قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی

تاریخ :می 27, 2022 نویسنده :Admin

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی :

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی و ترازوی رطوبت سنجی

با دقت های مختلف و ظرفیت های موجود از کمپانی های معتبر جهان را

در این صفحه ملاحظه می فرمایید.

لطفا از وب سایت کمپانی کرن آلمان نیز  kern.com دیدن فرمایید.

 ردیف

ترازوهای آزمایشگاهی

کمپانی

قیمت (تومان)

دقت 1g

1Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 1g و ظرفیت 400g
مدل —-
MT Electronics
چین
1/200/000*
2Ta ترازوی الکترونیکی، با دقت 1g و ظرفیت 6kg
مدل PCB-6000-0
Kern
آلمان
————-
3Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 1g و ظرفیت 6kg

مدل HAW6

MT Electronics
چین
2/000/000*
4Gh ترازوی الکترونیکی، دقت 1g وظرفیت 30kg
مدل HAW30
MT Electronics
چین
4/000/000*
5As ترازوی الکترونیکی، با دقت 1g و ظرفیت 30kg
مدل SK30K
ژاپنA&D

طرحA&D

30/000/000*

6/500/000*

6SH ترازوی الکترونیکی، دقت 1g وظرفیت 60kg
مدل WLC60/C2/K
Radwag
لهستان
16/000/000*
7SH ترازوی الکترونیکی، دقت 2g وظرفیت 120kg
مدل WLC120/C2/K
Radwag
لهستان
13/500/000*
8As ترازوی الکترونیکی، دقت 5g وظرفیت 100kg چینی 4/800/000*

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی دقت 0/5g

9Sh ترازوی الکترونیکی، دقت 0/5g وظرفیت 30kg ,سایزصفحه:mm300*300

مدلWLC/F1/K

صفحه نمایش مجزا با کابل 1 متری

Radwag
لهستان
15/000/000*
10Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.5g و ظرفیت 30kg
مدل ALC-30
MT Electronics
چین
4/500/000*

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.1g

1Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 500g
مدل HG 501 N  لودسل آلمانی
MT Electronics
چین
3/500/000*
2Ta ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 1200g
مدل EWB 1200
Kern
آلمان
3Pt ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 2kg
مدل JCZ20001A
PIC LAB
4Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 3kg
مدل WTC3000
Radwag
لهستان
10/000/000*
5As ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 3kg
مدل EK3000i
ژاپنA&D

طرحA&D

9/000/000*

4/000/000*

6Az ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 3kg
مدلJWE-3
Jadever
تایوان
5/650/000*
7As ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل EK6000i
ژاپنA&D

طرحA&D

6/000/000* 

8Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل HG6001N
MT Electronics
چین
8/500/000*
9Ta ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل PFB-6000-I
Kern
آلمان
10Ga ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg

مدل:60231007

Isolab
آلمان
9/500/000*
11J ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل NVT6201
Ohaus
سوییس
16/000/000*
12SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل WLY 6/D2
Radwag
لهستان
52/000/000*
13SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل 2/WLC/A2/C
Radwag
لهستان
15/000/000*
14SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل WLC6/F1/K
Radwag
لهستان
14/000/000*
15SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 6kg
مدل WLC 6/A2
Radwag
لهستان
13/000/000*
16SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 10kg
مدل WLY 10/D2
Radwag
لهستان
52/300/000*
17Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 10kg
مدل WLC 10/A2
Radwag
لهستان
12/300/000*
18Da ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 12kg
مدل L12001
BeL
ایتالیا
6/300/000*
19Da ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 12kg
مدل KL12001
BeL
ایتالیا
6/300/000*
20An ترازوی الکترونیکی، دقت 0.1g و ظرفیت 15kg
مدل EK 15-L
A&D
ژاپن
8/800/000*
21As ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 20kg
مدل SK 20K
A&D
طرح
6/000/000*
22Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 20kg
مدل WLY20/D2
Radwag
لهستان
52/700/000*
23Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 20kg
مدل WLC20/A2
Radwag
لهستان
13/000/000*
24Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 30kg
مدل 22-880
Kern
آلمان
35/000/000*
25SI ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 10kg
مدل  1-PRS10200
Kern
آلمان
26SI ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 15kg
مدل  46-470
Kern
آلمان
27SI ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.1g و ظرفیت 36kg
مدل  FKB0.1
Kern
آلمان
78/000/000*

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.01g

1Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.01g و ظرفیت 600g 
مدل WTC-600
Radwag
لهستان
7/500/000*
2Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.01g و ظرفیت 600g 
مدل WLC 0/6-A1-C2
Radwag
لهستان
18/000/000*
3Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.01g و ظرفیت 600g 
مدل WLC 1-A2
Radwag
لهستان
12/100/000*
4Sh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.01g و ظرفیت 1000g 
کالیبراسیون اتومات
مدل WLC 1-A2-C2
Radwag
لهستان
12/700/000*
5As ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 600g

کالیبراسیون اتومات
مدل HL600

A&D
طرح
8/500/000*
6As ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 600g
مدل EK 610i
A&D
ژاپن
13/500/000*
7Gh

ترازوی با دقت 0/01g ظرفیت 610g

(محفظه شیشه ای)مدل HG-602M

MT Electronics
چین
لودسل آلمانی

8/500/000*

8Gh ترازوی با دقت 0/01g ظرفیت 610g

(محفظه پلاستیکی)مدلHG-600

MT Electronics
چین
لودسل چینی

6/500/000*

6/000/000*

9Ta ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.01g و ظرفیت 2000g
مدل PFB 2000-2
Kern
آلمان
14/500/000*
10SH ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 2000g
مدل WTC 2000
Radwag
لهستان
9/000/000*
11SH ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 1200g

مدل WLC 2/A2

Radwag
لهستان
15/000/000*
12SH ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 1200g
کالیبراسیون اتومات
مدل PS1200 R2
Radwag
لهستان
23/000/000*
13SH ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 2100g
کالیبراسیون اتومات
مدل PS2100 R2
Radwag
لهستان
23/000/000*
14SH

ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 2100g

Mono Block system

کالیبراسیون اتومات
مدل PS2100 R2M

Radwag
لهستان
24/000/000*
15As ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 2000g
مدل GF 2000
ژاپنA&D

طرحA&D

32/000/000*

6/000/000*

16Ta ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 3000g
مدل PFB3000-2
Kern
آلمان
15/500/000*
17As ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 4000g

مدل GF 4000

ژاپنA&D 26/000/000*
18At ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 3500g

مدل PS3500 C1

Radwag
لهستان
16/000/000*
19At ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 3500g

مدل PS3500 R1

Radwag
لهستان
16/600/000*
20Ta ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 3600g

مدل Kb3600-2N

Kern
آلمان
17/000/000*
21At ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 3500g
مدل PS4500 /C1
Radwag
لهستان
17/500/000*
22At ترازوی با دقت 0/01g با ظرفيت 6000g

باصفحه نمایش لمسی
مدل PS6000 /Y

Radwag
لهستان
14/500/000*
23Gh ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 5000g

مدل FH 5002BM

MT Electronics
چین
10/000/000*
24Gh ترازوی با دقت 0/01g ظرفيت 6000g

مدل GF 6000

ژاپنA&D 40/000/000*

قیمت ترازوهای آزمایشگاهی با دقت 0.001g

45Gh ترازو ، با دقت  0.001g و ظرفیت 200g
مدل HS-200S
MT Electronics
چین
 9/000/000*
45Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 200g
مدل WTC200
Radwag
لهستان
9/000/000*
46At ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.001g و ظرفیت 210g
کالیبراسیون خارجی مدل PS210/C/1
Radwag
لهستان
18/000/000*
46Ta ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.001g و ظرفیت 210g
کالیبراسیون اتومات مدل PS210.R2
Radwag
لهستان
21/000/000*
47Ta ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.001g و ظرفیت 300g
مدل PFB300-3
Kern
آلمان
————
48Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 300g، 
مدل HS-300S

لودسل آلمانی

MT Electronics
چین
15/000/000*
49Gh ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 300g
مدل FH303
MT Electronics
چین
12/500/000*
50As ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 300g
مدل FX300
ژاپنA&D

طرحA&D

25/000/000*

10/000/000* 

51Da ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 310g
مدل S303
BEL
ایتالیا
52Ta ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 320g
کالیبراسیون اتومات مدل XB 320M SCS
Precisa
سوئیس
32/000/000*
46At ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.001g و ظرفیت 360g
کالیبراسیون خارجی مدل PS360/C/1
Radwag
لهستان
19/000/000*
53SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 360g
کالیبراسیون اتومات مدل PS360.R2
Radwag
لهستان
20/000/000*
54Ta

ترازوی الکترونیکی با دقت 0/001g ظرفيت 420g

مدل PLE-420-3

Kern
آلمان
55As ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 600g
مدل GF-600
A&D
ژاپن
40/000/000*
56SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 600g
مدل PS 600.R1
Radwag
لهستان
20/500/000*
57SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 600g
کالیبراسیون اتومات
مدل PS 600.R2
Radwag
لهستان
21/500/000*
58

At/SH 

ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 750g
مدل PS750.R1
Radwag
لهستان
20/000/000*
59SH ترازوی الکترونیکی، با دقت 0.001g و ظرفیت 750g
کالیبراسیون اتومات
مدل PS750.X2
Radwag
لهستان
40/000/000*
60SH ترازوی با دقت 0/001g ظرفيت 1000g
مدل PS1000.R1
Radwag
لهستان
30/000/000*
61SH ترازوی با دقت 0/001g ظرفيت 1000g
کالیبراسیون اتومات
مدل PS1000.R2
Radwag
لهستان
45/000/000*
62SH ترازوی با دقت 0/001g ظرفيت 1000g
کالیبراسیون اتومات
مدل PS1000.R2
Radwag
لهستان
45/000/000*
63As ترازوی با دقت 0/001g ظرفيت 1000g
مدل GF1000
A&D
ژاپن
38/500/000*
64SH ترازوی با دقت 0/001g ظرفيت 3000g
کالیبراسیون اتوماتصفحه نمایش رنگی و لمسی مدل PS3000.X2
Radwag
لهستان
45/000/000*

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.0001g

64SH ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 110g 
مدل AS 110.R1
Radwag
لهستان
PLUS

33/000/000*

65Da ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 160g 
مدل GCA 803
Sartorius
آلمان
66Sh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 160g کالیبره دستی
مدل AS160 R1
Radwag
لهستان
PLUS

32/500/000*

67Gh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 200g کالیبره دستی
مدل FA2004
MT Electronics
چین
24/000/000*
68Gh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 200g اتوکالیبره MT Electronics
چین
69As

ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.0001g و ظرفیت 200g اتوکالیبره مدل GR 200 

ژاپنA&D

طرحA&D

75/000/000*

35/000/000*

70As ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.0001g و ظرفیت 200g کالیبره دستی
مدل HR 200
ژاپنA&D

طرحA&D

55/000/000*

30/000/000*

71Da ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 210g اتوکالیبره
مدل: M 214 AI
BEL
ایتالیا
72Da ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 214g
کالیبر خارجی
مدل PA214
Ohaus
سوئیس
73Sh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 220g اتوکالیبره-سری PLUS
مدل AS 220.X2 PLUS
Radwag
لهستان
38/500/000*
74Sh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 220g اتوکالیبره سری PLUS
مدل AS 220.R2 PLUS
Radwag
لهستان
30/500/000*
75Sh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 220g کالیبره دستی سری PLUS
مدل AS 220.R1 PLUS
Radwag
لهستان
28/000/000*
76Sh ترازوی آزمایشگاهی، با دقت 0.0001g و ظرفیت 220g کالیبره دستی
مدل AS 220.R1
Radwag
لهستان
77Ta ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.0001g و ظرفیت 220g اتوکالیبره
مدل ABJ 220-4NM
Kern
آلمان
40/000/000*
79Ta ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.00001g و ظرفیت 220g اتوکالیبره
مدل abt220-5dnn
Kern
آلمان
99/000/000*
80At ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.0001g

و ظرفیت 510g 
مدل PS 510.C/R1

Radwag
لهستان
18/000/000*
81At ترازوی آزمایشگاهی، با دقت  0.0001g

و ظرفیت 600g 
مدل PS 600 R2

Radwag
لهستان
22/000/000*

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی رطوبت سنجی

77Da ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 35 گرم
مدل: MA35
Sartorius
آلمان
100/000/000*
78SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/0001 گرم و ظرفیت 50 گرم
مدل: MA50/1.X2.IC.A.IR
Radwag
لهستان
53/000/000*
79SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 50 گرم
مدل:  MA50R.IR
Radwag
لهستان
37/500/000*
80SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 110 گرم
مدل: MA110R.IR
Radwag
لهستان
34/000/000*
81SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 50 گرم-
مدل:  MA50R.WH
Radwag
لهستان
39/000/000*
82SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 110 گرم
مدل:  MA110R.WH
Radwag
لهستان
35/000/000*
83SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 200 گرم
مدل:  MA200 3Y.WH
Radwag
لهستان
84SH ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 210 گرم-
مدل:  MA210R.WH
Radwag
لهستان
37/000/000*
85Ta ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 60 گرم
مدل: DBS 60-3
Kern
آلمان
42/000/000*
86As ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 50 گرم
مدل:  MX50
A&D
ژاپن
65/000/000*
87Da ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 160 گرم
مدل: I Termo 163M
BEL
ایتالیا
43/000/000*
88Da ترازوی رطوبت سنج،با دقت 0/001 گرم و ظرفیت 60 گرم
مدل:  I Termo 64M
BEL
ایتالیا

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

قیمت ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی را از شماره زیر استعلام نمایید:

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 6 میانگین: 4.2]
فرم سفارش