جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

کروماتوگرافی

کروماتوگرافی :

کروماتوگرافی یک روش فیزیکی جداسازی است که در آن اجزایی که باید جدا شوند ,

بین دو فاز توزیع می شوند که یکی از آن ها ساکن است و دیگری در جهتی معین حرکت می کند.

یک ابزار جامع و قوی برای جداسازی و کمیسازی بسیاری از آنالیت های آزمایشگاهی می باشد.

ماهیت پیچیده رنگ آمیزی گیاهی، گیاه شناس روسی،میخائیل تسووت را به یافتن راهی برای جداسازی رنگدانه ها به اجزاء اصلی شان هدایت نمود.

او دریافت که رنگدانه های گیاهی به تعدادی نوارهای رنگی بر روی یک ستون کربنات کلسیم مجزا شده اند.

به علاوه او فهمید که جداسازی توسط جذب تفاضلی رنگدانه ها بر روی سطح کربنات کلسیم ایجاد شده است.

کروماتوگرافی به حرکت نسبی دو فاز مبتنی است.

یک فاز ساکن و یک فاز متحرک برحسب ماهیت فاز متحرک و ساکن طبقه بندی می شوند.

فاز ساکن می تواند مایع یا جامد باشد و فاز متحرک می تواند گاز یا مایع باشد.

اگر فاز ساکن جامد باشد کروماتوگرافی را جذب سطحی و اگر فاز ساکن مایع باشد تقسیمی می نامند.

در کروماتوگرافی جذب سطحی، اساس جداسازی اختلاف بین جذب سطحی اجزاء می باشد ولی

در تقسیمی اساس جداسازی اختلاف میان ضرایب تقسیم اجزاء است.

به طورکلی روش های تقسیمی برای جداسازی ترکیبات شیمیایی نزدیک به هم

مانند اعضاء مشابه یک خانواده مناسب تر است ،

ولی روش های جذب سطحی برای جداسازی انواع مختلف ترکیبات شیمیایی بهتر هستند.

مزیت اصلی روش های تقسیمی این است که نوارهای کروماتوگرافی به علت عدم وجود دنباله نسبتا باریک و

در نتیجه استفاده از ستون ها کارآمد تر است.

تئوری استفاده :

در طول فرآیندکروماتوگرافی ملکول های حل شونده وارد یک بستر یا ستون از فاز ساکن می شود.

در کروماتوگرافی قراردادی، فاز ساکن بر سطح ذرات تکیه گاه قرار می گیرد.

حل شونده هایی که با فاز ساکن واکنش نشان نمی دهند،

در فاز متحرک باقی می مانند و مهاجرت از طریق بستر یا ستون تنها توسط حامل های فیزیکی نشان داده شده

توسط فاز ساکن یا ذرات تکیه گاه ممانعت می شود.

حل شونده هایی که به طور کامل با فاز ساکن واکنش نشان می دهند ،

مهاجرت نمی کنند و در بستر یا ستون باقی می مانند.

جداسازی و بازیافت تنها وقتی رخ می دهد که ملکول های حل شونده مرتبط با فازهای ساکن و متحرک در حال تعادل باشند.

به خاطر آن که یک حل شونده تنها وقتی در فاز متحرک باشد حرکت می کند،

یک حل شونده با میل ترکیبی بالاتر برای فاز ساکن ،

بسیار آرام تر از یک حل شونده با میل ترکیبی کمتر،مهاجرت می کند.

برعکس حل شونده ای که با فاز متحرک در تعادل باشد سریعتر از حل شونده ای که با فاز ساکن در حال تعادل باشد مهاجرت می کند.

کارآیی روش های کروماتوگرافی:

با این روش ها می توان جداسازی هایی را که به روش های دیگر خیلی مشکل می باشند انجام داد.

زیرا اختلاف جزئی موجود در رفتار اجسام درهنگام حرکت بین دو فاز تشدید می شود و

هرقدر این اختلاف بیشتر شود قدرت جداسازی بیشتر است.

یکی از مزایای برجسته این روش ها این است که شرایط انجام ان ها ملایم است.

یعنی احتمال تجزیه اجسام جداشونده بوسیله این روش ها در مقایسه با سایر روش ها کمتر است.

مخصوصا درمورد ترکیباتی با دو غشاء زیستی و دارویی اهمیت دارد.

ازدیگر مزایای این روش این است که تنها مقدار بسیار کمی از مخلوط برای تجزیه لازم است.

تجزیه درمقیاس میکرو انجام می شود.

ستون های HPLC

ستون های HPLC ،شامل 8 گونه مختلف ستون با طول های 30 تا 600 میلیمتر وقطرهای داخلی از 1 تا  80 میلیمتر که در آزمایشات تجزیه ای کاربرد دارند.