جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت سمپلر | خرید سمپلر و دیسپنسر

تاریخ :آوریل 6, 2021 نویسنده :شبنم

قیمت سمپلر آلمانی، هندی، لهستانی و ایرانی در مدل و رنج‌های اندازه گیری مختلف را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. 

همچنین انواع سر سمپلرهای کریستالی، زرد و آبی به صورت ساده، استریل و فیلتردار در هلدینگ KTG موجود می باشد. برای اطلاع از قیمت آن ها به صفحه لیست قیمت سر سمپلرها سر بزنید.

 

 

 

 

کدسمپلر ثابت کمپانی بهای هر واحد (تومان)
 1FDسمپلر ثابت قابل اتوکلاو
5-10-20-25-50-100-200-250-500-1000 میکرولیتر
Brand

آلمان

3/500/000*
 2KPسمپلر ثابت قابل اتوکلاو
5-10-20-25-50-100-200-250-500-1000 میکرولیتر
Nanolytic

آلمان 

3FSسمپلر ثابت Bravo

1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000 میکرولیتر

Capp

دانمارک/آلمان

3/000/000*
4Sسمپلر ثابت Bravo
5 میلی لیتر
10میلی لیتر
Capp

دانمارک/آلمان 

 

3/000/000*
3/000/000*

5Sسمپلر ثابت ECO
1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000-5000 میکرولیتر
Capp

دانمارک/آلمان

3/500/000*
6PZسمپلر ثابت 
2-5-10-20-50-100-200-500-1000 میکرولیتر
HTL

لهستان/امریکا 

3/500/000*
7FKسمپلر ثابت 
10-20-25-100-1000
Dragon lab 

چین

800/000*
8HAسمپلر ثابت 
50-100-200-500-1000 میکرولیتر
Celda lab 

  چین

2/500/000*
9PIPسمپلر ثابت
1 تا 1000 میکرولیتر
PIP1/600/000*
کدقیمت سمپلرمتغیر باسه کنترلر قابل تعویضکمپانی بهای هر واحد (تومان)
1sسمپلر متغیر 3 حجمی
5،1و10 میکرولیتر
C10-T1
Capp
دانمارک/آلمان
4/000/000*
2sسمپلر متغیر 3 حجمی
50،20و100 میکرولیتر
C100-T2
Capp
دانمارک/آلمان
4/000/000*
3sسمپلر متغیر 3 حجمی
500،200و1000 میکرولیتر
C1000-T3
Capp
دانمارک/آلمان
4/000/000*
4sپیپت کننرلر
PA-100
Capp
دانمارک/آلمان
8/000/000*
5sPipette Tempo Red
T100-R
Capp
دانمارک/آلمان
9/000/000*
کد سمپلرمتغیرتک کانالهکمپانی بهای هر واحد (تومان)
 1FsDسمپلر متغیر قابل اتوکلاو
0.1-2.5 میکرولیتر
0.5-10 میکرولیتر
10-100 میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
Brand

آلمان2KPسمپلر متغیر قابل اتوکلاو
0.1-2.5 میکرولیتر
0.5-10 میکرولیتر
10-100 میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
Nanolytic
آلمان
 


4/800/000*
4/800/000*
4/800/000*

3FSسمپلر متغیر Bravo
0.1-2 میکرولیتر
0.5-10 میکرولیتر
2-20 میکرولیتر
5-5-میکرولیتر
10-100 میکرولیتر
20-200 میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
Capp
دانمارک/آلمان
 


4/500/000*

4/500/000*
4/500/000*
4/500/000*

4FSسمپلر متغیر ECO
0.2-2 میکرولیتر
0.5-10 میکرولیتر
2-20 میکرولیتر
5-50 میکرولیتر
10-100 میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
Capp
دانمارک/آلمان

4/000/000*

4/000/000*
4/000/000*
4/000/000*
5Sسمپلر متغیر Bravo
1-5 میلی لیتر
1-10 میلی لیتر
Capp
دانمارک/آلمان
 

5/000/000*
5/000/000*

6PZسمپلر متغیر قابل اتوکلاو
0.2-2 میکرولیتر
0.5-10 میکرولیتر
10-100 میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
HTL

لهستان /امریکا

 

 

6/500/000*
6/500/000*
6/500/000*
6/500/000*

7NTسمپلر متغیر قابل اتوکلاو
0.2-2 میکرولیتر
0.5-10 میکرولیتر
10-100 میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
Sartorius

آلمان

8FKسمپلر متغیر قابل اتوکلاو
0.2-2 میکرولیتر
0.5-10 میکرولیتر
10-100 میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
 Dragon lab

چین

9FKسمپلر متغیر غیرقابل اتوکلاو
0.2-2 میکرولیتر
0.5-10 میکرولیتر
10-100 میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
 Dragon lab

چین

10NTسمپلر متغیر غیرقابل اتوکلاو
0.2-2 میکرولیتر
0.5-10 میکرولیتر
10-100 میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
 Termo lab

فنلاند

11HAسمپلر متغیر غیرقابل اتوکلاو
0.5-10 میکرولیتر
10-100 میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
Celda lab

چین

کدسمپلر متغیر 8 کانالهکمپانی بهای هر واحد (تومان)
 1FsDسمپلر متغیر 8 کاناله

0.5-10میکرولیتر

5-50میکرولیتر

20-200 میکرولیتر

50-300 میکرولیتر

Brand

آلمان

 2KVسمپلر متغیر 8 کاناله

0.5-10میکرولیتر

5-50میکرولیتر

20-200 میکرولیتر

50-300 میکرولیتر 

Nanolytic

آلمان

3FSسمپلر متغیر 8 کاناله

0.5-10میکرولیتر

2-20میکرولیتر

5-50میکرولیتر

10-100 میکرولیتر

20-200 میکرولیتر

30-300 میکرولیتر 

Capp

دانمارک/آلمان

 

 

15/000/000*

14/500/000*

14/500/000*

4PZسمپلر متغیر 8 کاناله

0.5-10میکرولیتر

5-50میکرولیتر

20-200 میکرولیتر

50-300 میکرولیتر

HTL

لهستان/امریکا

 5FKسمپلر متغیر 8 کاناله

0.5-10میکرولیتر

5-50میکرولیتر

20-200 میکرولیتر

50-300 میکرولیتر

 Dragon lab

آلمان

کدانواع استند سمپلرکمپانی بهای هر واحد (تومان)
1Sاستند سمپلردارای 5 جایگاه

مناسب تمام مدلها

Capp1/500/000*
2Sاستند سمپلردارای 3 جایگاه

مناسب مدل Ecco

Capp1/100/000*
3PIPاستند سمپلرPIP
کدبورت دیجیتالکمپانی بهای هر واحد (تومان)
3PIPبورت دیجیتال 50ml

با دقت 0/01

16F96269

Brand

آلمان

25/000/000*
3PIPدیسپنسردیجیتال 50ml

04N 73298

Brand

آلمان

3PIPاستند سمپلرPIP
3PIPاستند سمپلرPIP
فرم سفارش