جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی

تاریخ :آگوست 6, 2021 نویسنده :Admin

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی :

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی و ترازوی رطوبت سنجی

با دقت های مختلف و ظرفیت های موجود از کمپانی های معتبر جهان را

در این صفحه ملاحظه می فرمایید.

لطفا از وب سایت کمپانی کرن آلمان نیز  kern.com دیدن فرمایید.

 

 ردیف

ترازوهای آزمایشگاهی

کمپانی

قیمت (تومان)

دقت 1g

3Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 1g و ظرفیت 400g
مدل 
MT Electronics
چین
1/200/000*
2Ta ترازوی الکترونیکی، با دقت 1g و ظرفیت 6kg
مدل PBC-6000-0
Kern
آلمان
6/200/000*
3Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 1g و ظرفیت 6kg

مدل K6000EB

MT Electronics
چین
2/000/000*
4Gh ترازوی الکترونیکی، دقت 1g وظرفیت 30kg
مدل HAW sc
MT Electronics
چین
4/000/000*
5As ترازوی الکترونیکی، با دقت 1g و ظرفیت 30kg
مدل SK30K
A&D
طرح
4/500/000*
6SH ترازوی الکترونیکی، دقت 1g وظرفیت 60kg
مدل WLC60/C2/K
Radwag
لهستان
7/800/000*

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی دقت 0/5g

7Sh ترازوی الکترونیکی، دقت 0/5g وظرفیت 30kg ,سایزصفحه:mm300*300

مدلWLC/F1/K

صفحه نمایش مجزا با کابل 1 متری

Radwag
لهستان
15/000/000*
8Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.5g و ظرفیت 30kg
مدل ALC-30
MT Electronics
چین
3/500/000*

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.1g

9Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 500g،
مدل HG 501 N لودسل آلمانی
MT Electronics
چین
3/500/000*
10Ta ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 1200g
مدل EWB 1200
Kern
آلمان
11Pt ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 2kg
مدل JCZ20001A
PIC LAB
12Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 3kg
مدل WTC3000
Radwag
لهستان
10/000/000*
13As ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 3kg
مدل EK3000i
ژاپنA&D

طرحA&D

9/000/000*

4/000/000*

14Az ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 3kg
مدلSK
Jadever
تایوان
5/650/000*
15As ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل EK6000i
ژاپنA&D

طرحA&D

6/000/000* 

16Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل HG6001N
MT Electronics
چین
5/000/000*
17Ta ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل PFB-6000-I
Kern
آلمان
18GHa

ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg

60231007

Isolab
آلمان
9/500/000*
19Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل WLC 6/A2
Radwag
لهستان
14/600/000*
20J ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل NVT6201
Ohaus
سوییس
16/000/000*
21SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 10kg
مدل WLY 10/D2
Radwag
لهستان
36/500/000*
22Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 10kg
مدل WLC 10/A2
Radwag
لهستان
16/500/000*
23Da ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 12kg
مدل L12001
BeL
ایتالیا
6/300/000*
24Da ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 12kg
مدل KL12001
BeL
ایتالیا
6/300/000*
25An ترازوی الکترونیکی، دقت 0.1g و ظرفیت 15kg
مدل EK 15-L
A&D
ژاپن
8/800/000*
26As ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 20kg
مدل SK 20K
A&D
طرح
6/000/000*
27Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 20kg
مدل WLC20/D2مدل WLC20/A2
Radwag
لهستان
36/000/000*

15/000/000*

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.01g

27Ta ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.01g و ظرفیت 600g
مدل PFB 600-2M
Kern
آلمان
12/000/000*
28Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.01g و ظرفیت 600g 
مدل WTC-600
Radwag
لهستان
7/500/000*
29Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.01g و ظرفیت 600g 
مدل WLC 0/6-A1-C2
Radwag
لهستان
18/000/000*
30Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.01g و ظرفیت 600g 
مدل WLC 1-A2
Radwag
لهستان
15/100/000*
31Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.01g و ظرفیت 1000g 
کالیبراسیون اتومات
مدل WLC 1-A2-C2
Radwag
لهستان
12/700/000*
32As ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 600g
مدل HL600
A&D
طرح
6/500/000*
33As ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 600g
مدل EK 610i
A&D
ژاپن
105/500/000*
34Gh

ترازوی با دقت 0/01g ظرفیت 610g

(محفظه شیشه ای)مدل HG-602M

ترازوی با دقت 0/01g ظرفیت 610g

(محفظه پلاستیکی)مدلHG-600

MT Electronics
چین
 

لودسل آلمانی

8/500/000*

لودسل چینی

6/500/000*

6/000/000*

35Da ترازوی با دقت 0/01g ظرفیت 600g
مدلNV622
Ohaus
سوئیس
36SH ترازوی با دقت 0/01g ظرفیت 1000g

مدلWLC 1/A2

Radwag
لهستان
12/000/000*
37Ta ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.01g و ظرفیت 1200g
مدل PFB 1200-2
Kern
آلمان
12/500/000*
38Ta ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 1200g
مدل BJ 1200 C
Precisa
سوئیس
16/000/000*
39SH ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 2000g
مدل WTC 2000
Radwag
لهستان
7/500/000*
40SH ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 1200g

مدل WLC 2/A2

Radwag
لهستان
15/000/000*
40SH ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 1200g
کالیبراسیون اتومات
مدل PS1200 R2
Radwag
لهستان
17/000/000*
41SH

ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 2100g

کالیبراسیون اتومات
مدل PS2100 R2

Radwag
لهستان
24/200/000*
42As ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 2000g
مدل GF 2000
ژاپنA&D

طرحA&D

32/000/000*

6/000/000*

43Ta ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 2200g
مدل BJ 2200 C
Precisa
سوئیس
19/000/000*
44As ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 4000g

مدل GF 4000

ژاپنA&D 26/000/000*
44As ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 4000g

مدل PRJ 4200-2NM

Kern
آلمان
80/000/000*
44Gh ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 5000g MT Electronics
چین
8/000/000*
44Gh ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 6000g

مدل GF 6000

ژاپنA&D 26/000/000*

قیمت ترازوهای آزمایشگاهی با دقت 0.001g

45Gh ترازو ، با دقت  0.001g و ظرفیت 200g
مدل HS-200S
MT Electronics
چین
 9/000/000*
45Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 200g
مدل WTC200
Radwag
لهستان
9/000/000*
46Ta ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.001g و ظرفیت 210g
کالیبراسیون اتومات مدل PS210.R2
Radwag
لهستان
23/000/000*
47Ta ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.001g و ظرفیت 300g
مدل PCD250-3
Kern
آلمان
16/000/000*
48Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 300g، 
مدل HS-300S

لودسل آلمانی

MT Electronics
چین
15/000/000*
49Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 300g
مدل FH303
MT Electronics
چین
12/500/000*
50As ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 300g
مدل FX300
ژاپنA&D

طرحA&D

25/000/000*

9/000/000* 

51Da ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 310g
مدل S303
BEL
ایتالیا
52Ta ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 320g
کالیبراسیون اتومات مدل XB 320M SCS
Precisa
سوئیس
32/000/000*
53SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 360g
کالیبراسیون اتومات مدل PS360.R2
Radwag
لهستان
20/000/000*
54Ta

ترازوی الکترونیکی با دقت 0/001g ظرفيت 420g

مدل PLE-420-3

Kern
آلمان
55As ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 600g
مدل GF-600
A&D
ژاپن
28/000/000*
56SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 600g
مدل PS 600.R1
Radwag
لهستان
23/500/000*
57SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 600g
کالیبراسیون اتومات
مدل PS 600.R2
Radwag
لهستان
30/000/000*
58SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 750g
مدل PS750.R1
Radwag
لهستان
19/000/000*
59SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 750g
کالیبراسیون اتومات
مدل PS750.X2
Radwag
لهستان
40/000/000*
60Da ترازوی با دقت 0/001g ظرفيت 1000g
مدل MW1003i
BEL
ایتالیا
61SH ترازوی با دقت 0/001g ظرفيت 1000g
مدل PS1000.R1
Radwag
لهستان
30/000/000*
62SH ترازوی با دقت 0/001g ظرفيت 1000g
کالیبراسیون اتومات
مدل PS1000.R2
Radwag
لهستان
45/000/000*
60As ترازوی با دقت 0/001g ظرفيت 1000g
مدل GF1000
A&D
ژاپن
28/000/000*
63Da ترازوی با دقت 0/001g ظرفيت 2100g
مدل MW2103i
BEL
ایتالیا

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.0001g

64SH ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 110g 
مدل AS 110.R1
Radwag
لهستان
PLUS

33/000/000*

65Da ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 160g 
مدل GCA 803
Sartorius
آلمان
66Sh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 160g کالیبره دستی
مدل AS160 R1
Radwag
لهستان
PLUS

32/500/000*

67Gh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 200g کالیبره دستی
مدل FA2004
MT Electronics
چین
24/000/000*
68Gh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 200g اتوکالیبره MT Electronics
چین
69As

ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.0001g و ظرفیت 200g اتوکالیبره

مدل GR 200 

ژاپنA&D

طرحA&D

55/000/000*

30/000/000*

70As ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.0001g و ظرفیت 200g کالیبره دستی
مدل HR 200
ژاپنA&D

طرحA&D

25/000/000*

71Da ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 220g اتوکالیبره-سری PLUS
مدل AS 220.X2 PLUS
Radwag
لهستان
52/000/000*
72Da ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 220g اتوکالیبره
مدل AS 220.R2 PLUS
Radwag
لهستان
35/500/000*
73Sh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 220g کالیبره دستی
مدل AS 220.R1
Radwag
لهستان
30/000/000*
74Sh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 220g اتوکالیبره
مدل AS 220.R2
Radwag
لهستان
32/000/000*
75Ta ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.0001g و ظرفیت 220g اتوکالیبره
مدل ABJ 220-4NM
Kern
آلمان
40/000/000*
76SH ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.0001g و ظرفیت 310g اتوکالیبره
مدل AS 310.R2
Radwag
لهستان

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی رطوبت سنجی

77Da ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 35 گرم
مدل: MA35
Sartorius
آلمان
95/000/000*
78Da ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 50 گرم-کالیبراسیون خارجی-صفحه لمسی و رنگی قابلیت رسم نمودار درب اتوماتیک
مدل:  MA50.X2.A.IR
Radwag
لهستان
55/000/000*
79SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 50 گرم-کالیبراسیون خارجی
مدل:  MA50R.IR
Radwag
لهستان
50/000/000*
80SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 110 گرم-کالیبراسیون خارجی
مدل: MA110R.IR
Radwag
لهستان
35/000/000*
81SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 50 گرم-کالیبراسیون خارجی

مدل:  MA50R.WH

Radwag
لهستان
45/000/000*
82SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 110 گرم-کالیبراسیون داخلی
مدل:  MA110R.WH
Radwag
لهستان
36/000/000*
83SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 50 گرم-کالیبراسیون خارجی
مدل:  MA50/1R.IR
Radwag
لهستان
84SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 50 گرم-کالیبراسیون خارجی
مدل:  MA50/1R.WH
Radwag
لهستان
85SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 200 گرم-کالیبراسیون خارجی
مدل:  MA200 3Y.WH
Radwag
لهستان
86SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 210 گرم-کالیبراسیون داخلی
مدل:  MA210R.WH
Radwag
لهستان
37/000/000*
87Ta ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 60 گرم-کالیبراسیون داخلی
مدل: DBS 60-3
Kern
آلمان
45/000/000*
88As ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 50 گرم-کالیبراسیون خارجی
مدل:  MX50
A&D

ژاپن

65/000/000*
89Da ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 160 گرم-کالیبراسیون خارجی
مدل: I Termo 163M
BEL
ایتالیا
43/000/000*
90Da ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 60 گرم-کالیبراسیون خارجی
مدل:  I Termo 64M
BEL
ایتالیا
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]
فرم سفارش