جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت الک آزمایشگاهی

تاریخ :ژانویه 20, 2021 نویسنده :ktg-admin

قیمت الک آزمایشگاهی

 

ردیفشرح کالاکمپانی بهای هر واحد (تومان)

1.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات5/60 میلی متر معادل مش3.1/2ایرانی550/000*

2.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات4/75 میلی متر معادل مش 4ایرانی550/000*

3.

 الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 4 میلی متر معادل مش 5 ایرانی550/000*

4.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات3/35 میلی متر معادل مش 6 ایرانی550/000*

5.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات2/83 میلی متر معادل  مش 7 ایرانی550/000*

 6.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات2/36 میلی مترمعادل مش 8 ایرانی550/000*

7.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 2 میلی مترمعادل مش 10 ایرانی550/000*

8.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات1/68 میلی مترمعادل مش 12ایرانی550/000*

9.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 1/41 میلی متر معادل مش 14ایرانی550/000*

10.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 1/2 میلی متر معادل مش 16ایرانی550/000*

11.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 1 میلی متر معادل مش 18ایرانی550/000*

12.

الک فریم 8 اینج استیل با اندازه ذرات 0/84 میلی متر معادل مش 20ایرانی550/000*

13.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/71 میلی متر معادل مش 25ایرانی550/000*

14.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/60 میلی متر معادل مش 30ایرانی550/000*

15.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/50 میلی متر معادل مش 35ایرانی550/000*

16.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/42 میلی متر معادل مش 40ایرانی550/000*

17.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/355 میلی متر معادل مش 45ایرانی550/000*

18.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/30 میلی متر معادل مش 50ایرانی550/000*

19.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/25 میلی متر معادل مش 60ایرانی550/000*

20.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/212 میلی متر معادل مش 70ایرانی550/000*

21.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 0/18 میلی متر معادل مش 80ایرانی550/000*

22.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 150 میکرون معادل مش 100ایرانی550/000*

23.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 125 میکرون معادل مش 120ایرانی600/000*

24.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 106 میکرون معادل مش 140ایرانی600/000*

25.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 105 میکرون معادل مش 150ایرانی600/000*

26.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 90 میکرون معادل مش 170ایرانی600/000*

27.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 75 میکرون معادل مش 200ایرانی600/000*

28.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات63 میکرون معادل مش 230ایرانی600/000*

29.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 53 میکرون معادل مش 270ایرانی600/000*

30.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 44 میکرون معادل مش 325ایرانی600/000*

31.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 37 میکرون معادل مش 400ایرانی600/000*

32.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 37 میکرون معادل مش 400انگلیسی

33.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 25 میکرون معادل مش 500ایرانی1/000/000*

34.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 20 میکرون معادل مش 625ایرانی2/000/000*

35.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 15 میکرون معادل مش800ایرانی2/500/000*

36.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 10 میکرون معادل مش1000 ایرانی2/700/000*

37.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 5 میکرون معادل مش1400ایرانی3/000/000*

38.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 6/36 میلیمتر معادل مش “1/4ایرانی550/000*

39.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 8 میلیمتر معادل مش “5/16ایرانی550/000*

40.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 9/51 میلیمتر معادل مش “3/8ایرانی550/000*

41.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 11/20 میلیمتر معادل مش “7/16ایرانی550/000*

42.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 12/70 میلیمتر معادل مش “1/2ایرانی550/000*

43.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 16 میلیمتر معادل مش “5/8ایرانی550/000*

44.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 19 میلیمتر معادل مش “3/4ایرانی550/000*

45.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 25/40 میلیمتر معادل مش “1ایرانی550/000*

46.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 31/50 میلیمتر معادل مش “1/4 و 1ایرانی550/000*

47.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 38/10 میلیمتر معادل مش “1/2 و 1ایرانی550/000*

48.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 44/50 میلیمتر معادل مش “3/4 و 1ایرانی550/000*

49.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 50/80 میلیمتر معادل مش “2ایرانی550/000*

50.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 63/50 میلیمتر معادل مش “1/2 و 2ایرانی550/000*

51.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 76/20 میلیمتر معادل مش “3ایرانی550/000*

52.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 89 میلیمتر معادل مش “1/2 و 3ایرانی550/000*

53.

الک فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 101/60 میلیمتر معادل مش “4ایرانی550/000*

54.

زیر الک فریم 8 اینچ (PAN)ایرانی350/000*

55.

درب الک فریم 8 اینچ (Cover)ایرانی350/000*

56.

الک شستشو فریم 8 اینچ استیل با اندازه ذرات 75 میکرون معادل مش 200ایرانی700/000*

57.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 1/7*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)ایرانی900/000*

58.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 1/7*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)ایرانی700/000*

59.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 1/8*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)ایرانی900/000*

60.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 1/8*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)ایرانی700/000*

61.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/0*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)ایرانی900/000*

62.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/0*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)ایرانی700/000*

63.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/2*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)ایرانی———–*

64.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/2*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات(فریم استیل توری گالوانیزه)ایرانی——–*

65.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/5*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)(سفارشی)ایرانی900/000*

66.

الک کبریتی فریم 8 اینچ  با اندازه ذرات 2/8*20 میلیمتر جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)(سفارشی)ایرانی————–*

67.

شیکر الک عمومی با 6 الک و یک زیر الکایرانی——–

68.

شیکر الک عمومی بدون الک (همراه زیر الک و درب الک)ایرانی——-

69.

شیکر الک دیجیتال دارای گیربکس و تایمر به همراه 4 الک مخصوص آرد
(دورانی با مش 106 میکرون- 125 میکرون – 180 میکرون -475 میکرون)
ایرانی

70.

شیکر الک مخصوص آرد بدون الکایرانی

71.

مجموعه 4 عددی الکهای فریم چوبی مخصوص آردایرانی

توصیه می شود برای اطلاع از انواع الک های استاندارد مطلب الک های استاندارد آزمایشگاهی را مطالعه نمایید.

فرم سفارش