 695/000*
461 SS آگار (SS Agar, Salmonella Shigella Agar) 100g ایرانی 307/000*
462 SS آگار (SS Agar, Salmonella Shigella Agar) 500g ایرانی 620/000*
463

استارچ آگار (Starch Agar) 100g

ایرانی 320/000*
464 استارچ آگار (Starch Agar) 500g ایرانی 735/000*
465 سولفیت آیرن آگار بیس ( Sulfite Iron Agar, Base) 100g ایرانی 329/000*
466 سولفیت آیرن آگار بیس (Sulfite Iron Agar, Base) 500g ایرانی 780/000*
467 TCBS آگار TCBS Agar، تیوسولفات سیترات بایل سالت ساکروز آگار (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar for Vibrio isolation) 100g ایرانی 307/000*
468 TCBS آگار TCBS Agar، تیوسولفات سیترات بایل سالت ساکروز آگار (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar for Vibrio isolation) 500g ایرانی 700/000*
469

تتراتیونات براث بیس (Tetrathionate Broth Base) 100g

ایرانی 285/000*
قیمت محیط کشت ایرانی
470 تتراتیونات براث بیس (Tetrathionate Broth Base) 500g ایرانی 620/000*
471 ترمواسیدوران آگار (Thermoacidurans Agar) 100g ایرانی 335/000*
472 ترمواسیدوران آگار (Thermoacidurans Agar) 500g ایرانی 797/000*
473 تیوگلیکولات براث(TGB) (Thioglycollate Broth)  100g ایرانی 285/000*
474 تیوگلیکولات براث(TGB) (Thioglycollate Broth)  500g ایرانی 620/000*
475 تیوگلیکولات مدیوم (Thioglycollate Medium), برور مدیفاید (Brewer Modified) 100g ایرانی 307/000*
476 تیوگلیکولات مدیوم (Thioglycollate Medium), برور مدیفاید (Brewer Modified) 500g ایرانی 620/000*
477 تریپل شوگر آیرن آگار (Triple Sugar Iron Agar) TSI آگار (TSI Agar) 100g ایرانی 295/000*
478 تریپل شوگر آیرن آگار (Triple Sugar Iron Agar) TSI آگار (TSI Agar) 500g ایرانی 645/000*
479 TPGY تریپتون پپتون گلوکز ییست اکسترکت، براث بیس (Trypton Peptone Glucose Yeast Extract, Broth Base, w/o Trypsin) 100g ایرانی 289/000*
480 TPGY تریپتون پپتون گلوکز ییست اکسترکت، براث بیس (Trypton Peptone Glucose Yeast Extract, Broth Base, w/o Trypsin) 500g ایرانی 635/000*
481

تریپتون واتر (Tryptone water) 100g

ایرانی 320/000*
482 تریپتون واتر (Tryptone water) 500g ایرانی 725/000*
483 تریپتوفان براث (Tryptophan Broth) 100g ایرانی 335/000*
484 تریپتوفان براث (Tryptophan Broth) 500g ایرانی 625/000*
485 تریپتوز براث (Tryptose Broth) 100g ایرانی 307/000*
486 تریپتوز براث (Tryptose Broth) 500g ایرانی 625/000*
487 تریپتیک سوی آگار (Tryptic Soy Agar)، تریپتیکاز سوی آگار (Trypticase™ Soy Agar)، سوی بین کازئین (Soybean
Casein) (TSA) 100g
ایرانی 320/000*
488 تریپتیک سوی آگار (Tryptic Soy Agar)، تریپتیکاز سوی آگار (Trypticase™ Soy Agar)، سوی بین کازئین (Soybean
Casein) (TSA) 500g
ایرانی 730/000*
489 تریپتیک سوی براث (Tryptic Soy Broth)، تریپتیکاز سوی براث (Trypticase™ Soy Broth)، سوی بین کازئین دایجست مدیوم کازو براث  (TSB) (Soybean Casein Digest Medium Caso broth) 100g ایرانی 320/000*
490 تریپتیک سوی براث (Tryptic Soy Broth)، تریپتیکاز سوی براث (Trypticase™ Soy Broth)، سوی بین کازئین دایجست مدیوم کازو براث  (TSB) (Soybean Casein Digest Medium Caso broth) 500g ایرانی 730/000*
قیمت محیط کشت ایرانی
491 TSC آگار (TSC Agar)، تریپتوز سولفیت سیکلوسرین آگار (Tryptose Sulfite Cycloserine Agar)، کلستریدیوم پرفرینگنس آگار (Clostridium Perfringens Agar) 100g ایرانی 335/000*
492 TSC آگار (TSC Agar)، تریپتوز سولفیت سیکلوسرین آگار (Tryptose Sulfite Cycloserine Agar)، کلستریدیوم پرفرینگنس آگار (Clostridium Perfringens Agar) 500g ایرانی 797/000*
493

اوره آگار بیس (Urea Agar Base) 100g

ایرانی 277/000*
494 اوره آگار بیس (Urea Agar Base) 500g ایرانی 595/000*
495 اوره براث (Urea Broth) 100g ایرانی 265/000*
496 اوره براث (Urea Broth) 500g ایرانی 549/000*
497 اوره کریستالین (Urea Crystaline) 100g ایرانی 215/000*
498 اوره کریستالین (Urea Crystaline) 500g ایرانی 395/000*
499 ویولت رد بایل آگار (VRBA) (Violet Red Bile Agar) 100g ایرانی 287/000*
500 ویولت رد بایل آگار (VRBA) (Violet Red Bile Agar) 500g ایرانی 615/000*
501 ویولت رد بایل گلوکز آگار (VRBGA) (Violet Red Bile Glucose Agar) 100g ایرانی 289/000*
502 ویولت رد بایل گلوکز آگار (VRBGA) (Violet Red Bile Glucose Agar) 500g ایرانی 635/000*
503 ویولت رد بایل لاکتوز آگار (VRBLA) (Violet Red Bile Glucose Agar) 100g ایرانی 289/000*
504 ویولت رد بایل لاکتوز آگار (VRBLA) (Violet Red Bile Glucose Agar) 500g ایرانی 635/000*
قیمت محیط کشت ایرانی
505 XLD آگار (XLD Agar)، زایلوس لیزین داکسی کولات آگار (Xylose Lysine Deoxycholate Agar) 100g ایرانی 320/000*
506 XLD آگار (XLD Agar)، زایلوس لیزین داکسی کولات آگار (Xylose Lysine Deoxycholate Agar) 500g ایرانی 725/000*
507

ییست اکسترکت (Yeast Extract) 100g

ایرانی 345/000*
508 ییست اکسترکت (Yeast Extract) 500g ایرانی 850/000*
509 ییست اکسترکت آگار (Yeast Extract Agar) 100g ایرانی 279/000*
510 ییست اکسترکت آگار (Yeast Extract Agar) 500g ایرانی 600/000*
511 یرسینیا CIN آگار (Yersinia (CIN) Agar) 100g ایرانی 307/000*
512 یرسینیا CIN آگار (Yersinia (CIN) Agar) 500g ایرانی 725/000*
513 YGC Agar؛ ییست اکسترکت گلوکز کلورامفنیکول آگار (Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar) 100g ایرانی 287/000*
514 YGC Agar؛ ییست اکسترکت گلوکز کلورامفنیکول آگار (Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar) 500g ایرانی 629/000*
515 YM آگار، ییست مولد آگار (YMA)  (Yeast Mold Agar) 100g ایرانی 320/000*
516 YM آگار، ییست مولد آگار (YMA)  (Yeast Mold Agar) 500g ایرانی 735/000*
517 YM براث ، ییست مولد براث (YMB)  (Yeast Mold Broth) 100g ایرانی 307/000*
518 YM براث ، ییست مولد براث (YMB)  (Yeast Mold Broth) 500g ایرانی 625/000*
519 YPD آگار (YPD Agar) ییست اکسترکت پپتون دکستروز آگار (Yeast Extract Peptone Dextrose Agar) 100g ایرانی 307/000*
520 YPD آگار (YPD Agar) ییست اکسترکت پپتون دکستروز آگار (Yeast Extract Peptone Dextrose Agar) 500g ایرانی 625/000*
521 YPD براث (YPD Broth) (YEPD Broth)، ییست اکسترکت پپتون دکستروز براث (Yeast Extract Peptone Dextrose Broth) 100g ایرانی 307/000*
522 YPD براث (YPD Broth) (YEPD Broth)، ییست اکسترکت پپتون دکستروز براث (Yeast Extract Peptone Dextrose Broth) 500g ایرانی 625/000*

قیمت محیط کشت ایرانی

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید.

قیمت محیط کشت ایرانی