جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت الک 12 اینچ

تاریخ :نوامبر 9, 2021 نویسنده :لیلا

قیمت الک 12 اینچ

قیمت الک 12 اینچ آزمایشگاهی با تنوع آنها در اندازه قطر 30 سانتیمتر (فریم12 اینچ) را در این صفحه ملاحظه میفرمایید.

هلدینگ KTG  ارائه دهنده انواع الک در سایزهای مختلف میباشد.

 

 

ردیف شرح کالا کمپانی بهای هر واحد (تومان)

1.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات5/60 میلی متر معادل مش3.1/2 ایرانی 1/000/000*

2.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات4/75 میلی متر معادل مش 4 ایرانی 1/000/000*

3.

 الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 4 میلی متر معادل مش 5  ایرانی 1/000/000*

4.

الک فریم 12اینچ استیل با اندازه ذرات3/35 میلی متر معادل مش 6  ایرانی 1/000/000*

5.

الک فریم12 اینچ استیل با اندازه ذرات2/83 میلی متر معادل  مش 7  ایرانی 1/000/000*

 6.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات2/36 میلی مترمعادل مش 8  ایرانی 1/000/000*

7.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 2 میلی مترمعادل مش 10  ایرانی 1/000/000*

8.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات1/68 میلی مترمعادل مش 12 ایرانی 1/000/000*

9.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 1/41 میلی متر معادل مش 14 ایرانی 1/000/000*

10.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 1/2 میلی متر معادل مش 16 ایرانی 1/000/000*

11.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 1 میلی متر معادل مش 18 ایرانی 1/000/000*

12.

الک فریم 12 اینج استیل با اندازه ذرات 0/84 میلی متر معادل مش 20 ایرانی 1/000/000*

13.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/71 میلی متر معادل مش 25 ایرانی 1/000/000*

14.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/60 میلی متر معادل مش 30 ایرانی 1/000/000*

15.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/50 میلی متر معادل مش 35 ایرانی 1/000/000*

16.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/42 میلی متر معادل مش 40 ایرانی 1/000/000*

17.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/355 میلی متر معادل مش 45 ایرانی 1/000/000*

18.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/30 میلی متر معادل مش 50 ایرانی 1/000/000*

19.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/25 میلی متر معادل مش 60 ایرانی 1/000/000*

20.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/212 میلی متر معادل مش 70 ایرانی 1/000/000*

21.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/18 میلی متر معادل مش 80 ایرانی 1/000/000*

22.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 150 میکرون معادل مش 100 ایرانی 1/000/000*

23.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 125 میکرون معادل مش 120 ایرانی 1/200/000*

24.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 106 میکرون معادل مش 140 ایرانی 1/200/000*

25.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 105 میکرون معادل مش 150 ایرانی 1/200/000*

26.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 90 میکرون معادل مش 170 ایرانی 1/200/000*

27.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 75 میکرون معادل مش 200 ایرانی 1/200/000*

28.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات63 میکرون معادل مش 230 ایرانی 1/300/000*

29.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 53 میکرون معادل مش 270 ایرانی 1/300/000*

30.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 44 میکرون معادل مش 325 ایرانی 1/300/000*

31.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 37 میکرون معادل مش 400 ایرانی 1/300/000*

32.

قیمت الک 12 اینچ

33.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 25 میکرون معادل مش 500 ایرانی 2/000/000*

34.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 20 میکرون معادل مش 625 ایرانی 2/800/000*

35.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 15 میکرون معادل مش800 ایرانی 3/600/000*

36.

الک فریم 12اینچ استیل با اندازه ذرات 10 میکرون معادل مش1000 ایرانی 3/800/000*

37.

الک فریم12 اینچ استیل با اندازه ذرات 5 میکرون معادل مش1400 ایرانی 4/000/000*

38.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 6/36 میلیمتر معادل مش “1/4 ایرانی 1/000/000*

39.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 8 میلیمتر معادل مش “5/16 ایرانی 1/000/000*

40.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 9/51 میلیمتر معادل مش “3/8 ایرانی 1/000/000*

41.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 11/20 میلیمتر معادل مش “7/16 ایرانی 1/000/000*

42.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 12/70 میلیمتر معادل مش “1/2 ایرانی 1/000/000*

43.

الک فریم 12اینچ استیل با اندازه ذرات 16 میلیمتر معادل مش “5/8 ایرانی 1/000/000*

44.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 19 میلیمتر معادل مش “3/4 ایرانی 1/000/000*

45.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 25/40 میلیمتر معادل مش “1 ایرانی 1/000/000*

46.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 31/50 میلیمتر معادل مش “1/4 و 1 ایرانی 1/000/000*

47.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 38/10 میلیمتر معادل مش “1/2 و 1 ایرانی 1/000/000*

48.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 44/50 میلیمتر معادل مش “3/4 و 1 ایرانی 1/000/000*

49.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 50/80 میلیمتر معادل مش “2 ایرانی 1/000/000*

50.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 63/50 میلیمتر معادل مش “1/2 و 2 ایرانی 1/000/000*

51.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 76/20 میلیمتر معادل مش “3 ایرانی 1/000/000*

52.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 89 میلیمتر معادل مش “1/2 و 3 ایرانی 1/000/000*

53.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 101/60 میلیمتر معادل مش “4 ایرانی 1/000/000*

54.

زیر الک فریم 12 اینچ (PAN) ایرانی 850/000*

55.

درب الک فریم 12 اینچ (Cover) ایرانی 850/000*

56.

الک شستشو فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 75 میکرون معادل مش 200 ایرانی ———

57.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 1/7*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل) ایرانی ———*

58.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 1*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه) ایرانی 1/000/000*

59.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 1/8*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل) ایرانی 1/200/000*

60.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 1/8*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه) ایرانی 1/000/000*

61.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 2/0*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل) ایرانی 1/200/000*

62.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 2/0*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه) ایرانی 1/000/000*

63.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 2/2*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل) ایرانی ———–*

64.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 2/2*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات(فریم استیل توری گالوانیزه) ایرانی ——–*

65.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 2/5*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)(سفارشی) ایرانی 1/400/000*

66.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 2/8*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)(سفارشی) ایرانی ————–*

67.

شیکر الک عمومی با 6 الک و یک زیر الک ایرانی ——–

68.

شیکر الک عمومی بدون الک (همراه زیر الک و درب الک) ایرانی ——-

69.

شیکر الک دیجیتال دارای گیربکس و تایمر به همراه 4 الک مخصوص آرد
(دورانی با مش 106 میکرون- 125 میکرون – 180 میکرون -475 میکرون)
ایرانی

70.

شیکر الک مخصوص آرد بدون الک ایرانی

71.

مجموعه 4 عددی الکهای فریم چوبی مخصوص آرد ایرانی

توصیه می شود برای اطلاع از انواع الک های استاندارد مطلب الک های استاندارد آزمایشگاهی را مطالعه نمایید.

جهت مشاهده قیمت الک آزمایشگاهی 12 اینچ و مشخصات نمونه انگلیسی به وبسایت Endecotts مراجعه فرمایید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
فرم سفارش