جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

خرید شیشه آلات آزمایشگاهی

تاریخ :آوریل 7, 2021 نویسنده :ktg-admin

انتخاب و خرید شیشه آلات آزمایشگاهی

لیست قیمت خرید شیشه آلات آزمایشگاهی وظروف را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 ردیفشرح کالاتعداد در بسته بندی بهای هر واحد (ریال)
 1.بشر کوتاه 5 ml10 عددی200/000*
 2.بشر کوتاه 10 ml10 عددی250/000*
 3.بشر کوتاه 25 ml10 عددی  280/000*
 4.بشر کوتاه 50 ml10 عددی  300/000*
 5.بشر کوتاه 100 ml10 عددی 320/000*
 6.بشر کوتاه 150 ml10 عددی  350/000*
 7.بشر کوتاه 250 ml10 عددی 380/000*
 8.بشر کوتاه 400 ml10 عددی 600/000*
 9.بشر کوتاه 600 ml8 عددی700/000*
 10.بشر کوتاه 1000 ml6 عددی1/200/000*
 11.بشر کوتاه 2000 ml4 عددی2/500/000*
 12.بشر کوتاه 3000 ml1 عددی5/500/000*
 13.بشر کوتاه 5000 ml1 عددی8/000/000*
14.بشر کوتاه 10/000 ml1 عددی25/500/000*

خرید شیشه آلات آزمایشگاهی : بشر بلند

 15.بشر بلند 50 ml10 عددی600/000*
 16.بشر بلند 100 ml10 عددی700/000*
 17.بشر بلند 150 ml10 عددی750/000*
 18.بشر بلند 250 ml10 عددی800/000*
 19.بشر بلند 400 ml10 عددی950/000*
20.بشر بلند 600 ml 6 عددی1/100/000*
21.بشر بلند 1000 ml6 عددی2/000/000*

خرید شیشه آلات آزمایشگاهی :ارلن مایر

 
22.ارلن مایر دهانه تنگ 25 ml 10 عددی350/000*
23.ارلن مایر دهانه تنگ 50 ml 10 عددی400/000*
24.ارلن مایر دهانه تنگ 100 ml 10 عددی450/000*
25.ارلن مایر دهانه تنگ 250 ml10 عددی600/000*
26.ارلن مایر دهانه تنگ 500 ml 10 عددی900/000*
27.ارلن مایر دهانه تنگ 1000 ml10 عددی1/400/000*
28.ارلن مایر دهانه تنگ 2000 ml6 عددی2/900/000*
29.ارلن مایر دهانه تنگ 3000 ml1 عددی 6/500/000*
30.ارلن مایر دهانه تنگ 5000 ml1 عددی9/000/000*
31.ارلن مایر دهانه گشاد 100 ml10 عددی650/000*
32.ارلن مایر دهانه گشاد 250 ml10 عددی760/000*
33.ارلن مایر دهانه گشاد 500 ml10 عددی900/000*
34.ارلن مایر دهانه گشاد 1000 ml10 عددی1/500/000*
35.ارلن مایر درب پیچ دار 50 ml2 عددی1/000/000*
36.ارلن مایر درب پیچ دار 100 ml2 عددی1/200/000*
37.ارلن مایر درب پیچ دار 150 ml2 عددی1/500/000*
38.ارلن مایر درب پیچ دار 250 ml2 عددی1/600/000*
39.ارلن مایر درب پیچ دار 500 ml2 عددی1/900/000*
40. ارلن مایر درب پیچ دار 1000 ml 2 عددی4/000/000*

خرید شیشه آلات آزمایشگاهی: بالن ته صاف

 
41.بالن ته صاف 50 ml10 عددی450/000*
42.بالن ته صاف 100 ml10 عددی550/000*
43.بالن ته صاف 250 ml10 عددی650/000*
44.بالن ته صاف 500 ml10 عددی850/000*
45.بالن ته صاف 1000 ml10 عددی2/000/000*
46.بالن ته صاف 2000 ml ساده6 عددی3/000/000*
47.بالن ته صاف 2000 ml رداژ1 عددی5/000/000*
48.بالن ته صاف 3000 ml1 عددی7/500/000*
49.بالن ته صاف 5000 ml1 عددی10/000/000*
50. بالن ته صاف 10/000 ml1 عددی18/500/000*
51. بالن ته صاف 20 لیتری ساده (تحمل دمایی 450 درجه)1 عددی40/000/000*
52. بالن ته صاف 20 لیتری رداژدار (تحمل دمایی 450 درجه)1 عددی50/000/000*
53.بالن ته صاف دو دهانه 50 ml1 عددی700/000*
54.بالن ته صاف دو دهانه 100 ml1 عددی800/000*
55.بالن ته صاف دو دهانه 250 ml1 عددی1/200/000*
56.بالن ته صاف دو دهانه 500 ml1 عددی1/500/000*
57.بالن ته صاف دو دهانه 1000 ml1 عددی3/600/000*
58.بالن ته صاف دو دهانه 2000 ml1 عددی6/000/000*
59.بالن ته صاف پنج دهانه 1000 ml1 عددی8/800/000*
60.بالن ته صاف پنج دهانه 2000 ml1 عددی10/000/000*

خرید شیشه آلات آزمایشگاهی : بالن ته گرد

 
61.بالن ته گرد 50ml10 عددی500/000*
62. بالن ته گرد 100ml10 عددی600/000*
63. بالن ته گرد 250ml10 عددی750/000*
64.بالن ته گرد 500 ml10 عددی950/000*
65. بالن ته گرد 1000 ml10 عددی2/500/000*
66.بالن ته گرد 2000 ml6 عددی3/500/000*
67. بالن ته گرد 3000 ml1 عددی7/500/000*
68. بالن ته گرد 5000 ml1 عددی10/000/000*
69. بالن ته گرد 10/000 ml1 عددی17/500/000*
70. بالن ته گرد 20/000 ml1 عددی40/000/000*

خرید شیشه آلات آزمایشگاهی: بالن ژوژه

71. بالن ژوژه 5 ml  کلاسA2 عددی700/000*
72.بالن ژوژه 10 ml  کلاسA2 عددی800/000*
73. بالن ژوژه 20 ml  کلاسA 2 عددی850/000*
74. بالن ژوژه 25 ml  کلاسA2 عددی870/000*
75. بالن ژوژه 50 ml  کلاسA 2 عددی1/150/000*
76. بالن ژوژه 100 ml  کلاسA 2 عددی1/300/000*
77. بالن ژوژه 200 ml  کلاسA2 عددی1/500/000*
78. بالن ژوژه 250 ml  کلاسA2 عددی2/000/000*
79. بالن ژوژه 500 ml  کلاسA2 عددی2/500/000*
80.بالن ژوژه 1000 ml  کلاسA2 عددی3/800/000*
81. بالن ژوژه 2000 ml  کلاسA 1 عددی5/500/000*
82. بالن ژوژه 5000 ml  کلاسA 1 عددی20/000/000*

 بالن ژوژه با گواهی کالیبراسیون

83. بالن ژوژه 10 ml  کلاس A دارای کالیبراسیون1 عددی 1/400/000*
84.بالن ژوژه 20 ml  کلاس A دارای کالیبراسیون1 عددی1/600/000*
85.بالن ژوژه 25 ml  کلاس A دارای کالیبراسیون1 عددی1/700/000*
86.بالن ژوژه 50 ml  کلاس A دارای کالیبراسیون1 عددی1/800/000*
87.بالن ژوژه 100 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی2/000/000*
88. بالن ژوژه 200 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی2/600/000*
89.بالن ژوژه 250 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی3/000/000*
90.بالن ژوژه 500 ml کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی4/000/000*
91.بالن ژوژه 1000 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی5/500/000*
92.بالن ژوژه 2000 ml  کلاس A دارای کالیبراسیون1 عددی 10/000/000*

بالن ژوژه قهوه ای با گواهی کالیبراسیون 

93. بالن ژوژه قهوه ای 5 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون2 عددی1/200/000*
94.بالن ژوژه قهوه ای 10 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون2 عددی1/400/000*
95.بالن ژوژه قهوه ای 20 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون2 عددی1/600/000*
96.بالن ژوژه قهوه ای 25 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون2 عددی1/700/000*
97.بالن ژوژه قهوه ای 50 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون2 عددی1/800/000*
98.بالن ژوژه قهوه ای 100 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون2 عددی3/000/000*
99.بالن ژوژه قهوه ای 200 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون2 عددی3/800/000*
100.بالن ژوژه قهوه ای 250 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون2 عددی4/000/000*
101.بالن ژوژه قهوه ای 500 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون2 عددی5/800/000*
102.بالن ژوژه قهوه ای 1000 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون2 عددی7/000/000*
103.بالن ژوژه قهوه ای 2000 ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون1 عددی15/000/000*
104. بالن کجلدال 500 ml2 عددی3/000/000*
105.بالن کجلدال 800 ml2 عددی4/000/000*

 خرید شیشه آلات آزمایشگاهی :مزور شیشه ای

106.مزور شیشه ای 5ml کلاس A2 عددی1/550/000*
107. مزور شیشه ای 10ml کلاس A 2 عددی1/600/000*
108.مزور شیشه ای 25ml کلاس A2 عددی1/650/000*
109. مزور شیشه ای 50ml کلاس A2 عددی1/700/000*
110. مزور شیشه ای 100ml کلاس A2 عددی1/750/000*
111. مزور شیشه ای 250ml کلاس A 2 عددی2/500/000*
112.مزور شیشه ای 500ml کلاس A2 عددی3/500/000*
113. مزور شیشه ای 1000ml کلاس A1 عددی6/500/000*
114.مزور شیشه ای 2000ml کلاس A1 عددی10/000/000*
115.مزور شیشه ای با پایه6گوش 5ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی——*
116.مزور شیشه ای با پایه6گوش 10ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی——-*
117.مزور شیشه ای با پایه6گوش 25ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی——-*
118.مزور شیشه ای با پایه6گوش 50ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی——–*
119.مزور شیشه ای با پایه6گوش 100ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی——–*
120.مزور شیشه ای با پایه6گوش 250 ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی——–*
121.مزور شیشه ای با پایه6گوش 500ml  کلاس A با گواهی کالیبراسیون1 عددی——–*
122.مزور شیشه ای با پایه6گوش 1000ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی————*
123.مزور شیشه ای با پایه6گوش 2000ml  کلاس Aدارای کالیبراسیون1 عددی————–

خرید شیشه آلات آزمایشگاهی : بورت و قیف

124.بورت 10ml شیرشیشه ای کلاس A 1 عددی4/000/000*
125. بورت 25ml شیرشیشه ای کلاس A1 عددی4/500/000*
126. بورت 50ml شیرشیشه ای کلاس A1 عددی5/000/000*
127. بورت 100ml شیرشیشه ای کلاس A1 عددی6/000/000*
128. بورت 10ml شیر تفلونی کلاس A1 عددی5/500/000*
129. بورت 25ml شیر تفلونی کلاس A1 عددی6/000/000*
130. بورت 50ml شیر تفلونی کلاس A1 عددی6/500/000*
131. بورت 100ml شیر تفلونی کلاس A1 عددی7/000/000*

قیف و دکانتور

132.قیف دکانتور شیرشیشه ای 50ml1 عددی2/700/000*
133.قیف دکانتور شیرشیشه ای 100 ml1 عددی2/900/000*
134.قیف دکانتور شیرشیشه ای 250 ml1 عددی3/700/000*
135.قیف دکانتور شیرشیشه ای 500 ml1 عددی3/900/000*
136. قیف دکانتور شیرشیشه ای 1000 ml1 عددی5/800/000*
137. قیف دکانتور شیرشیشه ای 2000 ml1 عددی9/500/000*
138. قیف دکانتور شیر تفلونی 50 ml1 عددی4/500/000*
139.قیف دکانتور شیر تفلونی 100 ml1 عددی5/000/000*
140. قیف دکانتور شیر تفلونی 250 ml1 عددی5/500/000*
141. قیف دکانتور شیر تفلونی 500 ml1 عددی6/000/000*
142. قیف دکانتور شیر تفلونی 1000 ml1 عددی8/000/000*
143. قیف دکانتور شیر تفلونی 2000 ml1 عددی10/000/000*
144.قیف شیشه ای ساده 5/5 cm10 عددی700/000*
145. قیف شیشه ای ساده 7/5 cm10 عددی850/000*
146. قیف شیشه ای ساده 10 cm10 عددی900/000*
147. قیف شیشه ای ساده 15 cm10 عددی2/500/000*
148. قیف بوخنر شیشه ای فیلتردار (35 میلی ) 3cm2 عددی2/000/000*
149. قیف بوخنر شیشه ای فیلتردار (80 میلی ) 4cm2 عددی4/000/000*
150. قیف بوخنر شیشه ای فیلتردار (200 میلی ) 6.5cm2 عددی6/000/000*
151. قیف بوخنر شیشه ای فیلتردار (500 میلی ) 9cm1 عددی10/200/000*
152. قیف بوخنر شیشه ای فیلتردار (1000 میلی ) 12cm1 عددی30/000/000*

 پیکنومتر درب تفلونی

153. پیکنومتر کالیبره  بدون گواهی  5ml2 عددی————
154. پیکنومتر کالیبره  بدون گواهی  10ml2 عددی1/500/000*
155. پیکنومتر کالیبره  بدون گواهی  25ml2 عددی1/600/000*
156. پیکنومتر کالیبره  بدون گواهی  50ml2 عددی1/800/000*
157. پیکنومتر کالیبره  بدون گواهی  100ml2 عددی2/500/000*
158. پیکنومتر کالیبره  با گواهی10ml2 عددی5/000/000*
159. پیکنومتر کالیبره  با گواهی25ml2 عددی6/000/000*
160. پیکنومتر کالیبره  با گواهی50ml2 عددی6/500/000*
161.پیکنومتر کالیبره  با گواهی50mlWiteg———
162. پیکنومتر کالیبره  با گواهی100ml2 عددی7/000/000*
163. پیکنومتر ترمومتردار کالیبره  بدون گواهی  10ml2 عددی——
164. پیکنومتر ترمومتردار کالیبره  بدون گواهی  25ml2 عددی——–
165. پیکنومتر ترمومتردار کالیبره  بدون گواهی  50ml2 عددی——–
166. پیکنومتر ترمومتردار کالیبره  بدون گواهی  100ml1 عددی——–

کریستالیزور 

167.کریستالیزور 25*40 mm10 عددی1/000/000*
168. کریستالیزور 30*50 mm10 عددی1/200/000*
169. کریستالیزور 40*70 mm10 عددی1/500/000*
170. کریستالیزور 45*80 mm10 عددی1/700/000*
171.کریستالیزور 75*95 mm10 عددی3/000/000*
172. کریستالیزور 75*140 mm10 عددی4/000/000*
173.کریستالیزور 90*190 mm10 عددی9/000/000*

ارلن خلاء 

174.ارلن خلاء 100 ml2 عددی1/600/000*
175. ارلن خلاء 250 ml2  عددی2/500/000*
176. ارلن خلاء 500 ml2  عددی3/000/000*
177.ارلن خلاء 1000 ml2 عددی6/000/000*
178. ارلن خلاء 2000 ml1 عددی8/000/000*
179. ارلن خلاء 5000 ml1 عددی40/000/000*
180.ارلن خلاء سیستم فیلتراسیون با واسطه پلاستیکی1 عددی————-*
181.ارلن سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای1 عددی8/500/000*

ظرف توزین

182.ظرف توزین 50*50 mm10 عددی2/500/000*
183.ظرف توزین 30*60 mm 10 عددی3/300/000*
184. ظرف توزین 25*50 mm 10 عددی
185.ظرف توزین 40*20 mm10 عددی
186. ظرف توزین 30*40 mm10 عددی
187.ظرف توزین 25*50 mm10 عددی
188. ظرف توزین 60*30 mm10 عددی
189.ظرف توزین 80*40 mm10 عددی
190. ظرف توزین 35*50 mm10 عددی2/500/000*

خرید لوله آزمایش

191.لوله آزمایش درب پیچ دار 100*16 mm100 عددی150/000*
192.لوله آزمایش درب پیچ دار 120*16 mm100 عددی170/000*
193.لوله آزمایش درب پیچ دار 125*16 mm100 عددی——-
194.لوله آزمایش درب پیچ دار 160*16 mm100 عددی200/000*
195.لوله آزمایش درب پیچ دار 180*18 mm100 عددی210/000*
196. لوله آزمایش درب پیچ دار 200*20 mm50 عددی300/000*
197.لوله آزمایش درب پیچ دار 150*25 mm50 عددی
198. لوله آزمایش درب پیچ دار 200*25 mm50 عددی
199. لوله آزمایش درب پیچ دار 200*32 mm50 عددی
200. لوله آزمایش درب پیچ دار 100*16 mm100 عددی
201.لوله آزمایش درب پیچ دار 120*16 mm100 عددی
202. لوله آزمایش درب پیچ دار 160*16 mm100 عددی
203. لوله آزمایش درب پیچ دار 180*18 mm100 عددی
204. لوله آزمایش درب پیچ دار 200*20 mm50 عددی
205.بطری ml 300  BOD2 عددی3/000/000*

کروزه شیشه ای فیلتردار

206.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G1 – 15 ml10 عددی950/000*
207.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G1 – 30 ml10 عددی1/200/000*
208.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G1 -50 ml10 عددی1/500/000*
209.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G2 – 15 ml10 عددی950/000*
210.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G2 – 30 ml10 عددی1/300/000*
211.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G2 – 50 ml10 عددی1/500/000*
212.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G3 – 15 ml10 عددی1/300/000*
213.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G3 – 30 ml10 عددی1/500/000*
214.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G3 -50 ml10 عددی1/700/000*
215.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G4 – 15 ml10 عددی1/000/000*
216.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G4 – 30 ml10 عددی1/300/000*
217.کروزه شیشه ای فیلتردار(سینترگلاس) G4 -50 ml 10 عددی1/700/000*

 لوله سانتریفیوژ 

218. لوله سانتریفیوژ مخروطی 5 ml
219.لوله سانتریفیوژ مخروطی (110*15) 10میلی20 عددی500/000*
220.لوله سانتریفیوژ مخروطی (120*17) 15میلی20 عددی600/000*
221. لوله سانتریفیوژ مخروطی 25 میلی
222. لوله سانتریفیوژ مخروطی 50 میلی

 شیشه مایعی

223. شیشه مایعی سفید درب دار 100 ml 10 عددی1/200/000*
224. شیشه مایعی سفید درب دار 250 ml 10 عددی2/000/000*
225.شیشه مایعی سفید درب دار 500 ml 10 عددی2/500/000*
226. شیشه مایعی سفید درب دار 1000 ml 10 عددی3/500/000*
227. شیشه مایعی سفید درب دار 2000 ml6 عددی7/000/000*
228.شیشه مایعی قهوه ای درب دار 100 ml10 عددی3/000/000*
229.شیشه مایعی قهوه ای درب دار 250 ml 10 عددی4/000/000*
230.شیشه مایعی قهوه ای درب دار 500 ml 10 عددی5/000/000*
231. شیشه مایعی قهوه ای درب دار 1000 ml 10 عددی8/000/000*
232. شیشه مایعی قهوه ای درب دار 2000 ml6 عددی13/000/000*

قطره چکان شیشه ای

233.قطره چکان سفید 30 ml 10 عددی1/500/000*
234.قطره چکان سفید 60 ml 10 عددی1/800/000*
235. قطره چکان سفید 120 ml 10 عددی2/000/000*
236. قطره چکان سفید 250 ml 10 عددی2/500/000*
237. قطره چکان قهوه ای 30 ml 10 عددی2/000/000*
238.قطره چکان قهوه ای 60 ml(چینی) 10 عددی2/500/000*
239.قطره چکان قهوه ای 120 ml  10 عددی3/000/000*
240.قطره چکان قهوه ای 250 ml 10 عددی4/000/000*

بطری درب پیچ دار

241.بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو100ml10 عددی1/200/000*
242.بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو250ml10 عددی1/600/000*
243.بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو500ml10 عددی2/000/000*
244.بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو1000ml10 عددی3/000/000*
245.بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو2000ml6 عددی4/000/000*
246.بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو5000ml1 عددی12/000/000*
247.بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو10/000ml1 عددی22/000/000*
248.بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو20/000ml1 عددی32/000/000*
249.بطری درب پیچ دار قهوه ای 100 ml10 عددی2/500/000*
250.بطری درب پیچ دار قهوه ای 250 ml10 عددی3/500/000*
251.بطری درب پیچ دار قهوه ای 500 ml10 عددی5/000/000*
252.بطری درب پیچ دار قهوه ای 1000 ml10 عددی6/500/000*
253. بطری درب پیچ دار قهوه ای 2000 ml10 عددی12/000/000*

شیشه ساعت

254.شیشه ساعت 5 cm10 عددی120/000*
255.شیشه ساعت 6 cm10 عددی140/000*
256. شیشه ساعت 7 cm10 عددی220/000*
257. شیشه ساعت 8 cm10 عددی250/000*
258. شیشه ساعت 9 cm10 عددی280/000*
259.شیشه ساعت 10 cm10 عددی300/000*
260.شیشه ساعت 15 cm10 عددی450/000*
261.شیشه ساعت 25 cm10 عددی2/500/000*

پیپت ژوژه

262.پیپت ژوژه 1 ml کلاسAS5 عددی600/000*
263.پیپت ژوژه 2 ml کلاس AS5 عددی650/000*
264.پیپت ژوژه 5 ml کلاس AS5 عددی700/000*
265.پیپت ژوژه 10 ml کلاس AS5 عددی750/000*
266.پیپت ژوژه 20 ml کلاس AS5 عددی760/000*
267.پیپت ژوژه 25 ml کلاس AS5 عددی900/000*
268.پیپت ژوژه 50 ml کلاسAS5 عددی1/350/000*
269.پیپت ژوژه 100 ml کلاس AS5 عددی1/650/000*
270.پیپت سرولوژی1 ml کلاس AS5 عددی500/000*
271.پیپت سرولوژی2 ml کلاس AS5 عددی520/000*
272.پیپت سرولوژی5 ml کلاس AS5 عددی550/000*
273.پیپت سرولوژی10 ml کلاس AS5 عددی570/000*
274.پیپت سرولوژی25 ml کلاس AS5 عددی1/350/000*
275.بطری شیشه گازشور 250 ml2 عددی3/000/000*
276.سربطری شیشه گازشور (معمولی)1 عددی1/500/000*
277.سربطری شیشه گازشور (فیلتردار)1 عددی3/500/000*

کندانسور 

278.کندانسور ساده دوسر رداژ  29/32 (40 سانت)1 عددی4/000/000*
279.کندانسور حباب دار دوسر رداژ 29/32(40 سانت)1 عددی6/000/000*
280.کندانسور مارپیچ دوسر رداژ 29/32(40 سانت)1 عددی6/500/000*
281.سیستم فیلتراسیون با واسطه پلاستیکی 47 میلیمتر1 ست30/500/000*
282.سیستم فیلتراسیون با واسطه شیشه ای 47 میلیمتر1 ست36/000/000*
283.قیف سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای1 عددی5/800/000*
284.گیره سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای1 عددی6/000/000*
285.فیلتر سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای1 عددی15/000/000*
286.درب شیشه ای شش گوش 14/2310 عددی350/000*
287.درب شیشه ای شش گوش 19/2610 عددی450/000*
288.درب شیشه ای شش گوش 24/2910 عددی550/000*
289.درب شیشه ای شش گوش 29/3210 عددی750/000*
290.پیمانه توزین شیشه ای 3ml10 عددی2/500/000*
291.پیمانه توزین شیشه ای 6ml10 عددی3/100/000*
292.پیمانه توزین شیشه ای 10ml10 عددی3/200/000*
293.بطری کشت روکس 1000ml2 عددی———-

کمپانی گلاسکو glassco یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیشه آلات آزمایشگاهی در انگلستان می باشد که در وب سایت این کمپانی می توانید تصاویر شیشه آلات آزمایشگاهی را ملاحظه نمایید.

"<yoastmark

هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع شیشه آلات آزمایشگاهی

فرم سفارش