قیمت الک 12 اینچ

تاریخ :می 4, 2022 نویسنده :لیلا

قیمت الک 12 اینچ

قیمت الک 12 اینچ آزمایشگاهی با تنوع آنها در اندازه قطر 30 سانتیمتر (فریم12 اینچ) را در این صفحه ملاحظه میفرمایید.

هلدینگ KTG  ارائه دهنده انواع الک در سایزهای مختلف میباشد.

 

ردیف

شرح کالا

کمپانی

بهای هر واحد (تومان)

قیمت الک 12 اینچ  تامش  100

1.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 6/36 میلیمتر

معادل مش “1/4

ایرانی 1/000/000*

2.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 8 میلیمتر

معادل مش “5/16

ایرانی 1/000/000*

3.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 9/51 میلیمتر

معادل مش “3/8

ایرانی 1/000/000*

4.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 11/20 میلیمتر

معادل مش “7/16

ایرانی 1/000/000*

5.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 12/70 میلیمتر

معادل مش “1/2

ایرانی 1/000/000*

6.

الک فریم 12اینچ استیل با اندازه ذرات 16 میلیمتر

معادل مش “5/8

ایرانی 1/000/000*

7.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 19 میلیمتر

معادل مش “3/4

ایرانی 1/000/000*

8.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 25/40 میلیمتر

معادل مش “1

ایرانی 1/000/000*

9.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 31/50 میلیمتر

معادل مش “1/4 و 1

ایرانی 1/000/000*

10.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 38/10 میلیمتر

معادل مش “1/2 و 1

ایرانی 1/000/000*

11.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 44/50 میلیمتر

معادل مش “3/4 و 1

ایرانی 1/000/000*

12.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 50/80 میلیمتر

معادل مش “2

ایرانی 1/000/000*

13.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 63/50 میلیمتر

معادل مش “1/2 و 2

ایرانی 1/000/000*

14.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 76/20 میلیمتر

معادل مش “3

ایرانی 1/000/000*

15.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 89 میلیمتر

معادل مش “1/2 و 3

ایرانی 1/000/000*

16.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 101/60 میلیمتر

معادل مش “4

ایرانی 1/000/000*

17.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات5/60 میلی متر

معادل مش3.1/2

ایرانی 1/000/000*

18.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات4/75 میلی متر

معادل مش 4

ایرانی 1/000/000*

19.

 الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 4 میلی متر

معادل مش 5

 ایرانی 1/000/000*

20.

الک فریم 12اینچ استیل با اندازه ذرات3/35 میلی متر

معادل مش 6

 ایرانی 1/000/000*

21.

الک فریم12 اینچ استیل با اندازه ذرات2/83 میلی متر

معادل  مش 7

 ایرانی 1/000/000*

 22.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات2/36 میلی متر

معادل مش 8

 ایرانی 1/000/000*

23.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 2 میلی متر

معادل مش 10

 ایرانی 1/000/000*

24.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات1/68 میلی متر

معادل مش 12

ایرانی 1/000/000*

25.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 1/41 میلی متر

معادل مش 14

ایرانی 1/000/000*

26.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 1/2 میلی متر

معادل مش 16

ایرانی 1/000/000*

27.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 1 میلی متر

معادل مش 18

ایرانی 1/000/000*

28.

الک فریم 12 اینج استیل با اندازه ذرات 0/84 میلی متر

معادل مش 20

ایرانی 1/000/000*

29.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/71 میلی متر

معادل مش 25

ایرانی 1/000/000*

30.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/60 میلی متر

معادل مش 30

ایرانی 1/000/000*

31.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/50 میلی متر

معادل مش 35

ایرانی 1/000/000*

32.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/42 میلی متر

معادل مش 40

ایرانی 1/000/000*

33.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/355 میلی متر

معادل مش 45

ایرانی 1/000/000*

34.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/30 میلی متر

معادل مش 50

ایرانی 1/000/000*

35.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/25 میلی متر

معادل مش 60

ایرانی 1/000/000*

36.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/212 میلی متر

معادل مش 70

ایرانی 1/000/000*

37.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/18 میلی متر

معادل مش 80

ایرانی 1/000/000*

38.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 150 میکرون

معادل مش 100

ایرانی 1/000/000*

قیمت الک 12 اینچ  از مش 120تا 200

39.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 125 میکرون

معادل مش 120

ایرانی 1/200/000*

40.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 106 میکرون

معادل مش 140

ایرانی 1/200/000*

41.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 105 میکرون

معادل مش 150

ایرانی 1/200/000*

42.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 90 میکرون

معادل مش 170

ایرانی 1/200/000*

43.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 75 میکرون

معادل مش 200

ایرانی 1/200/000*

قیمت الک 12 اینچ  از مش 230تا 400

44.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات63 میکرون

معادل مش 230

ایرانی 1/300/000*

45.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 53 میکرون

معادل مش 270

ایرانی 1/300/000*

46.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 44 میکرون

معادل مش 325

ایرانی 1/300/000*

47.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 37 میکرون

معادل مش 400

ایرانی 1/300/000*

قیمت الک 12 اینچ  از مش 500تا 1400

48.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 25 میکرون

معادل مش 500

ایرانی 2/000/000*

49.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 20 میکرون

معادل مش 635

ایرانی 3/500/000*

50.

الک فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 15 میکرون

معادل مش800

ایرانی 4/200/000*

51.

الک فریم 12اینچ استیل با اندازه ذرات 10 میکرون

معادل مش1000

ایرانی 4/600/000*

52.

الک فریم12 اینچ استیل با اندازه ذرات 5 میکرون

معادل مش1400

ایرانی 5/100/000*

53.

زیر الک فریم 12 اینچ (PAN) ایرانی 790/000*

54.

درب الک فریم 12 اینچ (Cover) ایرانی 680/000*

55.

الک شستشو فریم 12 اینچ استیل با اندازه ذرات 75 میکرون معادل مش 200 ایرانی ———

56.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 1*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)

ایرانی 1/100/000*

57.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 1/7*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)

ایرانی 1/100/000*

58.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 2/0*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)

ایرانی 1/100/000*

59.

الک کبریتی فریم 12 اینچ  با اندازه ذرات 2/5*20 میلیمتر

جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)

ایرانی 1/100/000*

60.

شیکر الک برقی خاک برای فریم 8-12 اینچ( بدون الک)

با حرکت غربالی دوطرفه چپ و راست

ظرفیت 9 عدد الک

تایمر یکساعته رنگ بدنه الکترواستاتیک

مدل:SO410

ایرانی 9/500/000*

توصیه می شود برای اطلاع از انواع الک های استاندارد مطلب الک های استاندارد آزمایشگاهی را مطالعه نمایید.

جهت مشاهده قیمت الک آزمایشگاهی 12 اینچ و مشخصات نمونه انگلیسی به وبسایت Endecotts مراجعه فرمایید.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
فرم سفارش