قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی ساخت ایران را در این صفحه مشاهده می فرمایید. کلیه مواد آزمایشگاهی  دارای Certificate همراه کالا می باشند. جهت دریافت Cetificate به سایت www.ARLabchem.com مراجعه و در قسمت Certificate با وارد نمودن LOT Number ،تاییدیه موارد فوق را دریافت فرمایید.

"<قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلیه موارد فوق در آزمایشگاه همکار استاندارد تست گردیده و صحت خلوص آن در تمام آزمایشات به اثبات رسیده است. کمپانی مرک Merck آلمان نیز مواد شیمیایی آزمایشگاهی ارائه می دهد که با ورود به وب سایت این کمپانی می توانید اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 

 ردیف

شرح کالا

بسته بندی

 بهای هر واحد (تومان)

 1.

اسید استیک 100 % (یک لیتری)

ایرانی

217/000*

 2.

اسید استیک 100 % (2.5 لیتری)

 ایرانی

360/000*

3.

اسید استیک 99.5% (یک لیتری)

 ایرانی

208/000*

 4.

اسید استیک 99.5% (2.5 لیتری)

 ایرانی

 340/000*

 5.

اسید کلریدریک 32% (یک لیتری)

 ایرانی

 6.

اسید کلریدریک 32% (5 لیتری)

 ایرانی

170/000*

 7.

اسید کلریدریک 37% (یک لیتری)

ایرانی

170/000*

 8.

 اسید کلریدریک 37% (2.5 لیتری)

 ایرانی

280/000*

 9.

اسید سولفوریک 95-97 % (یک لیتری)

 ایرانی

180/000*

 10.

اسید سولفوریک 95-97 % (2.5 لیتری)

 ایرانی

 300/000*

 11.

اسید سولفوریک 98%(یک لیتری)

 ایرانی

 12.

اسید سولفوریک 98%(2.5 لیتری)

ایرانی

380/000*

 13.

اسیدنیتریک 55% (یک لیتری)

ایرانی

 14.

اسیدنیتریک 55% (5 لیتری)

 ایرانی

215/000*

 15.

اسید نیتریک 65% (یک لیتری)

 ایرانی

180/000*

 16.

اسید نیتریک 65% (2.5 لیتری)

  ایرانی

300/000*

 17.

اسید فسفریک 85% (یک لیتری)

 ایرانی

 18.

اسید فسفریک 85% (2.5 لیتری)

 ایرانی

180/000*

 19.

پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (یک لیتری)

ایرانی

287/000*

20.

پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (2.5 لیتری)

 ایرانی

 515/000*

21.

استون (یک لیتری)

ایرانی

 645/000*

22.

استون (2.5 لیتری)

ایرانی

23.

آمونیاک 25% (یک لیتری)

ایرانی

24.

آمونیاک 25%  (2.5 لیتری)

ایرانی

 —

25.

متانول (یک لیتری)

ایرانی

360/000*

26.

متانول (2.5 لیتری)

ایرانی

27.

اتانول 96%( یک لیتری)

ایرانی

28.

اتانول مطلق (یک لیتری)

ایرانی

29.

تولوئن (یک لیتری)

ایرانی

260/000*

30.

تولوئن (2.5 لیتری)

ایرانی

355/000*

31.

زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (یک لیتری)

 ایرانی

 269/000*

32.

زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (2.5 لیتری)

ایرانی

475/000*

33.

فرمالین 37% (یک لیتری)

 ایرانی

 —

34.

فرمالین 37%  (2.5 لیتری)

 ایرانی

225/000*

35.

 2 پروپانل (ایزو پروپانول) (یک لیتری)

 ایرانی

 —

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

36.  2 پروپانل (ایزو پروپانول) (2.5 لیتری)

ایرانی

675/000*
37. پارافین مایع داروئی (یک لیتری)

 ایرانی

38.  پارافین مایع داروئی (2.5 لیتری)

ایرانی

375/000*
39. آب اکسیژنه 35 % (یک لیتری)

ایرانی

40. آب اکسیژنه 35 % (2.5 لیتری)

ایرانی

255/000*
41. اتیل استات (یک لیتری)

ایرانی

287/000*
42. اتیل استات  (2.5 لیتری)

 ایرانی

515/000*
43. اتیلن گلایکول (ضد یخ) (یک لیتری)

 ایرانی

210/000*
44.  اتیلن گلایکول (ضد یخ) (2.5 لیتری)

 ایرانی

 345/000*
45. دی کلرومتان (یک لیتری)

 ایرانی

298/000*
46. دی کلرومتان (2.5 لیتری)

ایرانی

540/000*
47. گلیسیرین (1 لیتری)

ایرانی

305/000*
48. گلیسیرین (2.5 لیتری)

 ایرانی

555/000*
49. پروپیلن گلایکول (یک لیتری)

 ایرانی

280/000*
50. پروپیلن گلایکول  (2.5 لیتری)

ایرانی

500/000*
51. بوتیل استات  (یک لیتری)

 ایرانی

274/000*
52. بوتیل استات (2.5 لیتری)

ایرانی

525/000*
53. کلروفرم 99%  (یک لیتری)

 ایرانی

 478/000*
 54. کلروفرم 99% (2.5 لیتری)

 ایرانی

 940/000*
 55. هگزان نرمال (یک لیتری)

 ایرانی

278/000*
56.  هگزان نرمال(2.5 لیتری)

ایرانی

 495/000*
57.

آب ژاول (سدیم هیپوکلریت ) (یک لیتری)

ایرانی

 —
58. آب ژاول (سدیم هیپو کلریت )(2.5 لیتری)

 ایرانی

 —
59. دی اتیل اتر (یک لیتری)

ایرانی

 —
60. دی اتیل اتر  (2.5 لیتری)

 ایرانی

 61. 1 بوتانول (یک لیتری)

 ایرانی

 255/000*
 62. 1 بوتانول (2.5 لیتری)

 ایرانی

 445/000*
 63. آب مقطر دوبار تقطیر (20 لیتری)

 ایرانی

 —
 64. پتاسیم پرمنگنات (یک کیلوئی)

 ایرانی

560/000*
65.  پتاسیم دی کرومات (یک کیلوئی)

ایرانی

480/000*
66.   پتاسیم کلرید (یک کیلوئی)

 ایرانی

260/000*
67.  پتاسیم یدید (یک کیلوئی)

ایرانی

3/400/000*
68.  پتاسیم  پرسولفات (یک کیلوئی)

ایرانی

69.  پتاسیم فلورید (نیم کیلوئی)

ایرانی

70.  پتاسیم هیدروکسید (پتاس ) (یک کیلوئی)

ایرانی

325/000*

قیمت مواد شیمیایی

71.  پتاسیم نیترات (یک کیلوئی)

ایرانی

72. منیزیم کربنات (یک کیلوئی)

 ایرانی

73. سولفات مس 5 آبه (یک کیلوئی)

 ایرانی

74. سولفات آهن 7 آبه (یک کیلوئی)

 ایرانی

75. سولفات منیزیم 7 آبه  (یک کیلوئی)

 ایرانی

76. سولفات روی 7 آبه  (یک کیلوئی)

 ایرانی

77. کلسیم کربنات (یک کیلوئی)

 ایرانی

175/000*
78. کلسیم کلرید 2 آبه (یک کیلوئی)

 ایرانی

170/000*
79. منیزیم کلرید 6 آبه (یک کیلوئی)

 ایرانی

265/000*
80. سولفات آمونیم (یک کیلوئی )

 ایرانی

81. آمونیم کلرید (یک کیلوئی )

 ایرانی

195/000*
82. سولفوسالسیلیک اسید (یک کیلوئی )

  ایرانی

850/000*
83. پارا آمینو بنزوئیک اسید (100 گرمی )

ایرانی

84. پارافین جامد پاستیلی (واکس پاتوبیولوژی)(یک کیلوئی )

ایرانی

85. سولفور پرسی پیته (یک کیلوئی )

ایرانی

86. ید (یک کیلوئی )

ایرانی

87. EDTA ( یک کیلوئی)

ایرانی

350/000*
88. سولفات روی 1 آبه (یک کیلوئی)

ایرانی

89. سدیم استات 3 آبه (یک کیلوئی)

ایرانی

90. سدیم کلرید (نمک) (یک کیلوئی)

ایرانی

 —
91. سدیم نیترات (یک کیلوئی)

ایرانی

92. سدیم نیتریت (یک کیلوئی)

ایرانی

93. سدیم سولفیت (یک کیلوئی)

ایرانی

94. تری سدیم سیترات (یک کیلوئی)

ایرانی

95. سدیم بنزوات (یک کیلوئی)

ایرانی

96. سدیم هیدروکسید (سود گرانولی )(یک کیلوئی)

ایرانی

97. سدیم لوریل سولفات (یک کیلوئی)

ایرانی

98. دی سدیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)

ایرانی

330/000*
99.  سدیم دی هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)

ایرانی

330/000*
100. سیلیکاژل (یک کیلوئی)

ایرانی

101. بنتونیت  (یک کیلوئی)

ایرانی

195/000*
102. تری سدیم فسفات  (یک کیلوئی)

ایرانی

103. سدیم هیدروژن کربنات  (یک کیلوئی)

ایرانی

104. سولفات سدیم خشک(یک کیلوئی)

ایرانی

105. سولفات سدیم 10 آبه (یک کیلوئی)

ایرانی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

106. دی بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی) ایرانی
107. مونو بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی) ایرانی
108. کربنات سدیم خشک (یک کیلوئی) ایرانی
109. سولفات روی 2 آبه  (یک کیلوئی) ایرانی
110. کلرید مس 2 آبه (یک کیلوئی) ایرانی
111. سولفات آهن 2 آبه (یک کیلوئی) ایرانی 225/000*
112. پتاسیم استات  (یک کیلوئی) ایرانی 310/000*
113. آمونیم استات (یک کیلوئی) ایرانی 285/000*
114. تری منیزیم فسفات (یک کیلوئی) ایرانی
115. پتاسیم دی هیدروژن فسفات مونو بازیک (یک کیلوئی) ایرانی 330/000*
116. دی پتاسیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی) ایرانی 340/000*
117. کلسیم سولفات (یک کیلوئی) ایرانی
118. منیزیم سولفات خشک (یک کیلوئی) ایرانی
119. تالک  (یک کیلوئی) ایرانی
120. منگنز سولفات  آبدار (یک کیلوئی) ایرانی
121. منگنز کلرید 4آبه  (یک کیلوئی) ایرانی  —
122. اسید بوریک (یک کیلوئی) ایرانی 285/000*
123. بافر  PH=4 ( 100 میلی) ایرانی 15/000
124. بافر  PH=7 ( 100 میلی) ایرانی 15/000
125. بافر  PH=10 ( 100 میلی) ایرانی 15/000
126. پودر گیمسا (25 گرمی ) ایرانی 50/000
127. روغن ایمرسیون (250 میلی) ایرانی 50/000
128. آنتالیران(چسب سیتولوژی)(250 میلی) ایرانی 80/000*
129. مونتالیران(چسب پاتولوژی)(250میلی) ایرانی
130. سولفوکرومیک اسید (یک لیتری) ایرانی 60/000
131. آگار (50 گرمی) ایرانی 55/000
132. آگار(100 گرمی) ایرانی 85/000
133. پودر آلومینیوم(100 گرمی) ایرانی 50/000
134. سولفات آمونیوم آهن II (250 گرمی) ایرانی 85/000
135. سولفات آمونیوم آهن III (250 گرمی) ایرانی 85/000
136. آمونیم تیوسیانات (50 گرمی) ایرانی 55/000
137. آمونیم نیترات (500 گرمی)

ایرانی

50/000
138. آمونیم هپتا مولیبدات (100 گرمی)

ایرانی

95/000
139. اتر (250 میلی)

ایرانی

65/000
140. استرانسیم کلرید(50 گرمی )

ایرانی

58/000

قیمت مواد شیمیایی KTG

141. استرانسیم نیترات (50 گرمی)

ایرانی

58/000
142. اوره (500 گرمی)

ایرانی

100/000
143. بنزوئیک اسید(500 گرمی)

ایرانی

95/000
144. پتاسیم برومات (20 گرمی)

ایرانی

60/000
145. پتاسیم بروماید(100 گرمی)

ایرانی

50/000
146. اسید سولفوریک 98% (5 لیتری) AR Labchem تایوان 300/000*
147. اسید سولفوریک 98% (1 لیتری) AR Labchem تایوان 110/000*
148. اسید کلریدریک 37% (5 لیتری) AR Labchem تایوان 325/000*
149 اسید کلریدریک 37% (1 لیتری) AR Labchem تایوان 125/000*
150. اسید نیتریک 65% (5 لیتری) AR Labchem تایوان 350/000*
151. اسید نیتریک 65% (1 لیتری) AR Labchem تایوان 125/000*
152. سود (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 450/000*
153. سود (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 155/000*
154. فروسولفات آمونیوم 99% (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 345/000*
155. فروسولفات آمونیوم 99% (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 1/350/000*
156. استون (5 لیتری) AR Labchem تایوان 450/000*
157. استون (1 لیتری) AR Labchem تایوان 150/000*
158. آب اکسیژنه (5 لیتری) AR Labchem تایوان 350/000*
159. آب اکسیژنه (1 لیتری) AR Labchem تایوان 140/000*
160. متیل رد (25 گرمی) AR Labchem تایوان 425/000*
161. سولفات مس (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 155/000*
162. سولفات مس (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 450/000*
163. سولفات پتاسیم (1کیلوگرم) AR Labchem تایوان 195/000*
164. تری اتانول آمین (5 لیتری) AR Labchem تایوان 375/000*
165. تری اتانول آمین (1 لیتری) AR Labchem تایوان 145/000*
166. هیدروکسید پتاسیم (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 350/000*
167. آرتوفنانترولئین هیدرات (5 گرم) AR Labchem تایوان 350/000*
168. فنل فتالئین (100 گرم) AR Labchem تایوان 390/000*
169. استات آمونیوم (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 205/000*
170. استات آمونیوم (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 700/000*

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

171. دی کرومات پتاسیم (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 550/000*
172. دی کرومات پتاسیم (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 160/000*
173. کرومات پتاسیم (250 گرم) AR Labchem تایوان 210/000*
174. اسید بوریک (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 130/000*
175. اسید بوریک (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 300/000*
176. آمونیاک (5 لیتری) AR Labchem تایوان 350/000*
177. پودر موراکساید (25 گرم) AR Labchem تایوان 410/000*
178. اکسید سلنیوم (250 گرم) AR Labchem تایوان 650/000*
179. دی سولفید کربن (ا لیتری) AR Labchem تایوان 945/000*
180. کلرید باریوم (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 340/000*
181. کلرید باریوم (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 1/350/000*
182. بی کربنات سدیم (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 155/000*
183.  بی کربنات سدیم (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 500/000*
184. هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان 150/000*
185. هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (5 کیلوگرم) AR Labchem تایوان  450/000*
186. نیترات نقره (50 گرم) AR Labchem تایوان 610/000*
187.  نیترات نقره (100 گرم)  AR Labchem تایوان 110/000*
188. آمونیوم هپتا مولیبدات (1 کیلوگرم)  AR Labchem تایوان 1/300/000*
189.  آمونیوم هپتا مولیبدات (100 گرم) AR Labchem تایوان 225/000*
190. آمونیوم وانادات (100 گرم) AR Labchem تایوان 260/000*

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

191. اسید پرکلریک اسید (2.5 لیتری) AR Labchem تایوان 2/300/000*
192. اسید استیک (2.5 لیتری) AR Labchem تایوان 410/000*
193. کلروفرم (2.5 لیتری) AR Labchem تایوان 750/000*
194. نشاسته (500 گرمی) AR Labchem تایوان 360/000*
195. فنل فتالئین (100 گرم) AR Labchem تایوان 260/000*
196. پتاسیم یداید (250 گرمی) AR Labchem تایوان 310/000*
197. تیوسولفات سدیم (1 کیلوگرمی) AR Labchem تایوان 470/000*
198. بروموکرزول گرین (25 گرمی) AR Labchem تایوان 360/000*
199. برمو فنل بلو (25 گرم) AR Labchem تایوان 610/000*
200. سولفات نقره AR Labchem تایوان
201. استاندارد 1000 ppm آهن (1 لیتری) AR Labchem تایوان 310/000*

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

تصویر مرتبط با قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی در سایت هلدینگ KTG