تعیین رطوبت و هکتولیتر

تعیین رطوبت و هکتولیتر

تعیین رطوبت و هکتولیتر به دستگاه رطوبت سنجی اطلاق می شود ,

که برای اندازه گیری رطوبت غلات ، حبوبات ،انواع دانه های روغی ،خوراک دام و

طیور ، خشکبار ، انواع بذر و سبزیجات خشک شده استفاده شود.

به طوركلي عوامل موثر بركيفيت نان ( كه به عنوان شاخصي براي تعيين كيفيت نانوايي به كار مي روند)

به دو دسته خصوصيات ظاهري دانه (كيفيت خارجي) و خصوصیات درونی دانه

(كيفيت داخلي) تقسيم مي شوند:

 خصوصیات ظاهری دانه

ویژگیهای ظاهری دانه شامل تمیزی دانه، وزن هزاردانه، رنگ دانه

(تیره وروشن بودن دانه)، شکل دانه، درصد یکنواختی دانه، درصد سن زدگی،

فقدان دانه های جوانه زده، پربودن یا لاغربودن دانه (وزن هکتولیتر)، درصد رطوبت و… می باشد.

علیرغم اهمیت خصوصیات درونی دانه گندم برای ارزشیابی ارزش نانوایی آن،

خواص ظاهری دانه نیز به قضاوت در مورد کیفیت گندم کمک می نماید،

برای نمونه بین میزان گلوتن و درصد سن زدگی دانه و همچنین بین وزن هکتولیتر و

میزان آرد روابطی برقرار می باشد که این روابط در تعیین ارزش نانوایی گندم ارزش بسیاری دارند..

 وزن هکتولیتر (وزن واحد حجم)

وزن هکتولیتر درغلات، شاخصی ازعملکرد دانه می باشد وبه عواملی چون یکنواختی درشکل،دانسیته و درصد رطوبت بستگی دارد.

تحقیقات مختلف نشان داده است که تنش های محیطی (مانند خشکی وگرما) باعث کاهش وزن هکتولیتر شده و

دانه هایی که ازتنش خسارت دیده اند ازوزن حجمی پایین تری برخوردارند.

وزن هکتولیتر (واحد حجم) یکی از معیارهای ساده، قدیمی وموثر بر کیفیت وارزیابی محصول است که

برحسب کیلوگرم به ازاء هکتولیترویا پوندبربوشل بیان می شود.

دراین عامل، اندازه دانه تاثیرکمتری داشته و برعکس یکنواختی شکل دانه و دانسیته درآن موثراست.

ازروی وزن هکتولیترمی توان میزان بازدهی آرد را تخمین زد،

بعلاوه برای درجه بندي انواع گندم نیزاز این فاکتور استفاده می شود.

این آزمون یکی از معیارهای اساسی درتجارت غلات می باشد.

دانه های درشت ورسیده با درصد رطوبت کم و شکل یکسان دارای وزن هکتولیتر و بازدهی آرد بیشتر می باشند.

هیل(1975) و ساندرسون و منجلز(1925) در مطالعاتشان نشان دادند که از این آزمون,

نمی توان به تنهایی به عنوان یک معیار کیفی برای ارزیابی گندم استفاده کرد.

 فرض بر این است که تفاوت وزن دانه های رقم های مختلف گندم در درجه اول بدلیل تفاوت در میزان آندوسپرم آنها می باشد؛

با توزین حجم های معین از گندم واریته های مختلف یقیناٌ وزن های متفاوتی بدست خواهد آمد و

با آزمون هکتولیتر می توان به راندمان هر رقم گندم پی برد.

در ضمن وزن هکتولیتر از شاخص های است که در انبار یا سیلو دارای اهمیت است ،

البته از عوامل موثر در وزن هکتولیتر فرم دانه و یکنواختی آن و خواص مواد غذایی و سطح دانه می باشد.

در ادامه با دستگاه رطوبت سنج پرتابل دیجیتال غلات آشنا می شوید:

رطوبت سنج پرتابل غلات...

رطوبت سنج پرتابل غلات برای اندازه گیری میزان رطوبت دانه ها و غلات استفاده می شود، در این مطلب ویژگی ها و قیمت یکی از این دستگاه ارائه شده