قیمت تیترازول و بافر:

قیمت تیترازول و بافر و  انواع مختلف آنرا در حجمهای متفاوت از تولیدات داخلی مشاهده می فرمایید. بافر و تیترازول محلول هایی هستند که در تیتراسیون استفاده می شوند،

کمپانی مرک Merck آلمان یکی از کمپانی های تولید کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی می باشد.

 

 ردیف

شرح کالا

حجم نهایی

بسته بندی

قیمت (تومان)

1 تیترازول هیدروکسید سدیم (0.1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 89/000*
2 تیترازول هیدروکسید سدیم (1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 98/000*
3 تیترازول کلریدریک اسید (0.1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 89/000*
4 تیترازول کلریدریک اسید (1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 98/000*
5 تیترازول سولفوریک اسید (0.1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 89/000*
6 تیترازول سولفوریک اسید (1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 98/000*
7 تیترازول نقره نیترات (0.1 نرمال) 500 سی سی آمپول 205/000*
8 تیترازول نقره نیترات (0.1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 350/000*
9 تیترازول پتاسیم کلراید (اشباع) 125 سی سی

بطری

63/000*
10 تیترازول پتاسیم کلراید (اشباع) 250 سی سی

بطری

75/000*
11 تیترازول پتاسیم کلراید (اشباع) 1000 سی سی

بطری

140/000*
12 تیترازولEDTA  (0.01 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
13 تیترازولEDTA  (0.1 مولار) 1000 سی سی

بطری

180/000*
14 تیترازول پتاسیم هیدروکسید (0.1 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
15 تیترازول برومور پتاسیم (0.1 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
16 تیترازول سدیم کلراید (0.1 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
17 تیترازول سدیم تیوسولفات (0.1 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
18 تیترازول آمونیم تیوسولفات (0.1 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
19 تیترازول بافر ( pH 4) 500 سی سی آمپول 80/000*
20 محلول آماده بافر ( pH 4) 1000 سی سی

بطری

106/000*

محلول آماده

21 محلول آماده بافر ( pH 4) 500 سی سی بطری 80/000*
22 محلول آماده بافر ( pH 4) 250 سی سی بطری 66/000*
23 محلول آماده بافر ( pH 4) 125 سی سی بطری 60/000*
24 تیترازول بافر (pH 7) 500 سی سی

آمپول

80/000*
25 محلول آماده بافر (pH 7) 1000 سی سی بطری 106/000*
26 محلول آماده بافر (pH 7) 500 سی سی بطری 80/000*
27 محلول آماده بافر (pH 7) 250 سی سی بطری 66/000*
28 محلول آماده بافر (pH 7) 125 سی سی بطری 60/000*
29 تیترازول بافر (pH 9) 500 سی سی

آمپول

80/000*
30 محلول آماده بافر (pH 9) 1000 سی سی بطری 106/000*
31 تیترازول بافر (pH 10) 500 سی سی

آمپول

80/000*
32 محلول آماده بافر (pH 10) 1000 سی سی بطری 106/000*
33 تیترازول بافر (pH 11) 500 سی سی

آمپول

80/000*
34 محلول بافر 4 جعبه ای (pH 4) 125*4 سی سی بطری 84/000*
35 محلول بافر 7 جعبه ای (pH 7) 125*4 سی سی بطری 84/000*
36 محلول بافر 9 جعبه ای (pH 9) 125*4 سی سی بطری 84/000*
37 محلول بافر 10 جعبه ای (pH 10) 125*4 سی سی بطری 84/000*
38 تیترازول ید (0.1 نرمال) 250 سی سی بطری 84/000*
39 تیترازول ید (0.1 نرمال) 1000 سی سی بطری 200/000*
40 تیترازول پتاسیم پرمنگنات (0.1 نرمال) 250 سی سی بطری 80/000*

فروش تیترازول و محلول بافر

41 محلول هدایت سنج 1413 میکروزیمنس / سانتیمتر 125 سی سی بطری 95/000*
42 محلول هدایت سنج 1413 میکروزیمنس / سانتیمتر 250 سی سی بطری 70/000*
43 محلول لوگل 125 سی سی بطری 77/000*
44 محلول لوگل 250 سی سی بطری 90/000*
45 محلول فهلینگ A 250 سی سی بطری 80/000*
46 محلول فهلینگ A 1000 سی سی بطری 140/000*
47 محلول فهلینگ B 250 سی سی بطری 80/000*
48 محلول فهلینگ B 1000 سی سی بطری 140/000*
49 محلول فنل فتالئین 125 سی سی بطری 60/000*
50 محلول فنل فتالئین 250 سی سی بطری 70/000*
51 محلول متیل اورانژ 125 سی سی بطری 60/000*
52 محلول متیل اورانژ 250 سی سی بطری 68/000*
53 محلول متیل بلو 125 سی سی بطری 60/000*
54 محلول متیل بلو 250 سی سی بطری 68/000*
55 محلول متیل رد 125 سی سی بطری 60/000*
56 محلول متیل رد 250 سی سی بطری 68/000*
57 محلول فنول رد 250 سی سی بطری 75/000*
58 محلول برومو تیمول بلو 250 سی سی بطری 75/000*
59 محلول بندیکت 250 سی سی بطری 75/000*
60 محلول بیوره 250 سی سی بطری 75/000*
61 معرف نیتروکرومیک 125 سی سی بطری 75/000*
62 معرف نیتروکرومیک 250 سی سی بطری 90/000*
63 محلول کواکس 70 سی سی بطری 130/000*
64 اسید سولفوریک 91 – 90 درصد (ژربر) 1 لیتر گالن پلی اتیلن 80/000*
65 اسید سولفوریک 91 – 90 درصد (ژربر) 2.5 لیتر گالن پلی اتیلن 115/000*

قیمت بافر و تیترازول

66 اسید سولفوریک 91 – 90 درصد (ژربر) 10 لیتر گالن پلی اتیلن 220/000*
67 اسید سولفوریک 98 – 95 درصد (USP) ا لیتر گالن پلی اتیلن 80/000*
68 اسید سولفوریک 98 – 95 درصد (USP) 2.5 لیتر گالن پلی اتیلن 115/000*
69 اسید هیدروکلریک 37 درصد (USP) 2.5 لیتر گالن پلی اتیلن
70 هیدروکسید سدیم گرانول (USP) 1 کیلوگرم قوطی
71 آب HPLC گرید (HPLC) 1 لیتر شیشه
72 محلول هماتوکسیلین هریس 250 سی سی بطری 115/000*
73 محلول هماتوکسیلین هریس 1000 سی سی بطری 290/000*
74 محلول هماتوکسیلین مایر 250 سی سی بطری 115/000*
75 محلول هماتوکسیلین مایر 1000 سی سی بطری 290/000*
76 محلول گیمسا 250 سی سی بطری 80/000*
77 محلول گیمسا 1000 سی سی بطری 145/000*
78 محلول ائوزین Y 250 سی سی بطری 75/000*
79 محلول ائوزین Y 1000 سی سی بطری 140/000*
80 محلول OG 6 250 سی سی بطری 75/000*
81 محلول OG 6 1000 سی سی بطری 140/000*
82 محلول EA 50 250 سی سی بطری 75/000*
83 محلول EA 50 1000 سی سی بطری 140/000*
84 کیت رنگ آمیزی گرم 85/000*

هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع قیمت تیترازول و بافر، ایرانی و خارجی می باشد.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

 

 

قیمت تیترازول و بافر