جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی

تاریخ :آگوست 10, 2021 نویسنده :Admin

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی و انواع مختلف آن از کمپانی های ایرانی خارجی را دراین صفحه مشاهده میفرمایید.

همچنین امکان تولید سانتریفیوژ مطابق سفارش شما در هلدینگ KTG مقدور میباشد.

ملاک انتخاب در سانتریفیوژ آزمایشگاهی,سرعت دور و حجم ظرف میباشد.

 

 ردیف شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی
1B سروفیوژ 12 شاخه ایرانی 7/000/000*
2HT سروفیوژ 18شاخه ایرانی طبق سفارش

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی PRP

3H سانتریفوژ  PRP و کلینیکال4000rpm
4شاخه 50ml یا2شاخه 100mlیا2شاخه 50و4شاخه15ml  با هد متحرک
ایرانی 8/000/000*
4H سانتریفوژ  PRP و کلینیکال4000rpm
8 شاخه 15mlبا هد متحرک 
ایرانی 7/500/000*
5B سانتریفوژ  PRP وکلینیکال4000rpm
8 شاخه 15mlبا هد ثابت
ایرانی 6/500/000*
6B سانتریفوژ  PRP وکلینیکال4000rpm
16 شاخه 15mlبا هد ثابت  (طرح SIGMA)
ایرانی 7/700/000*
7B سانتریفوژ  PRP وکلینیکال4000rpm
16 شاخه 15mlبا هد ثابت (طرح Hettich)
ایرانی 9/000/000*
8B سانتریفوژ  PRP وکلینیکال4000rpm
16 شاخه 15mlبا هد ثابت به همراه مجموعه ای از لوازم جانبی:ته بکست 16 شاخه(4 باگت 15 میلی)و  2 باگت 50ml و باگت 100ml  
ایرانی 10/800/000*

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهیPCR

9B میکرو سانتریفوژ 16 شاخه 14000rpm
ایرانی 9/000/000*
10PA میکرو سانتریفوژ 24 شاخه14000rpm ایرانی 12/500/000*
11PA میکرو سانتریفوژ یخچال دار24 شاخه14000rpm
ایرانی  

40/000/000*

12PO میکرو سانتریفوژ یونیورسال 20000rpm

روتورمخروطی 40 درجه با درب200P

تعداد لوله :12 عدد

آداپتور 12 عددی 2024جهت (0/2-0/4 ml)

آداپتور 12عددی 2023جهت (0/8-0/5 ml)

صادراتی 75/000/000*

14/500/000*

 

300/000*

300/000*

13PO میکرو سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار  20000rpm

روتورمخروطی 40 درجه با درب200P

تعداد لوله :12 عدد

آداپتور 12 عددی 2024جهت (0/2-0/4 ml)

آداپتور 12عددی 2023جهت (0/8-0/5 ml)

صادراتی 105/000/000*

14/500/000*

 

300/000*

300/000*

14PO میکرو سانتریفوژ یونیورسال 15000rpm

روتورمخروطی 40 درجه با درب 1420A-P3

تعداد لوله : 24 عدد

آداپتور 10 عددی 2024جهت (0/2-0/4 ml)

آداپتور 10 عددی 2023 جهت (0/8-0/5 ml)

صادراتی 60/000/000*

11/600/000*

 

200/000*

200/000*

15PO میکرو سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار  14000rpm

روتورمخروطی 45 درجه استریپ 160P

تعداد استریپ: 6 عدد(48*0/2)

صادراتی 95/000/000*

10/600/000*

16PO میکرو سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار  15000rpm

روتورمخروطی 40 درجه با درب 1420A-P3

تعداد لوله : 24 عدد

آداپتور 10 عددی 2024جهت (0/2-0/4 ml)

آداپتور 10 عددی 2023 جهت (0/8-0/5 ml)

صادراتی 95/000/000*

11/600/000*

 

200/000*

200/000* 

میکروسانتریفیوژPCR

17ST میکرو سانتریفوژ  Hettich Mikro 185
آلمانی 85/000/000*
18Ka میکرو سانتریفوژ  Centurion K2015
انگلیس 85/000/000*
19Tg میکرو سانتریفوژ Hermle Z167M
انگلیس 86/000/000*
20Tg میکرو سانتریفوژ HermleZ207M
انگلیس 86/000/000*
21Tg میکرو سانتریفوژ یخچالدار  Hermle Z216MK
آلمانی 220/000/000*
22F میکرو سانتریفوژ یخچالدار  Hettich Mikro 200R
آلمانی 205/000/000*

سانتریفوژ هماتوکریت

23B سانتریفوژ هماتوکریت  24شاخه ایرانی 9/000/000*
24ST سانتریفوژ هماتوکریت  24شاخه Zenith Lab  چین 19/000/000*
25Ka سانتریفوژ هماتوکریت  24شاخه Centurion انگلیس 30/000/000*
26Fa سانتریفوژ هماتوکریت  24شاخه Selecta Lab چین 22/000/000*

میکرو اسپین

27B مینی فیوژ(میکرو اسپین)12شاخه ایرانی 5/000/000*
28Tn میکرو اسپین Labnet C1601 آمریکا 43/000/000*
29Tn میکرو اسپین Boeco FVL-2400PLUS آلمان —————

سانتریفیوژ شیر (ژربر)

29TM سانتریفوژ طرح ژربر 12 شاخه (مخصوص شیر) ایرانی
30B سانتریفوژطرح ژربر 8 شاخه (مخصوص شیر) ایرانی 9/000/000*
31Fr سانتریفوژ ژربر 8 شاخه Funke Gerber آلمان 50/000/000*
32Id سانتریفوژ ژربر 36شاخه Funke Gerber آلمان

انواع سانتریفیوژ یخچال دار

32PO سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار  12000rpm

روتورمخروطی 35 درجه 1615

تعداد لوله : 12 عدد 15ml

صادراتی 95/000/000*

9/600/000*

33PO سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار  6000rpm

روتورمخروطی 35 درجه  1613

تعداد لوله : 12 عدد15ml

صادراتی 95/000/000*

65/000/000*

34PO سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار  12000rpm

روتورفالکون مخروطی 35 درجه  1615P2

تعداد لوله : 6عدد فالکون 15

صادراتی 95/000/000*

10/500/000*

35PO سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار  6000rpm

روتورفالکون مخروطی 35 درجه  1615P1

تعداد لوله : 6عدد فالکون 15

صادراتی 95/000/000*

75/000/000*

36PO سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار  9000rpm

روتورمخروطی 35 درجه  1620A

تعداد لوله : 6عدد85ml یا 94ml

باگت روتور مخروطی

آداپتور فالکون 50ml  یا 15ml

آداپتور فالکون  مقاوم به اسید 50ml  یا 15ml

صادراتی 95/000/000*

20/000/000*

 

1/500/000*هر عدد

700/000*هر عدد

700/000*هر عدد

37Pa

سانتریفوژیخچالدار 4شاخه 13000rpm

ایرانی 52/000/000*
38Pa سانتریفوژیخچالدار 8شاخه 4000rpm ایرانی 27/590/000*
39Pa سانتریفوژیخچالدار12شاخه 4000rpm ایرانی 28/790/000*
40Pa سانتریفوژیخچالدار 16شاخه 4000rpm ایرانی PID 38/200/000*

36/200/000*

41Or سانتریفوژیخچالدار 18شاخه 6000rpm ایرانی 25/465/000*
42Or سانتریفوژیخچالدار 18شاخه 10000rpm ایرانی 33/000/000*
43Pa سانتریفوژیخچالدار 24شاخه 4000rpm ایرانی 32/000/000*
44Or سانتریفوژیخچالدار40شاخه 4000rpm ایرانی 13/000/000*

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی

45K سانتریفوژ 4000دور 24 شاخه (درب برقی)
ایرانی 8/500/000*
46K سانتریفوژ 4000دور 24 شاخه(درب دستی)
ایرانی
47B سانتریفوژ 4000دور 16 شاخه (طرح Sigma)
ایرانی 7/000/000*
48B سانتریفوژ 4000دور 16 شاخه (طرح Hettich)
ایرانی 9/000/000*
49K سانتریفوژ 4000 دور 16 شاخه (درب برقی) ایرانی
50K سانتریفوژ 4000 دور 16 شاخه(درب دستی)
ایرانی
51K سانتریفوژ 4000 دور 8 شاخه (درب برقی) ایرانی 6/000/000*
52K سانتریفوژ 4000 دور 8 شاخه(درب دستی)
 ایرانی
53T سانتریفوژ 5000 دور 8 شاخه
 ایرانی 8/500/000*
54T سانتریفوژ 4000 دور 4شاخه
 ایرانی 8/000/000*
55T سانتریفوژ 5000 دور 4 شاخه
 ایرانی 8/500/000*
56R سانتریفوژ 4000 دور 4شاخه (لوله فالکن)
 ایرانی 6/500/000*

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی خارجی

 57St سانتریفیوژ 4شاخه 5000دور مدلZenith LabTDL-6C  چینی 58/000/000*
58St سانتریفیوژ12شاخه 4000دور مدل Zenith LabLC-04C چینی 15/000/000*
59St سانتریفیوژ12شاخه 20000دور مدل Zenith LabHC-20L چینی 71/000/000*
60Fa سانتریفیوژ12و8شاخه 4000دور مدل Selecta LabTL200 چینی 13/500/000*
61Fa سانتریفیوژ4000دور مدل  Selecta LabTL220 چینی 15/000/000*
62Fa سانتریفیوژ4و16شاخه4000دورمدل  Selecta LabTL300 چینی 30/000/000*
63RG سانتریفیوژ6شاخه 10000دورمدل Sigma2-16P

روتور 12181

آلمانی 266/000/000*

67/000/000*

64RG سانتریفیوژ6شاخه 9000دور مدلSigma3-16L آلمانی 7500 یورو
65RG میکروسانتریفیوژ یخچالدار24شاخه 15000دور مدل Sigma1-16K

میکروسانتریفیوژ یخچالدار24شاخه 15000دور مدل Sigma1-14K

آلمانی 330/000/000*

210/000/000*

66Tg سانتریفیوژ12شاخه6000دور مدل HermleZ 206A آلمانی 53/000/000*
67Tg سانتریفیوژ28شاخه 14000دور مدل HermleZ 306 آلمانی 155/000/000*
68Tg سانتریفیوژ48شاخه15000دور مدلHettichROTINA 380 آلمانی 197/000/000*
69F سانتریفیوژ6شاخه 4000دورمدل HettichEBA 270 آلمانی 52/000/000*
70F سانتریفیوژ16شاخه15000دورمدل HettichUniversal 320 آلمانی 119/000/000*
71Ka سانتریفیوژ8شاخه 15000دورمدل CenturionK 2015 انگلیس 65/000/000*
72Ha سانتریفیوژ6شاخه 5000دورمدل Celda lab TC-6 چین ————–*
73Ha سانتریفیوژ8شاخه 5000دورمدل Celda lab TC-8 چین —————-*

 

برای اطلاعات بیشتر در باره انواع سانتریفیوژ لطفا صفحه سانتریفیوژ را مطالعه نمایید.

کمپانی Hermle یکی از کمپانی های تولید کننده انواع سانتریفیوژ در آلمان

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی

روتور سانتریفیوژ

انواع سانتریفیوژهای ارائه شده توسط شرکت کیمیا طب گستر دارای یک سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش هستند.

شرکت کیمیا طب گستر  یا هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع سانتریفیوژ و میکروسانتریفیوژ ایرانی و خارجی می باشد.

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل فرمایید.

تضمین کیفیت، ایمنی در محیط کار، اطمینان ازخدمات و ضمانت پس از فروش و قیمت مناسب سر لوحه و شعار ماست.

تعمیر و کالیبراسیون کلیه دستگاههای آزمایشگاهی را از ما بخواهید.

شمارهای تماس :

0912-1223103

0902-4809888 (پیام در واتساپ)

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]
فرم سفارش