یخچال نگهداری کیت و دارو

قیمت (تومان):

33,000,000120,000,000

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به چپ و راست بکشید.

توضیحات

قیمت و مشخصات یخچال نگهداری دارو و کیت ایرانی دمای 2 تا 8

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1E

یخچال نگهداری دارو و کیت 85 لیتری مدل LAB85

یخچال نگهداری کیت و دارو 85 لیتری مدل LAB85

 • ابعاد بیرونی دستگاه:  عرض50 ارتفاع 85 عمق50 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه:  عرض40 ارتفاع 50 عمق37 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:40 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

39,600,000
2E

یخچال نگهداری دارو و کیت 110 لیتری مدل LAB110

 یخچال نگهداری کیت و دارو 110 لیتری مدل LAB110

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض50 ارتفاع119 عمق55 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه:  عرض40 ارتفاع 85 عمق36 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:45 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

38,500,000
3E

یخچال نگهداری دارو و کیت 300 لیتری مدل LAB300

یخچال نگهداری کیت و دارو 300 لیتری مدل LAB300

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض60 ارتفاع175 عمق55 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه:  عرض50 ارتفاع 120عمق40 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:120gr R134a
 • وزن:85 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

33,000,000
4E

یخچال نگهداری دارو و کیت 350 لیتری مدل LAB350

یخچال نگهداری کیت و دارو 300 لیتری مدل LAB300

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض70 ارتفاع185 عمق65 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه : عرض60 ارتفاع 115 عمق50 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:85 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

59,500,000
5E

یخچال نگهداری دارو و کیت 420لیتری مدل LAB420

 یخچال نگهداری کیت و دارو 420لیتری مدل LAB420

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض70ارتفاع185 عمق65 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه: عرض60 ارتفاع 140 عمق50(سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:90 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

58,500,000
6E

یخچال نگهداری دارو و کیت 500 لیتری مدل LAB500

یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل LAB500

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض۷۸ ارتفاع۱۹۸ عمق۷۵ (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه: عرض۶۸ ارتفاع 120 عمق۶۲ (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:155 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

63,500,000
7E

یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل LAB500-TC

یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل LAB500-TC

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض۷۸ ارتفاع۱۹۸ عمق۷۵ (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه: عرض۶۸ ارتفاع 120 عمق۶۲ (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:170 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

70,500,000
8E

یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل LAB500-IL

یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل LAB500-IL

 • ابعاد بیرونی دستگاه:  عرض۷۸ ارتفاع۱۹۸ عمق۷۵ (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه: عرض۶۸ ارتفاع 120 عمق۶۲ (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:185 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

101,000,000
9E

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض78 ارتفاع 198 عمق75 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه:عرض68 ارتفاع145 عمق62 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:155 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

66,000,000
10E

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600-TC

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض78 ارتفاع198 عمق75 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه:  عرض68 ارتفاع 145 عمق62 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:170 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

71,500,000
11E

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600TC-Solid

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600TC-Solid

 • ابعاد بیرونی دستگاه:  عرض78 ارتفاع198 عمق75 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه: عرض68 ارتفاع 145 عمق62 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:170 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

72,500,000
12E

یخچال نگهداری کیت و دارو 1200 لیتری مدل LAB1200-TC

یخچال نگهداری کیت و دارو 1200 لیتری مدل LAB1200-TC

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض157 ارتفاع۱۹۸ عمق۷۵ (سانتی متر)
 • ابعاد درونی هر کابین:  عرض۶۸ ارتفاع ۱۴۵ عمق۶۲ (سانتی متر)*2
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:285 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

107,500,000
13E

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 1200 لیتری مدل LAB1200-FC

یخچال نگهداری کیت و دارو 1200 لیتری مدل LAB1200-TC

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض157 ارتفاع۱۹۸ عمق۷۵ (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه: عرض۶۸ ارتفاع ۱۴۵ عمق۶۲ (سانتی متر)*2
 • ولتاژ کاری: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:(135gr R134a)* 2
 • وزن:320 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

120,000,000

دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی یخچال نگهداری دارو و کیت ابرانی دمای 2 تا 8

(روی مدل ها کلیک کنید)

 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﮐﻢ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و دﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎ
 • ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺨﭽﺎل زﯾﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﺘﯽ و…
 • داراي 2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • دارای یک سیستم تبرید
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﮐﻢ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و دﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎ
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • دارای یک سیستم تبرید
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 • داراي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • فضای داخلی پوشیده از ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم به خوردگی
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 • داراي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ متوسط
 • داراي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي 
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • داراي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • داراي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 • داراي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﮏ آپ
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس
 • داراي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 • 6 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮودت در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز دﻣﺎ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق 
 • داراي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﮏ آپ
 • داراي 3 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • داراي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي
 • داراي 4 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • داراي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 • داراي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﮏ آپ
 • داراي 4 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • داراي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 • داراي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﮏ آپ
 • داراي 4 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
 • داراي دو ﮐﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
 • داراي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ 8 شلو و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع طبقات
 • داراي 6 ﭼﺮخ دوﻗﻠﻮ ﺑﺎ 3 ﭼﺮخ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
 • داراي ﭼﻬﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 • داراي دو ﮐﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
 • داراي دو کمپرسور ﺑﮏ آپ
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ 8 شلو و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع طبقات
 • داراي 6 ﭼﺮخ دوﻗﻠﻮ ﺑﺎ 3 ﭼﺮخ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه

مشخصات فنی یخچال های نگهداری دارو و کیت:

 • دﯾﺘﺎ ﻻﮔﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل SMS
 • ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺎ آﯾﮑﻮن ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
 • ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﻋﺸﺎري دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ دﻫﻢ درﺟﻪ
 •  سیستم Multi Air Flowو اواﭘﺮاﺗﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
 • ﻗﻔﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎز ﺷﺪن درب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
 • اﻋﻼم ﻫﺸﺪار دﯾﺪاري و ﺷﻨﯿﺪاري ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ
 • ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻮري ﺷِﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ وزن زﯾﺎد
 • ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰي ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ از رﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
 • تنظیمات دمای کابین: ۲+ تا ۸+ درجه سلسیوس
 • دمای محیطی مجاز: ۲+ تا ۳۰+ درجه سلسیوس

یخچال نگهداری دارو و کیت

یخچال نگهداری کیت و دارو گرید A دستگاهی است که جهت نگهداری مواد شیمیایی آزمایشگاهی و دارو در مکانهایی مانند : داروخانه ها , آزمایشگاههای کنترل کیفی و تشخیص طبی و … کاربرد دارد. برای اطلاع از قیمت دستگاه لطفا مطلب  یخچال و فریزر آزمایشگاهی را مطالعه نمایید. 

یخچال‌ ها و فریزر‌ ها از تجهیزات عمومی مورد استفاده در علوم آزمایشگاهی می‌باشند, چرا که نگهداری اغلب فراورده‌های زیستی و همچنین اکثر داروها، مواد شیمیایی و آزمایشگاهی نیاز به خنک سازی دارد. در ذخیره سازی این مواد در یخچال مشکلات متعددی وجود دارد. وجود آلودگی‌های بیولوژیک، انتشار سموم زیستی، باکتری‌ها در فراورده‌های‌ خونی از یک سو و خطرهای شیمیایی اعم از آتش، انفجار و سموم شیمیایی از سوی دیگر، مواردی است که کاربر آزمایشگاه با آن سرو کار دارد. بنابراین می توان از یخچال‌های آزمایشگاهی برای نگهداری بهتر مواد و رفع مشکلات ذکر شده استفاده کرد.

مشخصات فنی انواع یخچال های پیشرفته نگهداری دارو و مواد آزمایشگاهی گرید A:

 • صفحه 5 اینچ با رزولیشن 800 *600 پیکسل
 • تاچ مقاومتی با قابلیت کارکرد بسیار مطلوب در محیط های صنعتی
 • قابلیت ارسال هشدار بر پایه GSM پیامک
 • قابلیت دریافت اطلاعات لحظه ای با استفاده از قابلیت ارساال SMS برای سه کاربر
 • تنظیم تاریخ و ساعت تنها بصورت شبکه WIFI برای امنیت و جلوگیری از بازنویسی(سفارشی)
 • ذخیره اطلاعات دما سنسور برای 10 سال در حافظه داخلی
 • قابلیت ذخیره اطلاعات بصورت روزانه در USB
 • قابلیت ارسال اطلاعات بصورت TABLE در نرم افزار اکسل جهت نمودارهای سفارشی
 •  قابلیت جستجو آسان جهت نمایش اطلاعات روزانه
 •  قابلیت نمایش نمودار گرافیکی در منو ترموگراف
 • نمایش نمودار دمایی لحظه ای در صفحه نمایش
 • نمایش دمای سنسور با اندازه بزرگ در صفحه نمایش
 • استفاده از پس زمینه سیاه در دیتالاگر جهت کم کردن مصرف انرژی و افزایش وضوح مقدار دمای سنسور از فواصل دور
 •  نمایش وضعیت سنسور بوسیله رنگ در صفحه نمایش
 •  قابلیت نمایش و بازنشانی دمای ماکزیمم و مینیمم
 •  قابلیت اعلام هشدار دیداری و شنیداری برای هشدار دمای بالا و پائین
 •  دارای تکرار آلارم در صورت استفاده از حالت سکوت توسط کاربر
 •  قابلیت تعریف زمان تاخیر برای هشدار دما و هشدار باز بودن درب
 •  استفاده از سنسور دیجیتال با تکنولوژی شرکت دالاس آمریکا و کالیبراتور داخلی بهمراه کد شناسایی 64 بیتی سنسور
 •  قابلیت کالیبراسیون سنسور دما توسط کاربر
 •  استفاده از کامپیوتر تک بردی جهت پردازش اطلاعات یخچال
 •  استفاده از برد اصلی یکپارچه جهت کنترل یخچال
 •  طراحی قسمتهای الکترونیک بصورت ماژولار برای افزایش روند خدمات رسانی
 •  دارای پنل گرافیکی جهت نمایش وضعیت عملکرد دستگاه
 •  دارای پنل گرافیکی برای وضعیت هشدار دستگاه
 •  استفاده از قفل الکترونیکی RFID جهت افزایش ایمنی دسترسی به محصولات
 •  دارای میکروسوئیچ دو وضعیتی جهت تشخیص باز ماندن درب یخچال
 •  روشنایی داخلی یخچال با LED کم مصرف و ضد رطوبت
 • استفاده از فن برای سیستم گردش هوای اجباری
 •  فن DC با ولتاژ 12 ولت براشلس با طول عمر بالا و مصرف پایین انرژی
 •  دارای فیوز برای حفاظت برد اصلی و همچنین کمپرسورها در مقابل اضافه جریان
 •  استفاده از کمپرسور های secop ساخت آلمان و فوق گرمسیری با مصرف پایین انرژی
 •  بدنه دستگاه از جنس ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلیمتر و پوشش رنگ الکترواستاتیک
 •  کابین داخلی یخچال از جنس ورق استیل ضخیم 304 خشدار مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 •  شیشه دو جداره پر شده با گاز آرگون
 • استفاده از عایق جدید XPS با قابلیت باز جذب در محیط زیست و راندمان بهتر نسبت به پلی یورتان در کوتاه مدت و دراز مدت
 •  استفاده از شاسی برای یخچال جهت افزایش قابلیت استحکام در جابجایی ها
 •  استفاده از چرخهای بسیار با کیفیت و بیصدا دوقلو گردان جهت سهولت جابجایی یخچال
 •  استفاده از دو عدد چرخ قفلدار در جلویخچال جهت ثابت نگهداشتن یخچال
 •  استفاده از کندانسور استاتیک جهت کاهش صدای یخچال و افزایش دوره تناوب سرویس دوره ای یخچال
 •  کنترلر دیجیتال اعشاری با دقت 0.1 درجه سانتیگراد ساخته شده تحت لیسانس انگلستان
 •  قابلیت تعریف دمای هشدار صوتی بالا و پائین برای کنترلر یخچال بصورت جداگانه
 •  کنترلر دیجیتال لمسی و نمایشگر سون سگمنت بزرگ
 •  طبقات توری شلو و یا استیل با قابلیت تحمل وزن زیاد
 •  دارای قابلیت تنظیم ارتفاع آسان برای طبقات یخچال
 •  استفاده از باتری پشتیبان به درخواست کاربر جهت ثبت دما در زمان قطع برق
 • دسترسی آسان به فیوزها جهت تعویض در مواقع لزوم
 •  غیر فعال کردن سیستم هشدار شنیداری توسط دیتالاگر و یا بصورت دستی
 •  قابلیت تست هشدار بر طبق SOP
 • منطبق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی جهت نگهداری واکسن و دارو و فرآورده های خونی
 •  قابلیت نصب سیستم کنترل و نشانگر رطوبت به در خواست کاربر

برای اطلاع از قیمت یخچال آزمایشگاهی به صفحه لیست قیمت یخچال و فریزر آزمایشگاهی مراجعه کنید. کمپانی Dairei Europe دانمارک تولید کننده انواع یخچال‌ و فریزر های آزمایشگاهی می‌باشد. شرکت کیمیا طب گستر آماده ارائه انواع خدمات به شما مشتریان گرامی است .

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.

سوالات متداول

یخچال نگهداری کیت و دارو گرید A دستگاهی است که جهت نگهداری مواد شیمیایی آزمایشگاهی و دارو استفاده می شود.

قیمت یخچال و فریزر نگهداری دارو با توجه به سایز و برند آن متفاوت است. در حال حاضر می توانید قیمت یخچال و فریزر نگهداری دارو  را در لیست قیمت موجود در این صفحه مشاهده کنید.

 یخچال و فریزر نگهداری دارو در مکانهایی مانند داروخانه ها , آزمایشگاههای کنترل کیفی و تشخیص طبی و … کاربرد دارد.

 یخچال و فریزر نگهداری دارو در حجم های 70 و 1200 لیتری تولید می شود.

3 دیدگاه برای یخچال نگهداری کیت و دارو

 1. سوفیا

  یخچال نگهداری کیت و دارو در کلینک پاتولوژی کاربرد دارد؟

  • Admin

   بله متناسب با فضای آزمایشگاه می توانید انتخاب نمایید.

 2. ELII

  کاتالوگ یخچال نگهداری کیت ودارو رو چطوری میتونم داشته باشم ؟

  • Admin

   لطفا درخواست خود را به شماره 4809888-0902 واتساپ نمایید.

 3. sobhani

  عالی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *