قیمت رفراکتومتر های چینی و آلمانی

تاریخ :ژوئن 18, 2022 نویسنده :Admin

قیمت رفرکتومتر های چینی و آلمانی

قیمت رفرکتومتر های مختلف از برندهای متنوع جهان همراه با ویژگی ها رفراکتومتر های چشمی قلمی,پرتابل و رومیزی  را دراین صفحه مشاهده می کنید.
برای دریافت کاتالوگ رفرکتومتر ها به سایت کروز مراجعه بفرمایید. هلدینگ KTG عامل فروش رفرکتومتر های معتبر با 3 دهه تجربه.
با کلیک روی کلمات نارنجی رنگ به لینک مربوطه وارد شوید.

کد محصول

شرح کالا

نام کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

کد

قیمت رفرکتومتر های مختلف 

چشمی قلمی دستی 

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
DF1

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-10

مخصوص آب صابون 

مدل HRB-10T

آلمانی

6/000/000*
DF2

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-18

مدل HR-18-01

آلمانی

6/000/000*
DF3

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-20

مدل HRN20

آلمانی

6/000/000*
PZ4

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

مدل SBR-32T

چینی

درجه یک

2/000/000*
SJ5

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

چینی

1/000/000*
DF6

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

مدل: HRB32-T

آلمانی

6/000/000*
T7

رفرکتومتر چشمی قلمیBrix : 45-82

مدل :HRB82-T

آلمانی

6/000/000*
T8

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

مدل ORA32B

—— ———-
DF9

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

°OE:0-14

KMV BaBo:0-27°

مدل : HRKL32

آلمانی

6/000/000*
K10

رفرکتومتر چشمی Brix : 0-50

آلمانی

6/000/000*
Z11

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

مدل SBR-62T

چینی

2/500/000*
PO12

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

مدل 010-95000

فرانسوی ———-
DF13

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

ATC دارد

مدل HRB62-T

آلمانی

6/500/000*
T14

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

بدون ATC

مدل: HRN62

آلمانی

6/000/000*
Z15

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-50

مدل SBR-50

چینی

2/100/000*
PO16

رفرکتومتر چشمی قلمیBrix : 0-50

مدل 009-95000

فرانسوی ———-
Z17

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 58-92

مدل VBR-92T

چینی

3/000/000*
T18

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 58-92
مدل ORA 3HB
بدون ATC

——– ———-
DF19

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix: 58 – 92

Baume :38-43

Water in honey: 12-27%
مدل : HR 92

آلمانی

6/000/000*
DF20

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 45-82

Resolution:0.2%BRIX

بدون ATC

مدل : HRN 82

آلمانی

6/000/000*
DF21

رفرکتومتر چشمی قلمی دوستونه

دقت: 0/5 %

Brix : 0-80

دارای پله سوئیچ

مدل HR25-800

آلمانی

12/000/000*
PZ22

رفرکتومتر چشمی تک ستونی قلمی

Brix : 0-80

مدل VBR-80S دقت 0/5

چینی ————-
SJ23 رفراکتومتر چشمی  تک ستونی قلمی

Brix : 0-80

چینی 1/000/000*
DF24

رفرکتومتر چشمی قلمی 

nD: 1.3330-1.5170

دقت:0.0005
بدون ATC
دارای پله سوئیچ

مدل :HR-901

—————

0-90 :BRIX

دقت:0/2%
بدون ATC
دو ستونه

دارای پله سوئیچ

مدل HRB90

آلمانی 13/900/000*

 

 

 

13/900/000*

Z25 رفرکتومتر چشمی قلمی تک ستونی

90-0 :BRIX

چینی

درجه یک

2/300/000*
S26 رفرکتومتر چشمی قلمی تک ستونی

90-0 :BRIX

چینی 1/300/000*
PO27 رفراکتومتر چشمی قلمی سه ستونی 90-0  :BRIX
مدل 015-95000
فرانسوی ———

کد

قیمت رفرکتومتر های مختلف

دیجیتال پرتابل

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
Sa28

رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-50
nD: 1.3330– 1.4200
مدل PDR-108-1

تایوانی

14/200/000*
DF29

رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-60
nD: 1.3330– 1.4419

مدل DR-101-60

آلمانی

14/500/000*
T30

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-85
مدل ORD 85 BM

آلمانی ——-
P31

رفرکتومتر دیجیتال Brix: 0 – 85
مدل MA 871
در دمای 80 درجه، اتوکالیبر، مجهز به A.T.C

ایتالیایی ———
PO32

رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-45
مدل 003-95200

فرانسوی ———-
PO33

رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-85
مدل 95200-009

فرانسوی ———-
So34 رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-45
nD:1.3330-1.4098
مدل DRBO-45nD

چینی

8/500/000*
PO35

رفرکتومتردیجیتال 65-28: Brix
nD: 1.3770 – 1.4535
مدل 004-95200

فرانسوی ———-
Z36

رفرکتومتردیجیتال پرتابل  90-0: Brix

nD: 1.3330-1.4098

مدل: DBR-0090

چینی

13/500/000*
So37

رفرکتومتردیجیتال پرتابل Brix : 0-95
nD: 1.3330-1.5320
مدل : LH-DR152

چینی 9/500/000*
PO38

رفرکتومتردیجیتال پرتابل Brix : 0-85
مدل 0080-95200

فرانسوی ——
DF39

رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-95
nD: 1.3330– 1.5320
مدل DR-201-95

آلمانی

22/000/000*
DF40

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-95

nD: 1.3330 – 1.5320


غلظت شوری: 30-0 %


مدل : DR-301-95

آلمانی

43/200/000*

کد

قیمت رفرکتومتر های مختلف

رومیزی چشمی

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
Z40 رفرکتومتر رومیزی چشمی
ABBE Brix: 0-95
nD: 1.300 – 1.700دارای ATC
مدل2WAJ

چینی

16/000/000*
DF41

رفرکتومتر رومیزی چشمی با قابلیت اتصال به حمام آب

بادقت: 0/1بریکس

بادقت: 0/0002ایندکس

ABBE: Brix: 0-95

nD:1.3000 – 1.7000


مدل: AR4

آلمانی

55/000/000*
So42

رفرکتومتر رومیزی دیجیتال
ABBE Brix: 0-95
nD: 1.300 – 1.700دارای ATC
مدل WAY 2S

چینی —————–
So43 رفراکتومتر دیجیتال اتومات رومیزی
Brix: 0-100
nD: 1.3000 – 1.7000
مدل IR-120

INSMARK
لیسانس امریکا

100/000/000*
T44

رفراکتومتر رومیزی چشمی ABBE Brix: 0-95
مدل ORT 1 RE

آلمانی _
T45

رفراکتومتر رومیزی چشمی ABBE Brix: 0-95
مدل ORT 1 RE

آلمانی _

کد

قیمت رفرکتومتر های مختلف 

مخصوص ضریب شکست(ایندکس)

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
DF46 رفرکتومترچشمی مخصوص ضریب شکست

با دقت : 0/0005  

nD: 1.3330 – 1.5170

مدل:  HRND

آلمانی

14/000/000*

کد

قیمت رفرکتومتر های مختلف

(مخصوص شیر و عسل)

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
PZ47 رفرکتومترچشمی شیر 20-0 :BRIX
با دقت : 0/2 – اندازه گیری ماده خشک درشیر وهمچنین آب باجدول تطبیقی
مدل SMK-1

چینی

3/000/000*
ZGh48 رفرکتومتر چشمی عسل 92-58 :BRIX
بادقت: 0/5
اندازه گیری Brix,Baume وآب عسل- Water:17-27
مدل RHB-90

چینی

3/000/000*
DF49 رفرکتومتر چشمی عسل 92-58 :BRIX
بادقت: 0/1
اندازه گیری Brix,Baume وBe:38-43°آب عسل- Water:12-27
مدل HR-92T

آلمانی

6/000/000*
DF50 رفرکتومتر چشمی عسل 

بادقت: 1% آب در عسل 

رنج اندازه گیری آب عسل %Water:12-30

بدون ATC

مدل:  HRH-30

آلمانی

6/000/000*
Z51

رفرکتومتر دیجیتال عسل 90-58 BRIX
بادقت: 0/1
اندازه گیری Brix,Baume وآب عسل  Water:17-27
مدلDR-301

چینی

14/000/000*

کد

قیمت رفرکتومتر های مختلف

شوری سنج

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
PZ51

شوری سنج چشمی قلمی 100-0با دقت 2
nD: 1.000 – 1.700

مدل SSA-0010

چینی

3/000/000*
FD52

شوری سنج و ایندکس متر چشمی قلمی 

nD: 1.000-1.070

با دقت : 0.001

شوری : 0-10%

بادقت: 0/1%

بدون ATC

مدل: HR27-100

آلمانی

6/000/000*
FD53

شوری سنج چشمی قلمی %28-0

بادقت: 0/2%

بدون ATC

مدل: HR146

آلمانی

6/000/000*
FD54

شوری سنج و ایندکس متر چشمی قلمی 

nD: 1.333-1.373

با دقت : 0.001

شوری : 0-16%

بادقت: 0/2 %

بدون ATC

مدل: HRS16

آلمانی

6/000/000*
کد

قیمت رفرکتومتر های مختلف

(الکل سنج)

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
DF55

رفراکتومتر چشمی قلمی الکل سنج 

بدون ATC

Oechsle: 30-130

Brix: 0-32%

Alcohol: 4.4-19.0%

Resolution: 1 Oechsle /0.2%Brix / 0.1% Alcohol
مدل: HRO32

آلمانی

6/000/000*
DF56

رفراکتومتر چشمی قلمی الکل سنج 

 ATC دارد

Oechsle: 30-130

Brix: 0-32%

Alcohol: 4.4-19.0%

Resolution: 1 Oechsle /0.2%Brix / 0.1% Alcohol
مدل: HRO32-T

آلمانی

6/500/000*
SJ57

رفراکتومتر چشمی قلمی الکل سنج 

چینی

1/200/000*

کد

قیمت رفرکتومتر های مختلف

( مخصوص آب باتری)

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
PZ57

رفرکتومتر مخصوص ضد یخ آب باطری و شیشه شور
آب باطری:1/10-1/40 – انجماد ضدیخ:50-0
شیشه شور:40-0

تایوانی ——–
PO58 رفراکتومترچشمی ضد یخ اتیلن و پروپیلن گلایکول و اسید باتری

محدوده اندازه گیری :

ضدیخ : دمای 0 تا 50- درجه سانتیگراد 

 اسید باتری : 1/10 تا 1/30 g/cm3

دقت اندازه گیری:

+_5 درجه سانتیگراد,+_0.01 g/cm3

مدل : HRKFZ-T

آلمانی  6/000/000*

کد

قیمت رفرکتومتر های مختلف

(مخصوص کلینیکال)

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
GH59 رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال پرتابل
1.000 – 1.050 : Urine SP.G
Serum p: 0-12
nD: 1.3330 – 1.3900
مدل LH-DR302
چینی ———
F60 رفراکتومتر چشمی کلینیکال
refractive index: 1.3330–1.3600 (دقت ±0.0005)
serum protein: 0–12 g/dl (دقت: ±0.2 g/dl)
وزن مخصوص ادرار: 1.000–1.050 UG (دقت: ±0.002 UG)

مدل 18-HRMT
آلمانی 6/000/000*
Z61 رفرکتومتر چشمی کلینیکال 
12~0 g/dl Serum، دقت: 0/2
1.040~1.000 SG ، دقت: 0/002

مدلVUR-1T
چینی ———
SO62

رفراکتومتر چشمی کلینیکال بدون ATC
12~0 g/dl Serum، دقت: 0/2
مدل RHC-200

چینی
M63

رفراکتومتر چشمی رومیزی(پایه دار)
12~0 g/dl Serum
1.050~1.000 SG
مجهز به سیستم اتومات برداشت نمونه
مجهز به منبع نور قابل تنظیم
قابلیت تنظیم سرعت برداشت نمونه
سرعت انجام بیش از 30نمونه در دقیقه
دارای تاییدیه آزمایشگاه رفرانس

ایرانی ———
Z64

رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال پرتابل

12~0 g/dl Serum، دقت : 0/1
1.050~1.000 SG ، دقت : 0/001
مدل DUR-1T

چینی ——-
So65 رفراکتومتر دیجیتال پرتابل (اورینومتر)
urin: 0-12 g/dl
nD: 1.3330-1.3900
مدل XDRC-200
چینی ——–
So66 رفراکتومتر کلینیکال چشمی
Serum Protein: 0-12g/dl
Specific Gravity: 1.000-1.050sg
Refractive Index: 1.330RI-1.360RI

مدل RHC-200ATC
چینی

کد

رفرکتومتر  مخصوص جواهر شناسی

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
S67 رفراکتومترمخصوص جواهر شناسی

رنج 1.30 -1.81 % از 0.01%
مدل MT901S 

تایوانی 15/000/000*

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید رفراکتومتر با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

قیمت رفرکتومتر را از شماره زیر استعلام نمایید:

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 6 میانگین: 4.3]
فرم سفارش