جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

ژرمیناتور

ژرمیناتور 

ژرمیناتور از تجهیزات کشت بافت / سلول است.

با استفاده از این دستگاه، شرایط جوی مختلف بدون نیاز به برون رفتن،

در داخل اتاقک ها ایجاد می‌شود.

به طور معمول، ژرمیناتور ها محیطی را ایجاد می‌کنند که در آن  نور،

رطوبت و دما کنترل می‌شود تا شرایط بهینه برای جوانه زنی بذرها فراهم شود.

این اتاقک‌ های رشد از ساختار دو جداره ساخته شده اند که دارای دو اتاق می‌باشد،

یکی داخلی و دیگری بیرونی.

اجزاء اصلی یک ژرمیناتور 

اجزا اصلی یک ژرمیناتور شامل :

1- یک استوانه جوانه زنی

2- یک کنترل کننده معتدل می‌باشد.

این دستگاه‌ها به گونه ای طراحی شده است که قادر به کنترل

پارامترهای مهم محیطی هستند.

مشخصات بارز اتاقک رشد

از مشخصات بارز اتاقک‌های رشد می‌توان به پارامتر‌های زیر اشاره کرد:

  • اتاقک
  • ساخت و ساز
  • رطوبت
  • سیستم کنترل کننده
  • سیستم خنک کننده
  • روشنایی
  • گرمایش

کشت بافت / سلولی یک روش بیولوژیکی تکثیر غیر جنسی است که

در آن یک قطعه بسیار کوچک از بافت (ساقه ، بخش برگ یا حتی یک سلول جداگانه) گرفته می‌شود و

در یک محیط استریل / آسپتیک در تیوب یا پتری دیش‌های غنی از محیط کشت ویژه قرار می‌گیرد.

از کشت بافت / سلول برای تکثیر سریع یک ارگانیسم استفاده می‌شود.

آزمایشگاه بسیار تخصصی با شرایط استریل / آسپتیک برای کشت بافت مورد نیاز است.

تمام مراحل درگیر در کشت بافت باید در شرایط آسپتیک انجام شود.

کشت بافت / سلول شامل مراحل زیر می‌باشد:

نمونه برداری :

جدا کردن قسمت های گیاه و قرار دادن مواد در ظروف کشت بافت / لوله های آزمایش / ظروف پتری.

تکثیر :

بافت رشد می کند و گیاهان کوچک تولید می‌کند.

پیوند :

انتقال گیاه به حامل مناسب.

از روشهای کشت بافت برای به دست آوردن بالاترین میزان جوانه زنی بذر و

تکثیر غیر جنسی استفاده می‌شود.

در کشت بافت گیاهی، جوانه زنی بذر در شرایط آزمایشگاهی یکی از

مراحل مهم است که نیاز به شرایط محیطی بهینه و کنترل شده دارد.

این شرایط توسط دستگاه ژرمیناتور تأمین می‌شود.

به طور کلی از ژرمیناتور یا اتاقک‌های رشد در تحقیقات جنگلداری،

آزمایشات بذر و تولید محصولات بیولوژیکی استفاده می‌شود.

توجه :

دستگاه ژرمیناتور با انکوباتور متفاوت است.

در دستگاه‌های انکوباتور نور کافی و لازم برای رشد بذر وجود ندارد

و شرایط روشنایی کنترل نمی‌شود.

برای آگاهی از قیمت انواع محفظه های رشد و اتاقک های تست پایداری دارو

بروی صفحه لیست قیمت ژرمیناتور کلیک کنید.

ژرمیناتور و اتاقک رشد...

ژرمیناتور و اتاقک رشد گیاه یک محیط کنترل شده را برای تجزیه و تحلیل تأثیر پارامترهای محیطی بر عملکرد گیاه فراهم می‌کند. هلدینگ KTG

اتاقک تست پایداری

اتاقک تست پایداری و هدف از آزمایشات تست پایداری، ارائه مدارکی در مورد چگونگی تغییر کیفیت یک ماده دارویی در صنعت داروسازی،می باشد.