جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

محیط کشت کیولب

تاریخ :جولای 19, 2019 نویسنده :ktg-admin

محیط کشت کیولب

 

 

  ردیفشرح کالانام کمپانی بهای هر واحد (تومان)
1امولسیون استريل تلوريت دار زرده تخم مرغ  (اگ يولك) 50mlQuelab  300/000*
2امولسیون استريل بدون تلوريت زرده تخم مرغ  (اگ يولك) 100mlQuelab  250/000*
3اگون آگار 100g      (ائوگونیک LT آگار)Quelab 300/000*
4اگون آگار 500g      (ائوگونیک LT آگار)Quelab 800/000*
5آلکالین پپتون واتر 500g (غنی کننده نمک)Quelab 600/000*
6آئروموناس آگار  100gQuelab 
7آئروموناس آگار  500gQuelab 
8اورنج سرم آگار 100gQuelab 280/000*
9اورنج سرم آگار 500gQuelab 650/000*
10اورنج سرم براث 100gQuelab 300/000*
11اورنج سرم براث 500gQuelab 750/000*
12اوره اندول مدیوم 100gQuelab 450/000*
13اوره اندول مدیوم 500gQuelab 1/200/000*
14اوره آگار 100gQuelab 300/000*
15اوره آگار 500gQuelab 950/000*
16اوره براث 100gQuelab 300/000*
17اوره براث 500gQuelab 950/000*
18استامید براث 100gQuelab 
19استامید براث 500gQuelab 950/000*
20اسپارژین براث 100gQuelab 300/000*
21اسپارژین براث 500gQuelab 1/000/000*
22 اسید براث 100gQuelab  300/000*
23اسید براث 500gQuelab  700/000*
24 آگار 100gQuelab  350/000*
25 آگار 500gQuelab  950/000*
26باکتو آگار 100gQuelab  300/000*
27باکتو آگار 500gQuelab  1/300/000*
28بایل اسکولین آگار 100gQuelab  320/000*
29بایل اسکولین آگار 500gQuelab  950/000*
30بایل اسکولین آزاید آگار 100gQuelab  440/000*
31بایل اسکولین آزاید آگار 500gQuelab  ———*
32بایل لاکتوزگرین براث  100gQuelab  300/000*
33بایل لاکتوزگرین براث  500gQuelab  700/000*

محیط کشت های کیولب

34 باسیلوس سرِئوس سلکتیو آگار   100g MYPQuelab  250/000*
35 باسیلوس سرِئوس سلکتیو آگار   500g MYPQuelab  600/000*
36 برد پارکرآگار 100gQuelab 270/000*
37 برد پارکرآگار 500gQuelab 960/000*
38برلیانت گرین آگار 100g  BPLS Quelab 390/000*
39 برلیانت گرین آگار 500g BPLS Quelab 800/000*
40برلیانت گرین بایل براث  100g BGBQuelab 300/000*
41برلیانت گرین بایل براث  100g BGBQuelab 800/000*
42برلیانت گرین بایل لاکتوز آگار 100g BPLS-AGARQuelab 300/000*
43برلیانت گرین بایل لاکتوز آگار 500g BPLS-AGARQuelab 800/000*
44برین هارت اینفیوژن آگار 100g BHI AgarQuelab 350/000*
45برین هارت اینفیوژن آگار  500g BHI AgarQuelab 800/000*
46برین هارت اینفیوژن  براث 100g BHI BrothQuelab 340/000*
47برین هارت اینفیوژن  براث 500g BHI BrothQuelab 800/000*
48بروسلا آگار 100gQuelab 260/000*
49بروسلا آگار 500gQuelab 650/000*
50بروسلا براث 100gQuelab 270/000*

محیط کشت های کیولب

51بروسلا براث 500gQuelab 650/000*
52برموکروزول پرپل آزاید براث 100gQuelab 300/000*
53برموکروزول پرپل آزاید براث 500gQuelab 770/000*
54 بلادآگار  100gQuelab 250/000*
55 بلادآگار  500gQuelab 650/000*
56بولتون براث 100gQuelab 450/000*
57بولتون براث 500gQuelab 1/200/000*
58بیسموت سولفیت آگار 100gQuelab 250/000*
59بیسموت سولفیت آگار 500gQuelab 650/000*
60بیف اکسترکت آگار 100gQuelab 350/000*
61بیف اکسترکت آگار 500gQuelab 1/100/000*
62بیفیدو باکتریو آگار 100gQuelab 300/000*
63بیفیدو باکتریو آگار 500gQuelab 780/000*
64پپتون واتر بدون ایندول 100g Quelab 250/000*
65پپتون واتر بدون ایندول 500g Quelab 650/000*
66 پپتون واتر بافره 100g Quelab 380/000*
67  پپتون واتر بافره 500g Quelab 700/000*
68پپتون یست اکستراکت برموکروزول پرپل براث  100g PE-2 MediumQuelab 250/000*
69پپتون یست اکستراکت برموکروزول پرپل براث  500g PE-2 MediumQuelab 680/000*
70پلیت کانت آگار 100g Quelab 350/000*
71پلیت کانت آگار 500gQuelab  760/000*
72پلیت کانت اسکیم میلک آگار 100gQuelab  300/000*
73پلیت کانت اسکیم میلک آگار 500gQuelab  700/000*
74پوتیتو دکستروز آگار  100g  PDAQuelab  260/000*
75پوتیتو دکستروز آگار  500g  PDAQuelab  820/000*
76پوتیتو دکستروز براث  100g  PDBQuelab  300/000*
77پوتیتو دکستروز براث  500g  PDBQuelab  600/000*
78تایوگلیکولات مدیوم 100gQuelab430/000*
79تایوگلیکولات مدیوم 500gQuelab1/200/000*
80تایوگلیکولات براث 100gQuelab  400/000*
81 تایوگلیکولات براث 500gQuelab  1/200/000*

محیط کشت های کیولب

82 تریپتون تریپتوفان براث 100gQuelab  300/000*
83 تریپتون تریپتوفان براث 500gQuelab  800/000*
84 ویولت رد بایل آگار VRB Agar 100gQuelab  270/000*
85 ویولت رد بایل آگار VRB Agar 500gQuelab  800/000*
86 ویولت رد بایل دکستروزآگار VRBD Agar 100gQuelab  270/000*
87ویولت رد بایل دکستروزآگار VRBD Agar 500gQuelab  800/000*
88کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث 100gQuelab  360/000*
89کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث 500gQuelab  1/000/000*
90سوی بین کازئین دایجست لسیتین پلی سوربات براث 100gQuelab  390/000*
91سوی بین کازئین دایجست لسیتین پلی سوربات براث 500gQuelab  1/100/000*
92گلوکز یست اکستراکت پپتون آگار 100gQuelab  350/000*
93گلوکز یست اکستراکت پپتون آگار 500gQuelab  800/000*
94یست گلوکز کلرا مفنیکل آگار YGC  100gQuelab  230/000*
95 یست گلوکز کلرا مفنیکل آگار YGC 500gQuelab  700/000*
96یست اکستراکت 100gQuelab  350/000*
97یست اکستراکت 500gQuelab  1/000/000*
98یست اکستراکت آگار 100gQuelab  250/000*
99یست اکستراکت آگار 500gQuelab  750/000*
100EC براث 100gQuelab  240/000*
101EC براث 500gQuelab  750/000*
102EE براث 100g (ماسل براث)Quelab  300/000*
103EE براث 500g (ماسل براث)Quelab  1/100/000*

محیط کشت های کیولب

104قرص رینگر  100 عددیQuelab270/000*
105قرص رینگر  100 عددیMerck300/000
106پودر رینگر  100 گرمیQuelab210/000*
107دی کلران رزبنگال  100g   DRBCQuelab  300/000*
108دی کلران رزبنگال  500g   DRBCQuelab  800/000*
109  100g  DG-18Quelab  300/000*
110500g  DG-18Quelab  800/000*
111 EMB(ائوزین متیلن بلو )آگار  100gQuelab  240/000*
112 EMB(ائوزین متیلن بلو )آگار 500gQuelab650/000*
113   MCCD آگار 100gQuelab300/000*
114   MCCD آگار 500gQuelab1/000/000*
115  M17 آگار 100gQuelab250/000*
116  M17 آگار 100gQuelab1/000/000*
117MRS بایل آگار 100gQuelab400/000*
118MRS بایل آگار 500gQuelab——–
119MRS آگار 100gQuelab350/000*
120MRS آگار 500gQuelab————
121MRS براث 100gQuelab300/000*
122MRS براث 500gQuelab750/000*
123MRS مدیفاید براث 500gQuelab1/100/000*

هلدینگ KTG

124MRVP براث 500gQuelab400/000*
125MRVP آگار بیس 100gQuelab150/000*
126MRVP آگار بیس 500gQuelab450/000*
127Modified PSB -BROTH 100gQuelab350/000*
128RVSسالمونلا انریچمنت براث (راپاپورت واسیلیداس) براث 100gQuelab350/000*
129RVSسالمونلا انریچمنت براث (راپاپورت واسیلیداس) براث 500gQuelab1/000/000*
130SIM medium 100gQuelab300/000*
131SIM medium 500gQuelab800/000*
132TOS Propionat AGAR 100 g (جهت یک لیتر)Quelab300/000*
133محلول کواکس اندول 100mlQuelab280/000*
134پپتون کازئین (تریپتون)100gQuelab210/000*
135پپتون کازئین (تریپتون)500gQuelab700/000*
136فلوئیدتایوگلیکولات (تیوگلیکولات مایع) 100gQuelab330/000*
137فلوئیدتایوگلیکولات (تیوگلیکولات مایع) 500gQuelab950/000*
138تتراتیونات براث بیس 100gQuelab160/000*
139تتراتیونات براث بیس 500gQuelab500/000*
140مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین  100gQuelab190/000*
141مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین  500gQuelab530/000*
142تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار  100g TSCQuelab200/000*
143تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار  500g TSCQuelab550/000*
144ترژیتول 7 (لاکتوز  TTC)100gQuelab150/000*
145ترژیتول 7 (لاکتوز  TTC)500gQuelab480/000*
146تریپتون گلوکزاکستراکت آگار  100g TGEAQuelab190/000*
147تریپتون گلوکزاکستراکت آگار  500g TGEAQuelab600/000*

محیط کشت های کیولب

148تلوریت پتاسیم 5gQuelab
149تریپتون واتر 100gQuelab150/000*
150تریپتون واتر 500gQuelab450/000*
151تریپتیک سوی آگار 100g TSA(کازوآگار)Quelab230/000*
152تریپتیک سوی آگار 500g TSA(کازوآگار)Quelab500/000*
153تریپتیک سوی براث 100g TSB(کازو براث)Quelab150/000*
154تریپتیک سوی براث 500g TSB(کازو براث)Quelab430/000*
155تریپتیک سولفیت براث 100gQuelab150/000*
156تریپتیک سولفیت براث 500gQuelab430/000*
157تریپل شوگر آیرون آگار  100g TSIQuelab240/000*
158تریپل شوگر آیرون آگار  500g TSIQuelab740/000*
159جیلوتی کانتونی براث   100g GCBQuelab280/000*
160جیلوتی کانتونی براث   500g GCBQuelab————-
161سابرو دکستروز آگار  100g SDAQuelab300/000*
162سابرو دکستروز آگار  500g SDAQuelab500/000*
163سابرو کلرامفنیکل آگار 100gQuelab190/000*
164سالمونلا شیگلا آگار   100g SS AgarQuelab300/000*
165ستریمایدآگار 100gQuelab240/000*
166ستریمایدآگار 500gQuelab900/000*
167سودوموناس آگار 100gQuelab220/000*
168سودوموناس آگار 500gQuelab560/000*
169سلنیت سیستئین انریچمنت براث 100gQuelab250/000*
170سلنیت سیستئین انریچمنت براث 500gQuelab600/000*
171سوی پپتون 100gQuelab310/000*
172سوی پپتون 500gQuelab700/000*
173سیمون سیترات آگار 100gQuelab165/000*
174سیمون سیترات آگار 500gQuelab460/000*

محیط کشت های کیولب

175فنیل آلانین آگار 100gQuelab230/000*
176فنیل آلانین آگار 500gQuelab580/000*
177فنیل آلانین دی آمیلاز آگار  100gQuelab230/000*
178فنیل آلانین دی آمیلاز آگار  500gQuelab750/000*
179کنرفیکال آگار   100g  KF AgarQuelab230/000*
180 کنرفیکال آگار   500g  KF AgarQuelab950/000*
181کنر فیکال براث   100g  KF BrothQuelab190/000*
182کنر فیکال براث   500g  KF BrothQuelab950/000*
183کوک میت براث (مدیوم)100gQuelab190/000*
184کوک میت براث(مدیوم) 500gQuelab600/000*

محیط کشت های کیولب

185کلمبیا آگار 100gQuelab160/000*
186کلمبیا آگار 500gQuelab500/000*
187گلوکز آگار 100gQuelab250/000*
188گلوکز آگار 500gQuelab700/000*
189گلوکز آزاید براث 100gQuelab155/000*
190گلوکز آزاید براث 500gQuelab480/000*
191لاکتوز براث 100gQuelab220/000*
192لاکتوز براث 500gQuelab500/000*
193لاکتوز سولفیت براث بیس  100gQuelab240/000*
194لاکتوز سولفیت براث بیس  500gQuelab550/000*
195لایزین آیرون آگار 100gQuelab160/000*
196لایزین آیرون آگار 500gQuelab500/000*
197لایزین دکربوکسیلاز آگار 100gQuelab160/000*
198لایزین دکربوکسیلاز آگار 500gQuelab500/000*
199لایزین دکربوکسیلاز براث 100gQuelab250/000*
200لایزین دکربوکسیلاز براث 500gQuelab580/000*
201 لوریل سولفات براث 100gQuelab235/000*
202 لوریل سولفات براث 500gQuelab640/000*
203لوریل سولفات تریپتوز براث 100gQuelab270/000*
204 لوریل سولفات تریپتوز براث 500gQuelab650/000*
205مالاشیت گرین براث  500g Quelab470/000*
206معرف شناسایی گالاکتوژیداز معرف کواکس -اندول   100gQuelab
207مکانکی آگار 100gQuelab240/000*
208مکانکی آگار 500gQuelab640/000*
209مکانکی براث 100gQuelab170/000*
210مکانکی براث 500gQuelab500/000*
211مولر هینتون آگار 100gQuelab230/000*
212مولر هینتون آگار  500gQuelab470/000*

هلدینگ KTG

213نوترینت  آگار 100gQuelab250/000*
214نوترینت  آگار 500gQuelab740/000*
215نوترینت براث 100gQuelab250/000*
216نوترینت براث 500gQuelab520/000*
217یرسینا آگار 100gQuelab250/000*
218یرسینا آگار 500gQuelab850/000*
219 تریپتیکاز پپتون گلوکز یست اکستراکت براث  TPGY  100gQuelab200/000*
220 تریپتیکاز پپتون گلوکز یست اکستراکت براث  TPGY  500gQuelab600/000*
221100g APT AgarQuelab150/000*
222500g APT AgarQuelab500/000*
223مایکو بیوتیک آگار 100gQuelab
224مایکو بیوتیک آگار 500gQuelab
225 محیط کشت کیولب 100g XLDQuelab140/000*
226 محیط کشت کیولب  500g XLDQuelab460/000*
227(فکال کلیفرم) M7HFC Agar 500gQuelab
228(آب و پسماند) M7HRFC Agar 500gQuelab

فهلینگ A  و B

229فهلینگA  یک لیتریAcros350/000
230فهلینگB یک لیتریAcros350/000
231RPMI 1640(پودر جهت 10 لیتر)Gibco700/000*
232RPMI 1640
(500 میلی)
Gibco800/000*
233 فتال بووین سرمFBS(500 ml)Biochrom1/000/000*
234 فتال بووین سرمFBS(500 ml)Gibco1/200/000*
235 فتال بووین سرمFBS(100 ml)Sigma450/000*
236LB (لوریا برتونی ) آگار 100gQuelab150/000*
237LB (لوریا برتونی ) آگار 500gQuelab450/000*
238LB (لوریا برتونی ) براث  100gQuelab150/000*
239LB (لوریا برتونی ) براث  500gQuelab450/000*
240  100g Tire Martin Agar BaseQuelab160/000*
241500g Tire Martin Agar BaseQuelab530/000*
242VCN No1 (supplement)Quelab300/000*
243Twin Pack No2 (supplement)Quelab700/000*
244استرپتوکوک موتاس (Tryptone yeast cysteine source bacitractin agar) (TYCSB) 100gQuelab510/000*
245استرپتوکوک موتاس (Tryptone yeast cysteine source bacitractin agar) (TYCSB) 500gQuelab1/400/000*
246مانیتول سالت آگار 100gQuelab140/000*
247مانیتول سالت آگار 500gQuelab400/000*
248باکتو پپتون (Bacto Peptone) 100gQuelab290/000*
249باکتو پپتون (Bacto Peptone) 500gQuelab850/000*
250مارین براث Marin Broth
500g
Quelab1/200/000*
251مارین آگار Marin Agar
500g
Quelab1/200/000*
252شکلات آگار  100gQuelab  280/000*
253شکلات آگار 500gQuelab  680/000*
254آرژنین دکربوکسیلاز براث 100gQuelab300/000*
255ال آرژنین دی هیدرولاز براث 100gQuelab280/000*
256تریپتی کاز 100gQuelab300/000*
257تریپتی کاز 500gQuelab1/000/000*
258ویولت رد بایل لاکتوز آگار 100gQuelab230/000*
259ویولت رد بایل لاکتوز آگار 500gQuelab500/000*
260لوریل تریپتوز مانیتول براث 100gQuelab250/000*
261سابرو دکستروز براث 100gQuelab250/000*
262سابرو دکستروز براث 500gQuelab500/000*
263کلیگر آیرون آگار 100gQuelab240/000*
264کلیگر آیرون آگار 500gQuelab680/000*
265پپتون آگار  100gQuelab280/000*
266پپتون  آگار 500gQuelab630/000*
267   100g   Cystine tryptic agarQuelab280/000*
268    500g   Cystine tryptic agarQuelab650/000*
محیط کشت کیولب

محیط کشت کیولب

برای اطلاعات بیشتر می توانید وب سایت کمپانی Biolife را نیز مطالعه نمایید.

فرم سفارش