قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی

تاریخ :می 10, 2022 نویسنده :Admin

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی و انتخاب در خرید انواع ظروف آزمایشگاهی را در این صفحه مشاهده می فرمایید.

کمپانی گلاسکو glassco یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیشه آلات آزمایشگاهی در انگلستان می باشد که

در وب سایت این کمپانی می توانید تصاویر شیشه آلات آزمایشگاهی را ملاحظه نمایید.

 

 ردیف

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی

تعداد در بسته بندی

 بهای هر واحد (ریال)

 1. بشر کوتاه 5 ml 10 عددی 340/000*
 2. بشر کوتاه 10 ml 10 عددی 380/000*
 3. بشر کوتاه 25 ml 10 عددی   450/000*
 4. بشر کوتاه 50 ml 10 عددی   480/000*
 5. بشر کوتاه 100 ml 10 عددی  500/000*
 6. بشر کوتاه 150 ml 10 عددی   600/000*
 7. بشر کوتاه 250 ml 10 عددی  700/000*
 8. بشر کوتاه 400 ml 10 عددی  920/000*
 9. بشر کوتاه 600 ml 8 عددی 1/100/000*
 10. بشر کوتاه 1000 ml 6 عددی 2/150/000*
 11. بشر کوتاه 2000 ml 4 عددی 4/450/000*
 12. بشر کوتاه 3000 ml 1 عددی 9/500/000*
 13. بشر کوتاه 5000 ml 1 عددی 13/000/000*
14. بشر کوتاه 10/000 ml 1 عددی 42/000/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی : بشر بلند

 15. بشر بلند 50 ml 10 عددی 700/000*
 16. بشر بلند 100 ml 10 عددی 900/000*
 17. بشر بلند 150 ml 10 عددی 950/000*
 18. بشر بلند 250 ml 10 عددی 1/200/000*
 19. بشر بلند 400 ml 10 عددی 1/500/000*
20. بشر بلند 600 ml  6 عددی 1/700/000*
21. بشر بلند 1000 ml 6 عددی 3/500/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی:ارلن مایر

 
22. ارلن مایر دهانه تنگ 25 ml  10 عددی 450/000*
23. ارلن مایر دهانه تنگ 50 ml  10 عددی 600/000*
24. ارلن مایر دهانه تنگ 100 ml  10 عددی 750/000*
25. ارلن مایر دهانه تنگ 250 ml 10 عددی 1/000/000*
26. ارلن مایر دهانه تنگ 500 ml  10 عددی 1/550/000*
27. ارلن مایر دهانه تنگ 1000 ml 10 عددی 2/500/000*
28. ارلن مایر دهانه تنگ 2000 ml 6 عددی 4/500/000*
29. ارلن مایر دهانه تنگ 3000 ml 1 عددی  11/000/000*
30. ارلن مایر دهانه تنگ 5000 ml 1 عددی 15/000/000*
31. ارلن مایر دهانه گشاد 100 ml 10 عددی 800/000*
32. ارلن مایر دهانه گشاد 250 ml 10 عددی 1/100/000*
33. ارلن مایر دهانه گشاد 500 ml 10 عددی 1/500/000*
34. ارلن مایر دهانه گشاد 1000 ml 10 عددی 2/600/000*
35. ارلن مایر درب پیچ دار 50 ml در آبی  10  عددی 1/250/000*
36. ارلن مایر درب پیچ دار 100 ml درآبی 10  عددی 1/500/000*
37. ارلن مایر درب پیچ دار 150 ml درآبی 10  عددی 1/900/000*
38. ارلن مایر درب پیچ دار 250 ml درآبی 10  عددی 2/000/000*
39. ارلن مایر درب پیچ دار 500 ml درآبی 10  عددی 2/500/000*
40.  ارلن مایر درب پیچ دار 1000 ml درآبی  10  عددی 6/000/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی: بالن ته صاف

 
41. بالن ته صاف 50 ml 10 عددی 600/000*
42. بالن ته صاف 100 ml 10 عددی 700/000*
43. بالن ته صاف 250 ml 10 عددی 1/000/000*
44. بالن ته صاف 500 ml 10 عددی 1/500/000*
45. بالن ته صاف 1000 ml 10 عددی 2/500/000*
46. بالن ته صاف 2000 ml ساده 6 عددی 4/000/000*
47. بالن ته صاف 2000 ml رداژ 1 عددی 6/000/000*
48. بالن ته صاف 3000 ml 1 عددی 10/000/000*
49. بالن ته صاف 5000 ml 1 عددی 16/000/000*
50.  بالن ته صاف 10/000 ml 1 عددی 28/500/000*
51.  بالن ته صاف 20 لیتری ساده (تحمل دمایی 450 درجه) 1 عددی 75/000/000*
52.  بالن ته صاف 20 لیتری رداژدار (تحمل دمایی 450 درجه) 1 عددی 85/000/000*
53. بالن ته صاف دو دهانه 50 ml 1 عددی 700/000*
54. بالن ته صاف دو دهانه 100 ml 1 عددی 800/000*
55. بالن ته صاف دو دهانه 250 ml 1 عددی 1/200/000*
56. بالن ته صاف دو دهانه 500 ml 1 عددی 1/500/000*
57. بالن ته صاف دو دهانه 1000 ml 1 عددی 3/600/000*
58. بالن ته صاف دو دهانه 2000 ml 1 عددی 6/000/000*
59. بالن ته صاف پنج دهانه 1000 ml 1 عددی 8/800/000*
60. بالن ته صاف پنج دهانه 2000 ml 1 عددی 10/000/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی : بالن ته گرد

 
61. بالن ته گرد 50ml 10 عددی 600/000*
62.  بالن ته گرد 100ml 10 عددی 700/000*
63.  بالن ته گرد 250ml 10 عددی 1/000/000*
64. بالن ته گرد 500 ml 10 عددی 1/500/000*
65.  بالن ته گرد 1000 ml 10 عددی 2/500/000*
66. بالن ته گرد 2000 ml 6 عددی 4/000/000*
67.  بالن ته گرد 3000 ml 1 عددی 10/000/000*
68.  بالن ته گرد 5000 ml 1 عددی 16/000/000*
69.  بالن ته گرد 10/000 ml 1 عددی 28/500/000*
70.  بالن ته گرد 20/000 ml 1 عددی 75/000/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی: بالن ژوژه

71.  بالن ژوژه 5 ml  کلاسA (گواهی گروهی) 2 عددی 950/000*
72. بالن ژوژه 10 ml  کلاسA (گواهی گروهی) 2 عددی 1/050/000*
73.  بالن ژوژه 20 ml  کلاسA (گواهی گروهی)  2 عددی 1/200/000*
74.  بالن ژوژه 25 ml  کلاسA (گواهی گروهی) 2 عددی 1/300/000*
75.  بالن ژوژه 50 ml  کلاسA (گواهی گروهی)  2 عددی 1/500/000*
76.  بالن ژوژه 100 ml  کلاسA (گواهی گروهی)  2 عددی 1/700/000*
77.  بالن ژوژه 200 ml  کلاسA (گواهی گروهی) 2 عددی 2/500/000*
78.  بالن ژوژه 250 ml  کلاسA (گواهی گروهی) 2 عددی 2/600/000*
79.  بالن ژوژه 500 ml  کلاسA (گواهی گروهی) 2 عددی 3/000/000*
80. بالن ژوژه 1000 ml  کلاسA (گواهی گروهی) 2 عددی 5/000/000*
81.  بالن ژوژه 2000 ml  کلاسA (گواهی گروهی)  1 عددی 8/500/000*
82.  بالن ژوژه 5000 ml  کلاسA (گواهی گروهی)  1 عددی 32/000/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی بالن ژوژه با گواهی کالیبراسیون

83.  بالن ژوژه 10 ml  کلاس A دارای کالیبراسیون 1 عددی  1/950/000*
84. بالن ژوژه 20 ml  کلاس A دارای کالیبراسیون 1 عددی 2/100/000*
85. بالن ژوژه 25 ml  کلاس A دارای کالیبراسیون 1 عددی 2/300/000*
86. بالن ژوژه 50 ml  کلاس A دارای کالیبراسیون 1 عددی 2/400/000*
87. بالن ژوژه 100 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی 3/000/000*
88.  بالن ژوژه 200 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی 3/800/000*
89. بالن ژوژه 250 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی 4/000/000*
90. بالن ژوژه 500 ml کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی 5/500/000*
91. بالن ژوژه 1000 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی 8/500/000*
92. بالن ژوژه 2000 ml  کلاس A دارای کالیبراسیون 1 عددی 14/000/000*

بالن ژوژه قهوه ای با گواهی کالیبراسیون گروهی 

93.  بالن ژوژه قهوه ای 5 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 2 عددی 1/800/000*
94. بالن ژوژه قهوه ای 10 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 2 عددی 1/900/000*
95. بالن ژوژه قهوه ای 20 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 2 عددی 2/100/000*
96. بالن ژوژه قهوه ای 25 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 2 عددی 2/200/000*
97. بالن ژوژه قهوه ای 50 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 2 عددی 2/600/000*
98. بالن ژوژه قهوه ای 100 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون 2 عددی 3/300/000*
99. بالن ژوژه قهوه ای 200 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون 2 عددی 4/700/000*
100. بالن ژوژه قهوه ای 250 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون 2 عددی 4/900/000*
101. بالن ژوژه قهوه ای 500 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون 2 عددی 8/500/000*
102. بالن ژوژه قهوه ای 1000 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون 2 عددی 11/000/000*
103. بالن ژوژه قهوه ای 2000 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون 1 عددی 24/000/000*
104.  بالن کجلدال 500 ml 2 عددی 4/000/000*
105. بالن کجلدال 800 ml 2 عددی 6/000/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی :مزور شیشه ای

106. مزور شیشه ای 5ml کلاس A 2 عددی 2/200/000*
107.  مزور شیشه ای 10ml کلاس A  2 عددی 2/500/000*
108. مزور شیشه ای 25ml کلاس A 2 عددی 2/700/000*
109.  مزور شیشه ای 50ml کلاس A 2 عددی 2/800/000*
110.  مزور شیشه ای 100ml کلاس A 2 عددی 2/900/000*
111.  مزور شیشه ای 250ml کلاس A  2 عددی 3/700/000*
112. مزور شیشه ای 500ml کلاس A 2 عددی 5/500/000*
113.  مزور شیشه ای 1000ml کلاس A 1 عددی 9/500/000*
114. مزور شیشه ای 2000ml کلاس A 1 عددی 17/000/000*
115. مزور شیشه ای با پایه6گوش 5ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی ——*
116. مزور شیشه ای با پایه6گوش 10ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی ——-*
117. مزور شیشه ای با پایه6گوش 25ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی ——-*
118. مزور شیشه ای با پایه6گوش 50ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی ——–*
119. مزور شیشه ای با پایه6گوش 100ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی ——–*
120. مزور شیشه ای با پایه6گوش 250 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی ——–*
121. مزور شیشه ای با پایه6گوش 500ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون 1 عددی ——–*
122. مزور شیشه ای با پایه6گوش 1000ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی ————*
123. مزور شیشه ای با پایه6گوش 2000ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون 1 عددی ————–

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی : بورت  باگواهی گروهی 

124. بورت 10ml شیرشیشه ای کلاس A  1 عددی 6/000/000*
125.  بورت 25ml شیرشیشه ای کلاس A 1 عددی 6/500/000*
126.  بورت 50ml شیرشیشه ای کلاس A 1 عددی 7/000/000*
127.  بورت 100ml شیرشیشه ای کلاس A 1 عددی 9/000/000*
128.  بورت 10ml شیر تفلونی کلاس A 1 عددی 9/000/000*
129.  بورت 25ml شیر تفلونی کلاس A 1 عددی 9/500/000*
130.  بورت 50ml شیر تفلونی کلاس A 1 عددی 10/000/000*
131.  بورت 100ml شیر تفلونی کلاس A 1 عددی 11/000/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی قیف و دکانتور

132. قیف دکانتور شیرشیشه ای 50ml 1 عددی 3/500/000*
133. قیف دکانتور شیرشیشه ای 100 ml 1 عددی 3/700/000*
134. قیف دکانتور شیرشیشه ای 250 ml 1 عددی 4/200/000*
135. قیف دکانتور شیرشیشه ای 500 ml 1 عددی 5/500/000*
136.  قیف دکانتور شیرشیشه ای 1000 ml 1 عددی 9/000/000*
137.  قیف دکانتور شیرشیشه ای 2000 ml 1 عددی 15/000/000*
138.  قیف دکانتور شیر تفلونی 50 ml 1 عددی 6/500/000*
139. قیف دکانتور شیر تفلونی 100 ml 1 عددی 7/000/000*
140.  قیف دکانتور شیر تفلونی 250 ml 1 عددی 7/500/000*
141.  قیف دکانتور شیر تفلونی 500 ml 1 عددی 8/500/000*
142.  قیف دکانتور شیر تفلونی 1000 ml 1 عددی 12/000/000*
143.  قیف دکانتور شیر تفلونی 2000 ml 1 عددی 18/000/000*
144. قیف شیشه ای ساده 5/5 cm 10 عددی 700/000*
145.  قیف شیشه ای ساده 7/5 cm 10 عددی 900/000*
146.  قیف شیشه ای ساده 10 cm 10 عددی 1/300/000*
147.  قیف شیشه ای ساده 15 cm 10 عددی 3/800/000*
148.  قیف بوخنر شیشه ای فیلتردار (35 میلی ) 3cm 2 عددی 2/300/000*
149.  قیف بوخنر شیشه ای فیلتردار (80 میلی ) 4cm 2 عددی 5/300/000*
150.  قیف بوخنر شیشه ای فیلتردار (200 میلی ) 6.5cm 2 عددی 8/700/000*
151.  قیف بوخنر شیشه ای فیلتردار (500 میلی ) 9cm 1 عددی 18/000/000*
152.  قیف بوخنر شیشه ای فیلتردار (1000 میلی ) 12cm 1 عددی 49/000/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی پیکنومتر درب تفلونی

153.  پیکنومتر کالیبره  بدون گواهی  5ml (بادرب تفلونی) 2 عددی ————
154.  پیکنومتر کالیبره  بدون گواهی  10ml (بادرب تفلونی) 2 عددی 1/900/000*
155.  پیکنومتر کالیبره  بدون گواهی  25ml (بادرب تفلونی) 2 عددی 2/100/000*
156.  پیکنومتر کالیبره  بدون گواهی  50ml (بادرب تفلونی) 2 عددی 2/500/000*
157.  پیکنومتر کالیبره  بدون گواهی  100ml (بادرب تفلونی) 2 عددی 3/500/000*
158.  پیکنومتر کالیبره  با گواهی 10ml (بادرب تفلونی) 2 عددی 6/500/000*
159.  پیکنومتر کالیبره  با گواهی 25ml (بادرب تفلونی) 2 عددی 7/000/000*
160.  پیکنومتر کالیبره  با گواهی 50ml (بادرب تفلونی) 2 عددی 8/000/000*
161. پیکنومتر کالیبره  با گواهی 50ml Witeg ———
162.  پیکنومتر کالیبره  با گواهی 100ml (بادرب تفلونی) 2 عددی 8/500/000*
163.  پیکنومتر ترمومتردار کالیبره  بدون گواهی  10ml 2 عددی ——
164.  پیکنومتر ترمومتردار کالیبره  بدون گواهی  25ml 2 عددی ——–
165.  پیکنومتر ترمومتردار کالیبره  بدون گواهی  50ml 2 عددی ——–
166.  پیکنومتر ترمومتردار کالیبره  بدون گواهی  100ml 1 عددی ——–

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی کریستالیزور 

167. کریستالیزور 25*40 mm 10 عددی ———–*
168.  کریستالیزور 30*50 mm 10 عددی ———*
169.  کریستالیزور 40*70 mm 10 عددی 1/700/000*
170.  کریستالیزور 45*80 mm 10 عددی 1/900/000*
171. کریستالیزور 75*95 mm 10 عددی 3/500/000*
172.  کریستالیزور 75*140 mm 10 عددی 5/000/000*
173. کریستالیزور 90*190 mm 10 عددی 14/000/000*

ارلن خلاء 

174. ارلن خلاء 100 ml 2 عددی 2/400/000*
175.  ارلن خلاء 250 ml 2  عددی 3/000/000*
176.  ارلن خلاء 500 ml 2  عددی 4/000/000*
177. ارلن خلاء 1000 ml 2 عددی 7/500/000*
178.  ارلن خلاء 2000 ml 1 عددی 13/000/000*
179.  ارلن خلاء 5000 ml 1 عددی 62/000/000*
180. ارلن خلاء سیستم فیلتراسیون با واسطه پلاستیکی 1 عددی ————-*
181. ارلن سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای 1 عددی 8/500/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی ظرف توزین

182. ظرف توزین 50*50 mm 10 عددی 3/500/000*
183. ظرف توزین 30*60 mm  10 عددی 4/300/000*
184.  ظرف توزین 35*50 mm  10 عددی 3/000/000*
185. ظرف توزین 40*20 mm 10 عددی
186.  ظرف توزین 30*40 mm 10 عددی
187. ظرف توزین 25*50 mm 10 عددی
188.  ظرف توزین 60*30 mm 10 عددی
189. ظرف توزین 80*40 mm 10 عددی
190.  ظرف توزین 35*50 mm 10 عددی 2/500/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی لوله آزمایش

191. لوله آزمایش درب پیچ دار 100*16 mm 100 عددی 250/000*
192. لوله آزمایش درب پیچ دار 120*16 mm 100 عددی 280/000*
193. لوله آزمایش درب پیچ دار 125*16 mm 100 عددی ——-
194. لوله آزمایش درب پیچ دار 160*16 mm 100 عددی 320/000*
195. لوله آزمایش درب پیچ دار 180*18 mm 100 عددی 350/000*
196.  لوله آزمایش درب پیچ دار 200*20 mm 50 عددی 500/000*
197. لوله آزمایش درب پیچ دار 150*25 mm 50 عددی
198.  لوله آزمایش درب پیچ دار 200*25 mm 50 عددی 650/000*
199.  لوله آزمایش درب پیچ دار 200*32 mm 50 عددی
200.  لوله آزمایش درب پیچ دار 100*16 mm 100 عددی
201. لوله آزمایش درب پیچ دار 120*16 mm 100 عددی
202.  لوله آزمایش درب پیچ دار 160*16 mm 100 عددی
203.  لوله آزمایش درب پیچ دار 180*18 mm 100 عددی
204.  لوله آزمایش درب پیچ دار 200*20 mm 50 عددی
205. بطری ml 300  BOD 2 عددی 3/800/000*

کروزه شیشه ای فیلتردار

206. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G1 – 15 ml 10 عددی 1/200/000*
207. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G1 – 30 ml 10 عددی 1/500/000*
208. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G1 -50 ml 10 عددی 2/200/000*
209. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G2 – 15 ml 10 عددی 1/200/000*
210. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G2 – 30 ml 10 عددی 1/500/000*
211. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G2 – 50 ml 10 عددی 2/200/000*
212. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G3 – 15 ml 10 عددی 1/200/000*
213. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G3 – 30 ml 10 عددی 1/500/000*
214. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G3 -50 ml 10 عددی 2/200/000*
215. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G4 – 15 ml 10 عددی 1/200/000*
216. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G4 – 30 ml 10 عددی 1/500/000*
217. کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G4 -50 ml  10 عددی 2/200/000*

 لوله سانتریفیوژ 

218.  لوله سانتریفیوژ مخروطی 5 ml
219. لوله سانتریفیوژ مخروطی (110*15) 10میلی 100 عددی 500/000*
220. لوله سانتریفیوژ مخروطی (120*17) 15میلی 100 عددی 600/000*
221.  لوله سانتریفیوژ مخروطی 25 میلی
222.  لوله سانتریفیوژ مخروطی 50 میلی

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی شیشه مایعی

223.  شیشه مایعی سفید درب دار 100 ml  10 عددی 1/900/000*
224.  شیشه مایعی سفید درب دار 250 ml  10 عددی 2/900/000*
225. شیشه مایعی سفید درب دار 500 ml  10 عددی 3/500/000*
226.  شیشه مایعی سفید درب دار 1000 ml  10 عددی 5/500/000*
227.  شیشه مایعی سفید درب دار 2000 ml 6 عددی 10/100/000*
228. شیشه مایعی قهوه ای درب دار 100 ml 10 عددی 3/600/000*
229. شیشه مایعی قهوه ای درب دار 250 ml  10 عددی 5/500/000*
230. شیشه مایعی قهوه ای درب دار 500 ml  10 عددی 8/000/000*
231.  شیشه مایعی قهوه ای درب دار 1000 ml  10 عددی 12/000/000*
232.  شیشه مایعی قهوه ای درب دار 2000 ml 6 عددی 22/000/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی قطره چکان شیشه ای

233. قطره چکان سفید 30 ml  10 عددی 2/000/000*
234. قطره چکان سفید 60 ml  10 عددی 2/500/000*
235.  قطره چکان سفید 120 ml  10 عددی 3/000/000*
236.  قطره چکان سفید 250 ml  10 عددی 3/500/000*
237.  قطره چکان قهوه ای 30 ml  10 عددی 3/500/000*
238. قطره چکان قهوه ای 60 ml(چینی)  10 عددی 3/700/000*
239. قطره چکان قهوه ای 120 ml   10 عددی 4/400/000*
240. قطره چکان قهوه ای 250 ml  10 عددی 6/000/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی بطری درب پیچ دار

241. بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو 100ml 10 عددی 2/000/000*
242. بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو 250ml 10 عددی 2/500/000*
243. بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو 500ml 10 عددی 3/200/000*
244. بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو 1000ml 10 عددی 4/500/000*
245. بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو 2000ml 6 عددی 6/800/000*
246. بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو 5000ml 1 عددی 12/000/000*
247. بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو 10/000ml 1 عددی 22/000/000*
248. بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو 20/000ml 1 عددی 32/000/000*
249. بطری درب پیچ دار قهوه ای 100 ml 10 عددی 3/500/000*
250. بطری درب پیچ دار قهوه ای 250 ml 10 عددی 4/500/000*
251. بطری درب پیچ دار قهوه ای 500 ml 10 عددی 7/000/000*
252. بطری درب پیچ دار قهوه ای 1000 ml 10 عددی 9/500/000*
253.  بطری درب پیچ دار قهوه ای 2000 ml 10 عددی 17/000/000*

شیشه ساعت

254. شیشه ساعت 5 cm 10 عددی 190/000*
255. شیشه ساعت 6 cm 10 عددی 210/000*
256.  شیشه ساعت 7 cm 10 عددی 390/000*
257.  شیشه ساعت 8 cm 10 عددی 400/000*
258.  شیشه ساعت 9 cm 10 عددی 410/000*
259. شیشه ساعت 10 cm 10 عددی 450/000*
260. شیشه ساعت 15 cm 10 عددی 750/000*
261. شیشه ساعت 25 cm 10 عددی 3/500/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی پیپت ژوژه

262. پیپت ژوژه 1 ml کلاسAS 5 عددی 1/000/000*
263. پیپت ژوژه 2 ml کلاس AS 5 عددی 1/050/000*
264. پیپت ژوژه 5 ml کلاس AS 5 عددی 1/100/000*
265. پیپت ژوژه 10 ml کلاس AS 5 عددی 1/150/000*
266. پیپت ژوژه 20 ml کلاس AS 5 عددی 1/500/000*
267. پیپت ژوژه 25 ml کلاس AS 5 عددی 1/600/000*
268. پیپت ژوژه 50 ml کلاسAS 5 عددی 2/000/000*
269. پیپت ژوژه 100 ml کلاس AS 5 عددی 3/000/000*
270. پیپت مدرج 1 ml کلاس AS 5 عددی 900/000*
271. پیپت مدرج 2 ml کلاس AS 5 عددی 950/000*
272. پیپت مدرج 5 ml کلاس AS 5 عددی 1/000/000*
273. پیپت مدرج 10 ml کلاس AS 5 عددی 1/100/000*
274. پیپت مدرج 25 ml کلاس AS 5 عددی 2/000/000*
275. بطری شیشه گازشور 250 ml 2 عددی 4/000/000*
276. سربطری شیشه گازشور (معمولی) 1 عددی 2/000/000*
277. سربطری شیشه گازشور (فیلتردار) 1 عددی 4/500/000*

قیمت شیشه آلات آزمایشگاهی کندانسور 

278. کندانسور ساده دوسر رداژ  29/32 (40 سانت) 1 عددی 6/000/000*
279. کندانسور حباب دار دوسر رداژ 29/32(40 سانت) 1 عددی 9/000/000*
280. کندانسور مارپیچ دوسر رداژ 29/32(40 سانت) 1 عددی 9/500/000*
281. سیستم فیلتراسیون با واسطه پلاستیکی 47 میلیمتر 1 ست 45/000/000*
282. سیستم فیلتراسیون با واسطه شیشه ای 47 میلیمتر 1 ست 55/000/000*
283. قیف سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای 1 عددی 8/800/000*
284. گیره سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای 1 عددی 9/500/000*
285. فیلتر سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای 1 عددی 23/000/000*
286. درب شیشه ای شش گوش 14/23 10 عددی 400/000*
287. درب شیشه ای شش گوش 19/26 10 عددی 550/000*
288. درب شیشه ای شش گوش 24/29 10 عددی 750/000*
289. درب شیشه ای شش گوش 29/32 10 عددی 1/100/000*
290. پیمانه توزین شیشه ای 3ml 10 عددی 3/500/000*
291. پیمانه توزین شیشه ای 6ml 10 عددی 3/700/000*
292. پیمانه توزین شیشه ای 10ml 10 عددی 3/900/000*
293. بطری کشت روکس 1000ml 2 عددی 11/000/000*

"<yoastmark

لطفا جهت اطلاع از موجودی با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 4]
فرم سفارش