یخچال نگهداری کیت و دارو

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به راست بکشید.

46,700,000تومان169,200,000تومان

تومان

توضیحات

قیمت و مشخصات یخچال نگهداری دارو و کیت ایرانی دمای 2 تا 8

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1E

یخچال نگهداری دارو و کیت 85 لیتری مدل LAB85

یخچال نگهداری کیت و دارو 85 لیتری مدل LAB85

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه:  عرض50 ارتفاع 85 عمق55 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه:  عرض40 ارتفاع 50 عمق37 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد: R134a
 • وزن:40 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

55,500,000
2E

یخچال نگهداری دارو و کیت 110 لیتری مدل LAB110

 یخچال نگهداری کیت و دارو 110 لیتری مدل LAB110

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض50 ارتفاع119 عمق55 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه:  عرض40 ارتفاع 85 عمق36 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:R134a
 • وزن:45 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

54,200,000
3E

یخچال نگهداری دارو و کیت 300 لیتری مدل LAB300

یخچال نگهداری کیت و دارو 300 لیتری مدل LAB300

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض60 ارتفاع175 عمق55 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه:  عرض50 ارتفاع 120عمق40 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:R134a
 • وزن:85 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

46,700,000
4E

یخچال نگهداری دارو و کیت 350 لیتری مدل LAB350

یخچال نگهداری کیت و دارو 300 لیتری مدل LAB300

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض70 ارتفاع185 عمق65 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه : عرض60 ارتفاع 115 عمق50 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:R134a
 • وزن:90 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

83,500,000
5E

یخچال نگهداری دارو و کیت 420لیتری مدل LAB420

 یخچال نگهداری کیت و دارو 420لیتری مدل LAB420

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض70ارتفاع185 عمق65 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه: عرض60 ارتفاع 140 عمق50(سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:R134a
 • وزن:90 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

75,000,000
6E

یخچال نگهداری دارو و کیت 500 لیتری مدل LAB500

یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل LAB500

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض78 ارتفاع198 عمق75 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه: عرض68 ارتفاع 120 عمق62 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:R134a
 • وزن:155 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

82,500,000
7E

یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل LAB500-TC

یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل LAB500-TC

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض78 ارتفاع198 عمق75 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه: عرض68 ارتفاع 120 عمق62 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:R134a
 • وزن:170 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

99,500,000
8E

یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل LAB500-IL

یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل LAB500-IL

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه:  عرض78 ارتفاع198 عمق75 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه: عرض68 ارتفاع 120 عمق62 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:R134a
 • وزن:180کیلوگرم

توضیحات بیشتر

142,200,000
9E

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض78 ارتفاع 198 عمق75 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه:عرض68 ارتفاع145 عمق62 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:R134a
 • وزن:155 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

92,500,000
10E

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600-TC

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض78 ارتفاع198 عمق75 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه:  عرض68 ارتفاع 145 عمق62 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد: R134a
 • وزن:170 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

100,500,000
11E

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600TC-Solid

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل LAB600TC-Solid

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه:  عرض78 ارتفاع198 عمق75 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی دستگاه: عرض68 ارتفاع 145 عمق62 (سانتی متر)
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:R134a
 • وزن:170 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

101,500,000
12E

یخچال نگهداری کیت و دارو 1200 لیتری مدل LAB1200-TC

یخچال نگهداری کیت و دارو 1200 لیتری مدل LAB1200-TC

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض157 ارتفاع198 عمق75 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی هر کابین:  عرض68 ارتفاع 145 عمق62 (سانتی متر)*2
 • ولتاژ کاری: 220ولت 50هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:R134a
 • وزن:320 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

151,100,000
13E

یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 1200 لیتری مدل LAB1200-FC

یخچال نگهداری کیت و دارو 1200 لیتری مدل LAB1200-TC

دانلود کاتالوگ

 • ابعاد بیرونی دستگاه: عرض157 ارتفاع198 عمق75 (سانتی متر)
 • ابعاد درونی هر کابین:  عرض68 ارتفاع 145 عمق62 (سانتی متر)*2
 • ولتاژ کاری: 220 ولت 50 هرتز
 • نوع و مقدار مبرد:R134a
 • وزن:320 کیلوگرم

توضیحات بیشتر

169,200,000

دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی یخچال نگهداری دارو و کیت ابرانی دمای 2 تا 8

(روی مدل ها کلیک کنید)

 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﮐﻢ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و دﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎ
 • ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺨﭽﺎل زﯾﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﺘﯽ و…
 • داراي 2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • دارای یک سیستم تبرید
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﮐﻢ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و دﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎ
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • دارای یک سیستم تبرید
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 • داراي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • فضای داخلی پوشیده از ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم به خوردگی
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 • داراي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ متوسط
 • داراي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي 
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • داراي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • داراي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 • داراي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﮏ آپ
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس
 • داراي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 • 6 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮودت در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز دﻣﺎ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق 
 • داراي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﮏ آپ
 • داراي 3 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • داراي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي
 • داراي 4 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • داراي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 • داراي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﮏ آپ
 • داراي 4 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ زﯾﺎد
 • داراي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 • داراي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﮏ آپ
 • داراي 4 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
 • داراي دو ﮐﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
 • داراي 4 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 • داراي 4 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ 8 شلو و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع طبقات
 • داراي 6 ﭼﺮخ دوﻗﻠﻮ ﺑﺎ 3 ﭼﺮخ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه
 • ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ
 • ﻧﮕﻬﺪاري دارو و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
 • داراي ﭼﻬﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 • داراي دو ﮐﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
 • داراي دو کمپرسور ﺑﮏ آپ
 • داراي ۴ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ 8 شلو و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع طبقات
 • داراي 6 ﭼﺮخ دوﻗﻠﻮ ﺑﺎ 3 ﭼﺮخ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه

مشخصات فنی یخچال های نگهداری دارو و کیت:

 • دﯾﺘﺎ ﻻﮔﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل SMS
 • ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺎ آﯾﮑﻮن ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
 • ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﻋﺸﺎري دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ دﻫﻢ درﺟﻪ
 •  سیستم Multi Air Flowو اواﭘﺮاﺗﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
 • ﻗﻔﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎز ﺷﺪن درب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
 • اﻋﻼم ﻫﺸﺪار دﯾﺪاري و ﺷﻨﯿﺪاري ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ
 • ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻮري ﺷِﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ وزن زﯾﺎد
 • ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰي ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ از رﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
 • تنظیمات دمای کابین: ۲+ تا ۸+ درجه سلسیوس
 • دمای محیطی مجاز: ۲+ تا ۳۰+ درجه سلسیوس

یخچال نگهداری دارو و کیت

یخچال نگهداری کیت و دارو گرید A دستگاهی است که جهت نگهداری مواد شیمیایی آزمایشگاهی و دارو در مکانهایی مانند : داروخانه ها , آزمایشگاههای کنترل کیفی و تشخیص طبی و … کاربرد دارد. برای اطلاع از قیمت دستگاه لطفا مطلب  یخچال و فریزر آزمایشگاهی را مطالعه نمایید. 

یخچال‌ ها و فریزر‌ ها از تجهیزات عمومی مورد استفاده در علوم آزمایشگاهی می‌باشند, چرا که نگهداری اغلب فراورده‌های زیستی و همچنین اکثر داروها، مواد شیمیایی و آزمایشگاهی نیاز به خنک سازی دارد. در ذخیره سازی این مواد در یخچال مشکلات متعددی وجود دارد. وجود آلودگی‌های بیولوژیک، انتشار سموم زیستی، باکتری‌ها در فراورده‌های‌ خونی از یک سو و خطرهای شیمیایی اعم از آتش، انفجار و سموم شیمیایی از سوی دیگر، مواردی است که کاربر آزمایشگاه با آن سرو کار دارد. بنابراین می توان از یخچال‌های آزمایشگاهی برای نگهداری بهتر مواد و رفع مشکلات ذکر شده استفاده کرد.

مشخصات فنی انواع یخچال های پیشرفته نگهداری دارو و مواد آزمایشگاهی گرید A:

 • صفحه 5 اینچ با رزولیشن 800 *600 پیکسل
 • تاچ مقاومتی با قابلیت کارکرد بسیار مطلوب در محیط های صنعتی
 • قابلیت ارسال هشدار بر پایه GSM پیامک
 • قابلیت دریافت اطلاعات لحظه ای با استفاده از قابلیت ارساال SMS برای سه کاربر
 • تنظیم تاریخ و ساعت تنها بصورت شبکه WIFI برای امنیت و جلوگیری از بازنویسی(سفارشی)
 • ذخیره اطلاعات دما سنسور برای 10 سال در حافظه داخلی
 • قابلیت ذخیره اطلاعات بصورت روزانه در USB
 • قابلیت ارسال اطلاعات بصورت TABLE در نرم افزار اکسل جهت نمودارهای سفارشی
 •  قابلیت جستجو آسان جهت نمایش اطلاعات روزانه
 •  قابلیت نمایش نمودار گرافیکی در منو ترموگراف
 • نمایش نمودار دمایی لحظه ای در صفحه نمایش
 • نمایش دمای سنسور با اندازه بزرگ در صفحه نمایش
 • استفاده از پس زمینه سیاه در دیتالاگر جهت کم کردن مصرف انرژی و افزایش وضوح مقدار دمای سنسور از فواصل دور
 •  نمایش وضعیت سنسور بوسیله رنگ در صفحه نمایش
 •  قابلیت نمایش و بازنشانی دمای ماکزیمم و مینیمم
 •  قابلیت اعلام هشدار دیداری و شنیداری برای هشدار دمای بالا و پائین
 •  دارای تکرار آلارم در صورت استفاده از حالت سکوت توسط کاربر
 •  قابلیت تعریف زمان تاخیر برای هشدار دما و هشدار باز بودن درب
 •  استفاده از سنسور دیجیتال با تکنولوژی شرکت دالاس آمریکا و کالیبراتور داخلی بهمراه کد شناسایی 64 بیتی سنسور
 •  قابلیت کالیبراسیون سنسور دما توسط کاربر
 •  استفاده از کامپیوتر تک بردی جهت پردازش اطلاعات یخچال
 •  استفاده از برد اصلی یکپارچه جهت کنترل یخچال
 •  طراحی قسمتهای الکترونیک بصورت ماژولار برای افزایش روند خدمات رسانی
 •  دارای پنل گرافیکی جهت نمایش وضعیت عملکرد دستگاه
 •  دارای پنل گرافیکی برای وضعیت هشدار دستگاه
 •  استفاده از قفل الکترونیکی RFID جهت افزایش ایمنی دسترسی به محصولات
 •  دارای میکروسوئیچ دو وضعیتی جهت تشخیص باز ماندن درب یخچال
 •  روشنایی داخلی یخچال با LED کم مصرف و ضد رطوبت
 • استفاده از فن برای سیستم گردش هوای اجباری
 •  فن DC با ولتاژ 12 ولت براشلس با طول عمر بالا و مصرف پایین انرژی
 •  دارای فیوز برای حفاظت برد اصلی و همچنین کمپرسورها در مقابل اضافه جریان
 •  استفاده از کمپرسور های secop ساخت آلمان و فوق گرمسیری با مصرف پایین انرژی
 •  بدنه دستگاه از جنس ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلیمتر و پوشش رنگ الکترواستاتیک
 •  کابین داخلی یخچال از جنس ورق استیل ضخیم 304 خشدار مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 •  شیشه دو جداره پر شده با گاز آرگون
 • استفاده از عایق جدید XPS با قابلیت باز جذب در محیط زیست و راندمان بهتر نسبت به پلی یورتان در کوتاه مدت و دراز مدت
 •  استفاده از شاسی برای یخچال جهت افزایش قابلیت استحکام در جابجایی ها
 •  استفاده از چرخهای بسیار با کیفیت و بیصدا دوقلو گردان جهت سهولت جابجایی یخچال
 •  استفاده از دو عدد چرخ قفلدار در جلویخچال جهت ثابت نگهداشتن یخچال
 •  استفاده از کندانسور استاتیک جهت کاهش صدای یخچال و افزایش دوره تناوب سرویس دوره ای یخچال
 •  کنترلر دیجیتال اعشاری با دقت 0.1 درجه سانتیگراد ساخته شده تحت لیسانس انگلستان
 •  قابلیت تعریف دمای هشدار صوتی بالا و پائین برای کنترلر یخچال بصورت جداگانه
 •  کنترلر دیجیتال لمسی و نمایشگر سون سگمنت بزرگ
 •  طبقات توری شلو و یا استیل با قابلیت تحمل وزن زیاد
 •  دارای قابلیت تنظیم ارتفاع آسان برای طبقات یخچال
 •  استفاده از باتری پشتیبان به درخواست کاربر جهت ثبت دما در زمان قطع برق
 • دسترسی آسان به فیوزها جهت تعویض در مواقع لزوم
 •  غیر فعال کردن سیستم هشدار شنیداری توسط دیتالاگر و یا بصورت دستی
 •  قابلیت تست هشدار بر طبق SOP
 • منطبق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی جهت نگهداری واکسن و دارو و فرآورده های خونی
 •  قابلیت نصب سیستم کنترل و نشانگر رطوبت به در خواست کاربر

برای اطلاع از قیمت یخچال آزمایشگاهی به صفحه لیست قیمت یخچال و فریزر آزمایشگاهی مراجعه کنید. کمپانی Dairei Europe دانمارک تولید کننده انواع یخچال‌ و فریزر های آزمایشگاهی می‌باشد. شرکت کیمیا طب گستر آماده ارائه انواع خدمات به شما مشتریان گرامی است .

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.

سوالات متداول

یخچال نگهداری کیت و دارو گرید A دستگاهی است که جهت نگهداری مواد شیمیایی آزمایشگاهی و دارو استفاده می شود.

قیمت یخچال و فریزر نگهداری دارو با توجه به سایز و برند آن متفاوت است. در حال حاضر می توانید قیمت یخچال و فریزر نگهداری دارو  را در لیست قیمت موجود در این صفحه مشاهده کنید.

 یخچال و فریزر نگهداری دارو در مکانهایی مانند داروخانه ها , آزمایشگاههای کنترل کیفی و تشخیص طبی و … کاربرد دارد.

 یخچال و فریزر نگهداری دارو در حجم های 70 و 1200 لیتری تولید می شود.

3 دیدگاه برای یخچال نگهداری کیت و دارو

 1. سوفیا

  یخچال نگهداری کیت و دارو در کلینک پاتولوژی کاربرد دارد؟

  • Admin

   بله متناسب با فضای آزمایشگاه می توانید انتخاب نمایید.

 2. ELII

  کاتالوگ یخچال نگهداری کیت ودارو رو چطوری میتونم داشته باشم ؟

  • Admin

   لطفا درخواست خود را به شماره 4809888-0902 واتساپ نمایید.

 3. sobhani

  عالی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 5 =