قیمت الک 8 اینچ

تاریخ :می 5, 2022 نویسنده :Admin

قیمت الک 8 اینچ

قیمت الک فریم 8 اینچ آزمایشگاهی و تنوع آنها در اندازه قطر 20 سانتیمتر (فریم 8 اینچ) را در این صفحه  ملاحظه میفرمایید.

هلدینگ KTG  ارائه دهنده انواع قیمت الک فریم 8 اینچ در سایزهای مختلف میباشد.

 

 

ردیف

شرح کالا

کمپانی

بهای هر واحد (تومان)

1.

قیمت الک 8 اینچ استیل با اندازه ذرات5/60 میلی متر

معادل مش3.1/2

ایرانی 800/000*

2.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات4/75 میلی متر

معادل مش 4

ایرانی 800/000*

3.

 الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 4 میلی متر

معادل مش 5

 ایرانی 800/000*

4.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات3/35 میلی متر

معادل مش 6

 ایرانی 800/000*

5.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات2/83 میلی متر

معادل  مش 7

 ایرانی 800/000*

 6.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات2/36 میلی متر

معادل مش 8

 ایرانی 800/000*

7.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 2 میلی متر

معادل مش 10

 ایرانی 800/000*

8.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات1/68 میلی متر

معادل مش 12

ایرانی 800/000*

9.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 1/41 میلی متر

معادل مش 14

ایرانی 800/000*

10.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 1/2 میلی متر

معادل مش 16

ایرانی 800/000*

11.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 1 میلی متر

معادل مش 18

ایرانی 800/000*

12.

الک فریم 8 اینج استیل با اندازه ذرات 0/84 میلی متر

معادل مش 20

ایرانی 800/000*

13.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/71 میلی متر

معادل مش 25

ایرانی 800/000*

14.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/60 میلی متر

معادل مش 30

ایرانی 800/000*

15.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/50 میلی متر

معادل مش 35

ایرانی 800/000*

16.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/42 میلی متر

معادل مش 40

ایرانی 800/000*

17.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/355 میلی متر

معادل مش 45

ایرانی 800/000*

18.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/30 میلی متر

معادل مش 50

ایرانی 800/000*

19.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/25 میلی متر

معادل مش 60

ایرانی 800/000*

20.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/212 میلی متر

معادل مش 70

ایرانی 800/000*

21.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/18 میلی متر

معادل مش 80

ایرانی 800/000*

22.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 150 میکرون

معادل مش 100

ایرانی 800/000*

23.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 125 میکرون

معادل مش 120

ایرانی 950/000*

24.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 106 میکرون

معادل مش 140

ایرانی 950/000*

25.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 105 میکرون

معادل مش 150

ایرانی 950/000*

26.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 90 میکرون

معادل مش 170

ایرانی 950/000*

27.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 75 میکرون

معادل مش 200

ایرانی 950/000*

28.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات63 میکرون

معادل مش 230

ایرانی 1/000/000*

29.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 53 میکرون

معادل مش 270

ایرانی 1/000/000*

30.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 44 میکرون

معادل مش 325

ایرانی 1/000/000*

31.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 37 میکرون

معادل مش 400

ایرانی 1/000/000*

قیمت الک 8 اینچ

32.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 25 میکرون

معادل مش 500

ایرانی 1/500/000*

33.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 20 میکرون

معادل مش 625

ایرانی 3/000/000*

34.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 15 میکرون

معادل مش800

ایرانی 3/700/000*

35.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 10 میکرون

معادل مش1000

ایرانی 6/000/000*

36.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 5 میکرون

معادل مش1400

ایرانی 7/500/000*

37.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 6/36 میلیمتر

معادل مش “1/4

ایرانی 800/000*

38.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 8 میلیمتر

معادل مش “5/16

ایرانی 800/000*

39.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 9/51 میلیمتر

معادل مش “3/8

ایرانی 800/000*

40.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 11/20 میلیمتر

معادل مش “7/16

ایرانی 800/000*

41.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 12/70 میلیمتر

معادل مش “1/2

ایرانی 800/000*

42.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 16 میلیمتر

معادل مش “5/8

ایرانی 800/000*

43.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 19 میلیمتر

معادل مش “3/4

ایرانی 800/000*

44.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 25/40 میلیمتر

معادل مش “1

ایرانی 800/000*

45.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 31/50 میلیمتر

معادل مش “1/4 و 1

ایرانی 800/000*

46.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 38/10 میلیمتر

معادل مش “1/2 و 1

ایرانی 800/000*

47.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 44/50 میلیمتر

معادل مش “3/4 و 1

ایرانی 800/000*

48.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 50/80 میلیمتر

معادل مش “2

ایرانی 800/000*

49.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 63/50 میلیمتر

معادل مش “1/2 و 2

ایرانی 800/000*

50.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 76/20 میلیمتر

معادل مش “3

ایرانی 800/000*

51.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 89 میلیمتر

معادل مش “1/2 و 3

ایرانی 800/000*

52.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 101/60 میلیمتر

معادل مش “4

ایرانی 800/000*

53.

زیر الک فریم 8 اینچ (PAN) ایرانی 450/000*

54.

درب الک فریم 8 اینچ (Cover) ایرانی 350/000*

55.

الک شستشو فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 75 میکرون

معادل مش 200

ایرانی 850/000*

56.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 1/7*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)

ایرانی ———*

57.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 1*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)

ایرانی 1/000/000*

58.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 1/8*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)

ایرانی 1/500/000*

59.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 1/8*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)

ایرانی 1/000/000*

60.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/0*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)

ایرانی 1/500/000*

61.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/0*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)

ایرانی 1/000/000*

62.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/2*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)

ایرانی ——–*

63.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/2*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات(فریم استیل توری گالوانیزه)

ایرانی ——–*

64.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/5*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)(سفارشی)

ایرانی 1/500/000*

65.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/8*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)(سفارشی)

ایرانی ——–*

66.

شیکر الک عمومی با 6 الک و یک زیر الک ودرب الک ایرانی 25/000/000*

67.

شیکر الک عمومی بدون الک (همراه زیر الک و درب الک) ایرانی 20/000/000*

68.

شیکر الک دیجیتال دارای گیربکس و تایمر به همراه 4 الک مخصوص آرد
(دورانی با مش 106 میکرون- 125 میکرون – 180 میکرون -475 میکرون)
ایرانی 18/000/000*

69.

شیکر الک مخصوص آرد بدون الک ایرانی ——–*

70.

مجموعه 4 عددی الکهای فریم چوبی مخصوص آرد ایرانی

 

قیمت الک آزمایشگاهی 8 اینچ

انواع الک آزمایشگاهی

 

توصیه می شود برای اطلاع از انواع الک های استاندارد مطلب الک های استاندارد آزمایشگاهی را مطالعه نمایید.

جهت مشاهده قیمت الک فریم 8 اینچ و مشخصات نمونه انگلیسی به وبسایت Endecotts مراجعه فرمایید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
فرم سفارش