تجهیز آزمایشگاه مواد پروتئینی

تجهیزات آزمایشگاه مواد پروتئینی...

تجهیزات آزمایشگاه مواد پروتئینی تجهیزات آزمایشگاه مواد پروتئینی و فراورده های گوشتی به شرح زیر می باشد: 1-کجلدال ، هضم و تقطیر:  تجهیزات جهت اندازه گیری میزان پروتئین 2- سوکسله اتوماتیک :  تجهیزات جهت اندازه گیری…